Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Praktyki zawodowe (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów I stopnia, umiejętności pracy z partyturą oraz dyrygenckie, a także wykonawstwa muzyki organowej

Cele

1. Poznanie praktycznych podstaw akompaniamentu liturgicznego
2. Teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z podstawami prowadzenia zespołów chóralnych poprzez obserwację prób prowadzonych przez zawodowych dyrygentów
3. Poznanie podstawowych zasad, dotyczących budowy, a także nabycie praktycznych umiejętności w zakresie naprawy wybranych elementów i podstaw strojenia organów piszczałkowych

do wyboru są dwie spośród trzech praktyk:
- akompaniament liturgiczny (10 godz.) - poznanie praktycznych podstaw akompaniamentu liturgicznego
- chóralne (10. godz.) - teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z podstawami prowadzenie zespołów chóralnych poprzez obserwację prób prowadzonych przez zawodowych dyrygentów
- strojenie organów (10 godz.) - poznanie podstawowych zasad, dotyczących budowy, a także nabycie praktycznych umiejętności w zakresie naprawy wybranych elementów i podstaw strojenia organów piszczałkowych

Treści kształcenia

T_1 Nauczanie akompaniowania chórowi
T_2 Prowadzenie rozśpiewek i czynne uczestnictwo w próbach zespołowych oraz w wykonawstwie muzyki organowej, w oparciu o przygotowany repertuar
T_3 Doskonalenie metod komunikowania się z zespołem
T_4 Poznanie zasad budowy i działania organów piszczałkowych w sposób praktyczny
T_5 Umiejętność zapanowania nad czasem i jego odpowiednim wykorzystaniem
T_6 Nabywanie praktycznych umiejętności dyrygenckich

Efekty kształcenia

WIEDZA

Ew_1 Posiada predyspozycje i podstawowe umiejętności prowadzenia akompaniamentu do utworów chóralnych, a także do zrozumienia specyfiki prowadzenia zespołu wokalnego, wokalno-instrumentalnego oraz koncertowania instrumentalnego
Ew_2 Posiada wiedzę na temat budowy organów piszczałkowych i zasad ich działania

UMIEJĘTNOŚCI

Eu_1 Twórczo wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas studiów
Eu_2 Wykonuje literaturę organową, registruje, improwizuje, umiejętnie akompaniuje, podchodzi twórczo do procesu przygotowania i odtwarzania dzieła muzycznego
Eu_3 Uwzględnia specyfikę akompaniowania zespołom wokalnym
Eu_4 Jest przygotowany do prawidłowej reakcji w sytuacji niezrozumienia przez zespół uwag muzycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ek_1 Wykazuje kreatywność w podejściu do działań muzycznych
Ek_2 Dba o artyzm wykonania
Ek_3 Rozumie znaczenie dialogu werbalnego i muzycznego
Ek_4 Potrafi kreować własną wizję i koncepcję dzieła muzycznego
Ek_5 Jest autorytetem dla zespołu muzycznego

Metody dydaktyczne

M_1 Akompaniowanie chórowi w czasie prób
M_2 Praktyka koncertowa w zakresie wykonawstwa i registracji utworów organowych
M_3 Obserwacja i analiza muzycznych zajęć zespołowych
M_4 Rozwiązywanie zadań artystycznych
M_5 Czynna obserwacja pracy organmistrza oraz praktyczne działania organmistrzowskie
M_6 Twórcza dyskusja z opiekunem praktyk i prowadzącym zespół

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Umiejętność realizacji zleconego zadania w ramach tematów z poszczególnych zajęć.
W_2 Frekwencja oraz zaangażowanie

Podpis prowadzącego i koordynatora na karcie

Lektury podstawowe

1."Śpiewnik Wawelski" -wszystkie tomy. Kraków
2.Ks.Jan Siedlecki -"Śpiewnik Kościelny" Kraków 2012 / 2015.
3. "Ciebie, Boga, wysławiamy" wyd. Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna, Kraków
4. Partytury utwory wokalnych i wokalno-instrumentalnych wszystkich epok historycznych, z przewagą dzieł o tematyce religijnej. Przykładowe formy:
- chorały
- motety
- pieśni
5. Partytury utworów muzyki instrumentalnej (głównie organowej) i wokalno-instrumentalnej
6. Literatura organoznawcza

Lektury uzupełniające

1."Śpiewnik Śląski" wszystkie tomy, Katowice
2."Liber usualis" wyd. 1956
3. Nagrania CD i DVD