Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Sylabus

Czytanie nut głosem (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

1.Znajomość zasad muzyki w zakresie:
- czytania nut w kluczach współczesnych i historycznych
- rytmu i metrum
- agogiki, dynamiki, artykulacji
- budowy skal, gam, tonacji
- interwałów, akordów
- diatoniki, chromatyki, enharmonii
- transpozycji
2.Ogólne wiadomości z zakresu form muzycznych i stylów muzycznych

Cele

1. Rozwijanie wyobraźni dźwiękowej.
2. Doskonalenie sprawności czytania nut głosem indywidualnie i zespołowo.
3. Przygotowanie do w pełni samodzielnej, systematycznej i świadomej pracy nad dziełem muzycznym.
4. Nabycie umiejętności prawidłowego odczytania i interpretacji utworu muzycznego.
5. Wypracowanie umiejętności reagowania na błędy intonacyjne, tekstowe, rytmiczne oraz wszelkie niedokładności wykonawcze.

Treści kształcenia

T_1 Śpiewanie prostych przebiegów melodycznych 1-głosowych tonalnych z uwzględnieniem rytmu, artykulacji, dynamiki, tempa, frazowania, poprawności intonacyjnej:
a/. jako wokalizy
b/. solmizacją
c/. nazwami literowymi
d/. z tekstem (jeśli jest)

T_2 Śpiewanie prostych przebiegów melodycznych 1-głosowych nietonalnych z uwzględnieniem rytmu, artykulacji, dynamiki, tempa, frazowania, poprawności intonacyjnej:
a/. jako wokalizy
b/. solmizacją
c/. nazwami literowymi
d/. z tekstem (jeśli jest)

T_3 Realizacja linii melodycznych 1-głosowych tonalnych i nietonalnych w transpozycjach
solmizacją oraz nazwami literowymi

T_4 Realizacja linii melodycznych 1-głosowych tonalnych i nietonalnych w transpozycjach ,
w różnych kluczach solmizacją oraz nazwami literowymi

T_5 Czytanie prostych konstrukcji 2-głosowych tonalnych w duetach z uwzględnieniem rytmu, artykulacji, dynamiki, tempa, frazowania, poprawności intonacyjnej

T_6 Realizacja prostych konstrukcji 2-głosowych atonalnych w duetach z uwzględnieniem rytmu, artykulacji, dynamiki, tempa, frazowania, poprawności intonacyjnej

T_7 Realizacja 2-głosu tonalnego i atonalnego w starych kluczach

T_8 Wykonanie 2-głosu tonalnego i atonalnego w transpozycjach

Efekty kształcenia

WIEDZA

Ew_1 Zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje
Ew_2 Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze

UMIEJĘTNOŚCI

Eu_1 Posiada podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji utworów reprezentujących różne style muzyczne
Eu_2 Jest przygotowany do współdziałania z innymi muzykami w różnego typu zespołach
Eu_3 Opanował efektywne techniki ćwiczenia, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ek_1 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody dydaktyczne

M_1 Systematyczny trening na zajęciach obejmujący cały zakres problemów
M_2 Praca indywidualna studenta – samodzielny trening w domu na bazie zaleconych przykładów z literatury muzycznej

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Ocena bieżąca postępów studentów i ich aktywności na zajęciach
W_2 Ocena rezultatów samodzielnej pracy studentów(wykonanie ćwiczeń a`vista)
W_3 Sprawdzanie stopnia nabycia określonej sprawności w formie praktycznych testów w trakcie semestru

Lektury podstawowe

J. S. Bach: Inwencje 2- i 3-głosowe, Kunst Der Fuge, DWK t. I i II, Chorały, Motety
Ćwiczenia w starych kluczach (opr. St. Wiechowicz)
P. Hindemith: Ludus Tonalis,
Z. Kodaly: 22 dwugłosowe ćwiczenia wokalne (w starych kluczach)
D. Szostakowicz: 24 Preludia i fugi

Lektury uzupełniające

Maria Wacholc: Czytanie nut głosem cz. I, II i III (PWM 1994)
Dawne tańce i melodie na fortepian pod red.J.Hoffmana i A.Riegera
J.S.Bach – Msza h-moll
L.van Beethoven – Missa solemnis
M.Gomółka - Psalmy