Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Sylabus

Czytanie nut głosem (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

1. Sprawność w czytaniu przebiegów melodycznych 1- i 2-głsowych tonalnych i atonalnych pojedynczo i w duetach, z uwzględnieniem transpozycji i zapisu w starych kluczach
2.Ogólne wiadomości z zakresu form muzycznych i stylów muzycznych

Cele

1. Rozwijanie wyobraźni dźwiękowej.
2. Doskonalenie sprawności czytania nut głosem indywidualnie i zespołowo.
3. Przygotowanie do w pełni samodzielnej, systematycznej i świadomej pracy nad dziełem muzycznym.
4. Nabycie umiejętności prawidłowego odczytania i interpretacji utworu muzycznego.
5. Wypracowanie umiejętności reagowania na błędy intonacyjne, tekstowe, rytmiczne oraz wszelkie niedokładności wykonawcze.

Treści kształcenia

T_1 Śpiewanie fragmentów 3-głosowych utworów tonalnych i nietonalnych w tercetach
z uwzględnieniem rytmu, artykulacji, dynamiki, tempa, frazowania, poprawności intonacyjnej:
a/. solmizacją
b/. nazwami literowymi
c/. z tekstem

T_2 Realizacja fragmentów 3-głosowych utworów tonalnych i nietonalnych w transpozycji
z uwzględnieniem rytmu, artykulacji, dynamiki, tempa, frazowania, poprawności intonacyjnej:
a/. solmizacją
b/. nazwami literowymi
c/. z tekstem

T_3 Śpiewanie w tercetach utworów notowanych w starych kluczach

T_4 Realizacja utworów 4-głosowych w kwartetach z uwzględnieniem rytmu, artykulacji, dynamiki, tempa, frazowania, poprawności intonacyjnej:
a/. solmizacją
b/. nazwami literowymi
c/. z tekstem

T_5 Śpiew zespołowy z transpozycją (kwartety)

T_6 Realizacja utworów 4-głosowych w kwartetach zapisanych w starych kluczach

Efekty kształcenia

WIEDZA

Ew_1 Zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje
Ew_2 Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze

UMIEJĘTNOŚCI

Eu_1 Posiada podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji utworów reprezentujących różne style muzyczne
Eu_2 Jest przygotowany do współdziałania z innymi muzykami w różnego typu zespołach
Eu_3 Opanował efektywne techniki ćwiczenia, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ek_1 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody dydaktyczne

M_1 Systematyczny trening na zajęciach obejmujący cały zakres problemów
M_2 Praca indywidualna studentów – przygotowywanie zaleconych przykładów zespołowo

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Ocena bieżąca postępów studentów i ich aktywności na zajęciach
W_2 Ocena rezultatów samodzielnej pracy studentów

Zaliczenie z oceną

Ocena studentów w ciągu semestru na podstawie:
- pracy i zaangażowania studentów w ciągu semestru
- rezultatów pracy samodzielnej
- frekwencji

Lektury podstawowe

J. S. Bach: Inwencje 2- i 3-głosowe, Kunst Der Fuge, DWK t. I i II, Chorały, Motety
Ćwiczenia w starych kluczach (opr. St. Wiechowicz)
P. Hindemith: Ludus Tonalis,
Z. Kodaly: 22 dwugłosowe ćwiczenia wokalne (w starych kluczach)
D. Szostakowicz: 24 Preludia i fugi

Lektury uzupełniające

Maria Wacholc: Czytanie nut głosem cz. I, II i III (PWM 1994)
Dawne tańce i melodie na fortepian pod red.J.Hoffmana i A.Riegera
J.S.Bach – Msza h-moll
L.van Beethoven – Missa solemnis
M.Gomółka - Psalmy