Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Archiwistyka (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

W przypadku studentów z naboru ciągłego, dla których nie jest to pierwszy semestr studiów – zaliczone przedmioty z semestru/ów wcześniejszych.

Cele

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami archiwistyki, tj. organizacją pracy archiwum w aspekcie jej planowania i sprawozdawczości oraz działaniami archiwisty podejmowanymi w związku z gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem, udostępnianiem i brakowaniem dokumentacji. Przy czym szczególny nacisk położony zostanie na nabycie realnej umiejętności porządkowania różnego rodzaju archiwaliów (tj. dokumentacji aktowej, audio-wizualnej, technicznej, geodezyjno-kartograficznej, spuścizn oraz dokumentacji z informacjami niejawnymi).

Treści kształcenia

T_1 Kryteria kwalifikacji i klasyfikacji archiwalnej – konstrukcja jednolitego rzeczowego wykazu akt
T_2 Systemy kancelaryjne i ich rodzaje – analiza procesu aktotwórczego
T_3 Tworzenie zasobu archiwalnego i jego udostępnianie
T_4 Procedura przekazywania akt do archiwum państwowego
T_5 Zasady i tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej
T_6 Porządkowanie archiwalnych zbiorów aktowych
T_7 Porządkowanie archiwalnych zbiorów audio-wizualnych
T_8 Opracowanie spuścizny archiwalnej
T_9 Porządkowanie dokumentacji technicznej i geodezyjno-kartograficznej
T_10 Profilaktyka i konserwacja akt, ratowanie zalanych archiwaliów

Efekty kształcenia

Po zakończeniu zajęć student:
[WIEDZA]
Ew_1 objaśnia zasady tworzenia zasobu archiwalnego
Ew_2 opisuje etapy porządkowania różnego rodzaju dokumentacji
Ew_3 objaśnia zasady i tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej

[UMIEJĘTNOŚCI]
Eu_1 konstruuje i rozbudowuje jednolity rzeczony wykaz akt
Eu_2 identyfikuje systemy kancelaryjne
Eu_3 prezentuje obieg dokumentacji w jednostce organizacyjnej
Eu_4 wykonuje klasyfikację i kwalifikację przykładowych materiałów archiwalnych
Eu_5 porządkuje przykładowy zbiór materiałów aktowych i audiowizualnych
Eu_6 porządkuje przykładowy zbiór dokumentacji technicznej i geodezyjno-kartograficznej
Eu_7 opracowuje przykładową spuściznę archiwalną
Eu_8 prezentuje metody udostępniania zasobu archiwalnego
Eu_9 dobiera metody postępowania do rodzaju zniszczeń archiwaliów

[KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE]
Ek_1 jest przygotowany do stosowania zasad i metod archiwalnych w pracy zawodowej
Ek_2 rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych podczas pracy z archiwaliami
Ek_3 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego dziedzictwa archiwalnego

Metody dydaktyczne

M_1 wykład z prezentacją multimedialną
M_2 dyskusja na temat analizowanych zagadnień
M_3 ćwiczenia z wykorzystaniem przykładowych archiwaliów oraz formularzy archiwalnych
M_4 ćwiczenia z wykorzystaniem przykładowych instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Postawą uzyskania zaliczenia z przedmiotu są:
W_1 obecność na zajęciach w wymiarze określonym przez przepisy uczelniane
W_2 wykonanie ćwiczeń przewidzianych w programie zajęć
W_3 aktywny udział w dyskusji

Lektury podstawowe

Materiały własne prowadzącego, a ponadto:
Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173

Lektury uzupełniające

Biernat C., Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977
Gołębiowski M., System informacji archiwalnej, Warszawa 1985
Pańków S., Archiwa, Warszawa 1975
Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002 (2003)
Ryszewski B., Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział, Warszawa-Toruń 1972
Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985
Wyczawski H., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989
Archiwa w Polsce. Informator adresowy, Warszawa 2004
Archiwistyka na studiach historycznych, red. W. K. Roman, Toruń 2003
Polski słownik archiwalny, red. Wanda Maciejewska, Warszawa 1974 (wybrane hasła)
Słownik biograficzny archiwistów polskich, T. 1-2, red. M. Bielińska, Warszawa 1988-2002
artykuły zamieszczone w „Archeionie” i „Archiwiście Polskim” (wybór)
Strony internetowe:
www.archiwa.gov.pl [Naczelna Dyrekcja Archiwów państwowych]