Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Wybrane zagadnienia z estetyki XX i XXI wieku (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z historii sztuki XIX i XX wieku.

Cele

Student po ukończeniu kursu powinien znać podstawowe zagadnienia i kierunki estetyczne XX i XXI wieku. Powinien również świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym XXI wieku.

Treści kształcenia

Tw_1. Estetyka fenomenologiczna. Estetyka R. Ingardena.
Tw_2. Pytanie o istotę dzieła sztuki M. Heideggera.
Tw_3. Hermeneutyczny wymiar estetyki; strukturalizm i poststrukturalizm; dekonstrukcja
Tw_4. Ontologia dzieła sztuki H.-G. Gadamera.
Tw_5. Nieustająca rewolucja i poszukiwanie nowych wartości w XX wieku i w XXI wieku (od art nouveau do art déco; fowizm; kubizm; dadaizm; surrealizm; ekspresjonizm; pop-art; op-art; awangarda; czyli prowokacja w estetyce; piękno konsumpcji).
Tw_6. Estetyka w egzystencjalizmie.
Tw_7. Psychoanalityczna koncepcja sztuki (S. Freud, archetypy Junga, J. Lacan).
Tw_8. Współczesne teorie sztuki: emocjonalizm, formalizm, pragmatyzm, antyesencjalizm.
Tw_9. Estetyka postmodernistyczna (od modernizmu do postmodernizmu).
Tw_10. Spór o estetyczną naturę sztuki.

Metody dydaktyczne

M_1. Wykład wzbogacony o prezentacje multimedialne
M_2. Wykład połączony z możliwością aktywnego włączenia się studenta w dyskusję prezentowanego materiału.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Egzamin ustny.
Lista pytań egzaminacyjnych zostanie ogłoszona na dwa tygodni przed końcem semestru. Termin egzaminu ustalony zostanie najpóźniej na dwa tyg. przed końcem semestru. Ocenie podlega wiedza studenta w wymaganym zakresie.

Lektury podstawowe

1. Berleant A., Prze-myśleć estetykę, Universitas, Kraków 2007.
2. Burger P., Teoria Awangardy, Universitas, Kraków 2006.
3. Dickie G., Czym jest sztuka? Analiza instytucjonalna, red. M. Gołaszewska, „Estetyka w świecie”, t. I, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1985.
4. Dziamski G., Awangarda po awangardzie. Od neoawangardy do postmodernizmu, Poznań 1995.
5. Dziemidok B., Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2002.
6. Gadamer H.-G., Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i piękno, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993.
7. Gołaszewska M., Estetyka współczesności, Kraków 2001.
8. Gołaszewska M., (red.), Estetyka w świecie. Wybór tekstów, t. 1-3, Kraków 1985, 1986, 1991.
9. Grabska E., Morawska H.,Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, Warszawa
10. Fischer-Lichte E., Estetyka performatywności, Księgarnia akademicka, Kraków 2008.
11. Greenberg Cl., Obrona modernizmu, Universitas, Kraków 2006.
12. Heidegger M., Cóż po poecie?, [w:] Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa, 1977, s.168 – 223.
13. Heidegger M., Źródło dzieła sztuki, [w:] tenże, Drogi lasu, Warszawa 1997, s. 7-65.
14. Ingarden R., Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966, s. 11-17, 67-94, 115-160.
15. Ingarden R., Wybór pism estetycznych, Universitas, Kraków 2004.
16. Lyotard J.-F., Wzniosłość i awangarda, [w:] Teksty Drugie, 2/3, 1996.
17. Merleau-Ponty M., Wątpienie Cezanne'a (lub Oko i umysł), [w:] tenże, Oko i umysł, szkice o malarstwie, Gdańsk 2005, str. 27 -67.
18.Morawski S., Główne nurty estetyki XX wieku, Wrocław 1992.
19. Shusterman R., Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, tłum. A. Chmielewski, E. Ignaczak, L. Koczanowicz, Ł. Nysler, A. Orzechowski, Wrocław 1998.
20. Stróżewski Wł., Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków 2002.
21. Wilkoszewska K. (red.), Estetyki filozoficzne XX wieku, Universitas, Kraków 2000.

Lektury uzupełniające

1. Adorno Th.W., Teoria estetyczna, tłum. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1994.
2. Benjamin W., Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, [w:] tenże, Anioł historii. Eseje. Szkice, fragmenty, Poznań 1996, s. 201-241.
3. Berleant A., Prze-myśleć estetykę, Universitas, Kraków 2007.
4. Bieszczad L., Kryzys pojęcia sztuki. Filozoficzno-estetyczno koncepcje sztuki Th.W. Adorno, A.C. Danto, H.-G. Gadamer, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003.
5. Dziamski G., Od awangardy do postmodernizmu, Instytut Kultury, Warszawa 1996.
6. Dziamski G., Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań 1996.
7. Dziemidok B., Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku. Wybrane koncepcje, Warszawa 2014.
8. Gadamer H.-G., Prawda i metoda, Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, PWN, Kraków 2004.
9. Gołaszewska M., Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984.
Gołaszewska M., (red.), Kryzys estetyki?, Kraków 1983.
10. Jay M., Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat, tłum. A. Rejniak-Majewska, Kraków 2005.
11. Lorenc I., Minima aesthetica. Szkice o estetyce późnej nowoczesności, Warszawa 2010
12. Morawski S., Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki, Kraków 1985.
13. Morawski S., Niewdzięczne rysowanie mapy…O postmodern(izmie) i kryzysie kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
14. Rosińska Z., Psychoanalityczne myślenie o sztuce, PWN Warszawa 1985.
15. Welsch W., Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, Kraków 2005.
16. Zeidler-Janiszewska A., Między melancholią a żałobą. Estetyka wobec przemian w kulturze współczesnej, Warszawa 1996.
17. Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny? red. Morawski S., t. 1-2, Warszawa 1987.