Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język angielski(A_DR_B1.1_zo>30/20_2)_od_2018_2019 (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie lektoratu B1

Cele

Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu B1 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy. Celem jest doskonalenie umiejętności językowych ogólnych a także specjalistycznych (język akademicki) w zakresie powyższych obszarów do poziomu B1

Treści kształcenia

T.1. doskonalenie umiejętności rozróżniania i stosowania języka ogólnego, akademickiego i specjalistycznego (General English, Academic English, specialised language )
T.2. kształcenie umiejętności krytycznego myślenia (critical thinking)
T.3. doskonalenie umiejętności opisywania problemów oraz rozwiązań (problems and solutions)
T.4. kształcenie umiejętności mówienia o informacjach, dowodach, badaniach, wynikach (information, evidence, research, findings)
T.5. doskonalenie umiejętności rozróżniania opinii od faktów (opinions vs. facts)
T.6. kształcenie umiejętności dokonywania pozytywnej i negatywnej ewaluacji (positive and negative evaluation)
T.7. doskonalenie umiejętności słuchania prezentacji akademickich i rozumienia głównych idei
T.8. doskonalenie umiejętności rozpoznawania komunikatów językowych (signposting language) ułatwiających rozróżnianie poszczególnych części prezentacji
T.9. doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi dotyczących kwestii naukowych przy użyciu prostych struktur gramatycznych (present simple, present perfect, future simple, past simple)
T.10. doskonalenie umiejętności tworzenia i przedstawiania prezentacji o tematyce akademickiej z zastosowaniem odpowiednich struktur oraz signposting language
T.11. kształcenie umiejętności krytycznego czytania i rozumienia tekstów akademickich
T.12. kształcenie umiejętności rozróżniania idei głównej i idei pobocznych w tekście oraz wypowiedziach ustnych
T.13. ćwiczenie umiejętności wyrażania własnej oceny po wysłuchaniu akademickich prezentacji oraz po przeczytaniu tekstów naukowych
T.14. kształcenie umiejętności pisania krótkich wypowiedzi przedstawiających argumenty i opinie
T.15. doskonalenie umiejętności pisania krótkich tekstów prezentujących problem i rozwiązania
T.16. wzbogacanie zasobu słownictwa akademickiego i specjalistycznego

Efekty kształcenia

E.1. potrafi rozróżnić i zastosować słownictwo należące do języka ogólnego, akademickiego i specjalistycznego w mowie i piśmie
E.2. potrafi myśleć krytycznie
E.3. potrafi przedstawiać problemy, opisywać rozwiązania, mówić o badaniach i oceniać krytycznie
E.4. potrafi odróżnić opinie od faktów
E.5. potrafi zrozumieć główne idee prezentacji akademickiej
E.6. potrafi zrozumieć główne idee tekstu akademickiego
E.7. potrafi przygotować własną prezentację na temat akademicki z użyciem odpowiednich zwrotów komunikacyjnych (signposting language) oraz z zastosowaniem języka akademickiego i specjalistycznego
E.8. potrafi robić efektywne notatki z prezentacji i tekstów akademickich
E.9. potrafi opowiedzieć o własnych doświadczeniach i celach akademickich używając poprawnych struktur gramatycznych
E.10. potrafi napisać krótkie, proste teksty i przedstawić w nich problemy, rozwiązania, wyniki badań, argumenty, opinie i wnioski

Metody dydaktyczne

Metody nauczania:
M.1. elementy metody konwersacyjnej
M.2. elementy metody kognitywnej
M.3. elementy CLL
Narzędzia:
M.4. podręcznik
M.5. komputer
M.6. oprogramowanie do podręcznika
M.7. rzutnik
M.8. odtwarzacz CD oraz DVD
M.9. płyty CD oraz DVD
M.10. materiały interaktywne dołączone do podręczników
M.11. strony internetowe
M.12. prezentacje multimedialne
M.14 materiały autentyczne
M.15 artykuły z prasy
M.16. słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1. ocenianie ciągłe: przygotowanie studenta do zajęć oraz praca na zajęciach (obecność i aktywność)
W.2. zadania domowe
W.3. prezentacje – krótkie w ramach zadania domowego oraz długa na podstawie artykułu akademickiego związanego z obszarem badań licencjata/doktoranta lub omówienie własnej pracy licencjackiej/doktorskiej
W.4. testy główne
Ocena za semestr jest średnią ocen z testów głównych, długiej prezentacji, aktywności (zadania domowe oraz uczestnictwo w zajęciach) i obecności

Lektury podstawowe

McCarthy Michael, O’Dell Felicity, Academic Vocabulary in Use: vocabulary preference and practice, 2nd edition, Cambridge 2016
Julie Moore, Storton Richard, Oxford Academic Vocabulary Practice, lower-intermediate B1, Oxford University Press 2017

Uwagi

Grussendorf Marion, English for Presentations, Express Series Oxford University Press 2008
Edward de Chazal&Louis Rogers, Oxfrord EAP, A Course in English for Academic Purposes, Intermediate/B1+, Oxford University Press 2013
Zemach E. Dorothty, Lisa A Rumisek, Academic Writing: from paragraph to essay, Macmillan 2005
Thaine Craig, Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP, intermediate, Cambridge University Press 2012