Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język angielski(A_DR_C1.1_zo>30/20_2)_od_2018_2019 (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie lektoratu C1

Cele

Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu C1 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy. Celem jest doskonalenie umiejętności językowych ogólnych a także specjalistycznych (język akademicki) w zakresie powyższych obszarów do poziomu C1

Treści kształcenia

T.1. doskonalenie umiejętności rozróżniania i stosowania języka ogólnego, akademickiego i specjalistycznego (General English, Academic English, specialised language )
T.2. kształcenie umiejętności krytycznego myślenia (critical thinking)
T.3. doskonalenie umiejętności opisywania problemów oraz rozwiązań (problems and solutions)
T.4. kształcenie umiejętności mówienia o informacjach, dowodach, badaniach, wynikach (information, evidence, research, findings)
T.5. doskonalenie umiejętności rozróżniania opinii od faktów (opinions vs. facts)
T.6. kształcenie umiejętności dokonywania pozytywnej i negatywnej ewaluacji (positive and negative evaluation)
T.7. doskonalenie umiejętności słuchania prezentacji akademickich i rozumienia głównych idei
T.8. doskonalenie umiejętności rozpoznawania komunikatów językowych (signposting language) ułatwiających rozróżnianie poszczególnych części prezentacji
T.9. doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi dotyczących kwestii naukowych przy użyciu zaawansowanych struktur gramatycznych (narrative tenses, passives, reported speech, modal verbs, conditionals, verb patterns)
T.10. doskonalenie umiejętności tworzenia i przedstawiania prezentacji o tematyce akademickiej z zastosowaniem odpowiednich struktur oraz signposting language
T.11. kształcenie umiejętności krytycznego czytania i rozumienia tekstów akademickich
T.12. kształcenie umiejętności rozróżniania idei głównej i idei pobocznych w tekście oraz wypowiedziach ustnych
T.13. ćwiczenie umiejętności wyrażania własnej oceny po wysłuchaniu akademickich prezentacji oraz po przeczytaniu tekstów naukowych
T.14. kształcenie umiejętności pisania dłuższych wypowiedzi przedstawiających argumenty i opinie
T.15. doskonalenie umiejętności pisania dłuższych tekstów prezentujących problem i rozwiązania
T.16. wzbogacanie zasobu słownictwa akademickiego i specjalistycznego
T.17. kształcenie umiejętności używania kluczowych kolokacji, słów specjalistycznych i zaawansowanych struktur podczas przedstawiania
a) dowodów, faktów, wniosków, danych statystycznych
b) przy formułowaniu własnych opinii
c) przy omawianiu opinii innych
T.18. kształcenie umiejętności parafrazowania (paraphrasing)
T.19. doskonalenie umiejętności budowania definicji przy użyciu odpowiednich struktur (defining language)

Efekty kształcenia

E.1. potrafi stosować słownictwo należące do języka ogólnego, akademickiego i specjalistycznego w mowie i piśmie
E.2. potrafi myśleć krytycznie
E.3. potrafi przedstawiać problemy, opisywać rozwiązania, mówić o badaniach i oceniać krytycznie
E.4. potrafi odróżnić opinie od faktów
E.5. potrafi zrozumieć główne idee prezentacji akademickiej
E.6. potrafi zrozumieć główne idee tekstu akademickiego
E.7. potrafi przygotować własną prezentację na temat akademicki z użyciem odpowiednich zwrotów komunikacyjnych (signposting language) oraz z zastosowaniem języka akademickiego i specjalistycznego
E.8. potrafi robić efektywne notatki z prezentacji i tekstów akademickich
E.9. potrafi opowiedzieć o własnych doświadczeniach i celach akademickich używając poprawnych struktur gramatycznych
E.10. potrafi napisać dłuższe teksty i przedstawić w nich problemy, rozwiązania, wyniki badań, argumenty, opinie i wnioski
E. 11. potrafi wypowiadać się na tematy specjalistyczne w mowie i piśmie używając zaawansowanych struktur gramatycznych, odpowiednich specjalistycznych kolokacji i kluczowego słownictwa akademickiego
E.12. potrafi parafrazować wypowiedzi używając zaawansowanych struktur gramatycznych oraz słownictwa
E.13. potrafi definiować słowa i zagadnienia przy użyciu zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych

Metody dydaktyczne

Metody nauczania:
M.1. elementy metody konwersacyjnej
M.2. elementy metody kognitywnej
M.3. elementy CLL
Narzędzia:
M.4. podręcznik
M.5. komputer
M.6. oprogramowanie do podręcznika
M.7. rzutnik
M.8. odtwarzacz CD oraz DVD
M.9. płyty CD oraz DVD
M.10. materiały interaktywne dołączone do podręczników
M.11. strony internetowe
M.12. prezentacje multimedialne
M.14 materiały autentyczne
M.15 artykuły z prasy
M.16. słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1. ocenianie ciągłe: przygotowanie studenta do zajęć oraz praca na zajęciach (obecność i aktywność)
W.2. zadania domowe
W.3. prezentacje – krótkie w ramach zadania domowego oraz długa na podstawie artykułu akademickiego związanego z obszarem badań licencjata/doktoranta lub omówienie własnej pracy licencjackiej/doktorskiej
W.4. testy główne
Ocena za semestr jest średnią ocen z testów głównych, długiej prezentacji, aktywności (zadania domowe oraz uczestnictwo w zajęciach) i obecności

Lektury podstawowe

McCarthy Michael, O’Dell Felicity, Academic Vocabulary in Use: vocabulary preference and practice, 2nd edition, Cambridge 2016
Julie Moore, Oxford Academic Vocabulary Practice, upper-intermediate B2-C1, Oxford University Press 2017
Paterson Ken with Wedge Roberta, Oxford Grammar for EAP. English grammar and practice for Academic Purposes, Oxford University Press 2017

Lektury uzupełniające

Grussendorf Marion, English for Presentations, Express Series Oxford University Press 2008
Edward de Chazal & Julie Moore, Oxfrord EAP. A Course in English for Academic Purposes, Advanced/C1, Oxford University Press 2016
Zemach E. Dorothty, Lisa A Rumisek, Academic Writing: from paragraph to essay, Macmillan 2005
Hewings Martin, Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP, upper interemdiate, Cambridge University Press 2012