Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Sylabus

Krytyka filmowa (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza o obrazie jako narzędziu komunikacji.
Podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji artefaktów.

Cele

1. Czym jest obraz? Rola i funkcje wizerunków w dawnych wiekach – wprowadzenie
Belting, H., Miejsce obrazów, „Artium Quaestiones”, t. 12, 2000, s. 295-321

Treści kształcenia

Ogólna wiedza o obrazie jako narzędziu komunikacji.
Podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji artefaktów.

Efekty kształcenia

Godziny kontaktowe np. konwersatorium, wykład 20 godzin
Konsultacje 5 godzin
Przygotowanie się do zajęć, lektury 15 godzin
Przygotowanie się do egzaminu 25 godzin

Metody dydaktyczne

Konsultacje

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

egzamin

Lektury podstawowe

Bergström B.,Komunikacja wizualna, PWN, Warszawa 2009.
Mikołowski Pomorski J.,Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wyd. Akademii Ekono-micznej w Krakowie, Kraków 1999.
Barry A.M.,Visual Intelligence: Perception, Image and Manipulation in Visual Communication, Sta-te University of New York Press, New York 1997.
Frutiger A.,Człowiek i jego znaki, Wyd. Do, Warszawa 2005.
Oblicza komunikowania wizualnego, red. Polak R., Kraków - Rzeszów - Zamość 2011.
Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Warszawa 2005
Berger J., Sposoby widzenia, Poznań, 1997
Bergström B., Komunikacja wizualna, Warszawa 2009
Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, Kraków 2005
Helman A., Ostaszewski J., Historia myśli filmowej, Gdańsk 2007
Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006
Michałowska M., Niepewność przedstawienia. Od camera obscura do współczesnej fotografii, Kra-ków 2003
Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa 2002
Pincas S. , Loiseau M., Historia reklamy 1842-2006, Kolonia 2009
Płażewski J., Historia filmu 1895-2005, Warszawa 2007
Porębski M., Ikonosfera, Warszawa 1972
Sontag S., O fotografii, Warszawa 1986
Thomson O., Historia propagandy, Warszawa 2001

Lektury uzupełniające

Berger J., Sposoby widzenia, Poznań, 1997
Bergström B., Komunikacja wizualna, Warszawa 2009

Uwagi

brak