Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Sylabus

Creative writing (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z nauki o literaturze. Podstawowy warsztat dziennikarski /pisarski.

Cele

Umiejętność twórczego pisania oraz obalenia mitów i stereotypów z tym związanych. Krytyczne podejście do amerykańskich i zamerykanizowanych programów creative writing. Nauczenie podstawowych umiejętności potrzebnych w pisaniu form dziennikarskich i im pokrewnych, zachęta do dalszego, permanentnego doskonalenia się w tej dziedzinie. Twórcze poszerzenie warsztatu pisarskiego uczestników zajęć.

Treści kształcenia

T_1: Co to znaczy creative writing. O twórczości i odtwórczości
T_2: Kreacja indywidualna i zbiorowa
T_3: Urządzamy warsztat pracy
T_4: Pomysł i spełnienie. Zagadnienia kompozycji
T_5: Język i styl
T_6: Chwyty literackie
T_7: Bohater, monolog
T_8 Dialog
T_9: Narracja
T_10: Akcja i jej alternatywa
T_11: Przekraczanie literatury, formy synkretyczne, artystyczne formy użytkowe
T_12: Scenariusz i scenopis, paradokument, reportaż literacki
T_13: Liternet albo twórczośc w nowych mediach (1)
T_14: Liternet (2)
T_15: Podsumowanie. Prezentacja utworów indywidualnych i wspólnej powieści

Efekty kształcenia

K_W001 KW_13 KW_14 K_W15 K_W17 K_U02 K_U08 K_U09 K_U12 KU_13 KU_19 K_U21 K_U22 K_K05 K_K07 K_K08 K_K09 K_K11

WIEDZA: Student ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury w przestrzeni medialnej i komunikacji społecznej, zna na poziomie rozszerzonym terminologię medioznawczą korespondującą z wiedzą z dziedziny poetyki i literaturoznawstwa, ma poszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie działań komunikacyjnych, posiada wiedzę na temat informacyjnej, perswazyjnej, rozrywkowej, motywacyjnej i kulturowej funkcjonalności mediów, posiada pogłębioną wiedzę na temat społecznego i kulturowego oddziaływania mediów, UMIEJĘTNOŚCI: student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, adekwatnych do sytuacji komunikacyjnej, umie publicznie prezentować poglądy i merytorycznie je argumentować, potrafi stosować środki literackie, potrafi sprawnie porozumiewać się w nietypowych sytuacjach komunikacyjnych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student rozumie i ceni potrzebę doskonalenia warsztatu przez całe życie, potrafi trafnie i twórczo określić priorytety służące realizacji zadania postawionego przez siebie lub innych, prawidłowo, trafnie i sprawnie identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza i podjęciem działania twórczego, potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz pogłębiać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, rozumie potrzebę rozwoju i poszerzania przekazu służącego tworzeniu obiektywnego obrazu rzeczywistości społecznej, rozróżnia funkcję fikcji i faktu w tym zakresie oraz rozumie potrzebę społecznego upowszechniania tej kompetencji, posiada pogłębioną świadomość odpowiedzialności za jakość, wartość, ważność i wiarygodność przekazu wchodzącego w obieg publiczny.

Metody dydaktyczne

CZYNNE/AKTYWIZUJĄCE (tworzenie własnych tekstów literackich, scenariuszy, etc.)
PERCEPCYJNE (obserwacja, wykorzystanie różnorodnych środków dydaktycznych)
PROBLEMOWE (np. dyskusja na temat prezentowanych tekstów, burze mózgów wokół podejmowanych tematów i sposobów podejścia do nich)
ASYMILACJI WIEDZY (praca z tekstem)

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest pisanie i redagowanie tekstów literackich. Należy znaleźć temat, formę literacką, a następnie pisać doskonaląc ostateczny kształt i wyraz utworu. Postępy pracy omawiane są i oceniane podczas zajęć warsztatowych.
Aktywny i twórczy udział w zajęciach, prace pisemne podczas zajęć i w domu, ewentualne indywidualne ponadprogramowe zajęcia - omówienie dodatkowych tekstów przygotowanych jako uzupełniający warunek zaliczenia
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia:
ocena 3: oddanie i przyjęcie wszystkich obowiązujących tekstów, przyjęcie i pozytywny efekt prezentacji wybranego tekstu literackiego
ocena 3,5: jak na ocenę 3, ponadto minimum aktywności na zajęciach
ocena 4: jak na ocenę 3,5, ponadto samodzielna praca nad tematem tekstu literackiego, aktywny udział w dyskusjach na zajęciach
ocena 4,5: jak na ocenę 4, ponadto oryginalny, poprawny tekst literacki, twórczy wkład w dyskusje na temat prezentowanych propozycji i tekstów
ocena 5: jak na ocenę 4,5, ponadto bardzo dobry tekst literacki i ponadprzeciętny twórczy udział w powstawaniu i modyfikacji tekstów pisanych w ramach warsztatów.

Lektury podstawowe

Gombrowicz W., Dziennik 1953-1969, Kraków, 2013
Huizinga J., Homo Ludens, Warszawa 1985
Miodońska Brookes E., Kulawik A., Tatara M., Zarys poetyki, Warszawa 1980
Stempowski J., Chimera jako zwierzę pociągowe, Warszawa 1988
Stróżewski W., Dialektyka twórczości, Kraków 1983.
Witkiewicz S. I., O czystej formie i inne pisma o sztuce, Warszawa 2003
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Księga Genesis

Lektury uzupełniające

Andrzejewski J., Miazga, Wrocław 2003
Krasiński Z., Nie-Boska Komedia, liczne wydania, także dostęp elektroniczny
Mickiewicz A, Dziady, liczne wydania, także dostęp elektroniczny
Miłosz Cz., Traktat moralny.Traktat poetycki, Warszawa 1982
Rymkiewicz J. M., Juliusz Słowacki pyta o godzinę, Warszawa 2014
Słowacki J., Król Duch , Beniowski, liczne wydania, także dostęp elektroniczny
Wybór artykułów z prasy anglosaskiej i francuskiej
Autentyczne autorskie teksty dziennikarskie i literackie (wersje, droga do publikacji)