Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Badanie oddziaływania mediów (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ogólna znajomość systemu medialnego w Polsce.

Cele

Celem kursu jest przedstawienie komercyjnych badań rynku mediów oraz badań opinii społecznej w Polsce, w tym czołowych instytutów badawczych, standardowych badań nad odbiorem prasy, radia, telewizji i Internetu oraz najważniejszych wskaźników stosowanych w badaniach medialnych i sondażowych. Informacje o współczesnych komercyjnych mediach rynku mediów w Polsce zostaną przedstawione na tle kanonicznych teorii oraz wyników badań nad oddziaływaniem środków masowej komunikacji i publicznością mediów.

Treści kształcenia

•I. TEORIA
- II.1. Teorie, modele i mechanizmy oddziaływania mediów. Pojęcie ‘wpływu’ mass mediów. Skuteczność mediów. Rodzaje skutków (efektów). Spory o siłę oddziaływania mediów. Wybrane czynniki sprzyjające skuteczności mediów. Czynniki ograniczające skuteczność mediów. Selekcja odbiorcza i związane z nią koncepcje (dysonans poznawczy, koncepcja użytkowania i korzyści, eskapizmu i inne). Wybrane tezy na temat wpływu oddziaływania mass mediów na podstawie wyników eksperymentalnych badań Hovlanda: * problematyka cech nadawcy (np. ‘efekt utajony’), *aspekty dotyczące treści przekazu (np. ‘efekt świeżości’ a ‘efekt pierwszeństwa’) oraz cechy odbiorców a skuteczność komunikowania. Teorie demitologizujące potęgę mediów – wybrane przykłady – teoria fenomenalistyczna (Klapper), teorie selektywnego wpływu (DeFleur), dwustopniowy przepływ informacji i opinii (Katz, Lazarsfeld), teoria użytkowania i korzyści. Ponowne odkrycie potęgi mediów – przegląd wybranych koncepcji: agenda setting, framing, teoria kultywacji, hipo-teza spirali milczenia, determinizm technologiczny, luka wiedzy. Wprowadzenie do krytycznych i kulturowych teorie komunikowania masowego.
- II.2. Teorie i badania nad publicznością mediów masowych. O pojęciu ‘publiczności’/’widowni’ (audience). Różne koncepcje‘publiczności’/‘widowni’. 4 kategorie publiczności wg. V. Nightingale. 5 tradycji badań nad ‘publicznością’(Jensen i Rosengren, 1990). Koncepcja ‘widowni masowej’ wg Blumera. Krytyka koncepcji widowni jako ‘masy’. Widownia jako grupa (więź). Widownia a masowy rynek medialny. Krytyka ideologii kultury masowej. Teoria krytyczna a widownia: źródła koncepcji krytycznej – lata 30. Szkoła Frankfurcka (np. Horkheimer, Adorno), lata 60 i 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii: dwie odmiany teorii neomarksowskiej: a) brytyjskie studia kulturowe ) [R. Williams, Ośrodek Współczesnych Studiów Kulturowych w Birmingham, Stuart Hall] oraz b) teoria ekonomii politycznej, np. H. I. Schiller oraz D. Smythe (i jego koncepcja ‘utowarowienia publiczności’). Cele badań nad publicznością mediów masowych. Typologia badań nad widownią wg. McQuaila – 3 podstawowe perspektywy badań nad widownią: strukturalna, behawioralna i społeczno-kulturowa (podstawowe cele, dane i metody). Publiczność mediów – najważniejsze kwestie o znaczeniu publicznym. Typologia powstawania widowni środków masowego przekazu. Podstawowe cechy docierania do widowni z punktu widzenia potencjalnego nadawcy.

•II. BADANIA
- II.1. Badania rynku medialnego w Polsce po 1998 r. Największe instytuty badawcze w Polsce według sprzedaży badań rynku i opinii publicznej w 2011 roku według audytu OFBOR (TNS, Nielsen Audience Measurement, MillwardBrown SMG/KRC, GEMIUS S.A.).
- II.2. Źródła informacji o odbiorze mediów. Dane o kanałach: zasięg dostępności i odbioru, struktura publiczności.
- II.3. Badana rynku prasowego w Polsce: analiza rozprowadzania prasy oraz analiza czytelnictwa. Tradycje badawcze Ośrodka Badań Prasoznawczych, Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP), Polskie Badania Czytelnictwa (metodologia, populacja badana i próba, sposób gromadzenia danych, realizacja badań, podstawowe wskaźniki). Projekt DeKodowanie odbiorców jako przykład badań jakościowych nad konsumentem mediów i jego preferencjami wobec zawartości.
- II.4. Badania radiowe: wady i zalety tradycyjnych metod badań radiowych (m.dzienniczkowa, DAR). Standaryzacja badań radiowych w Polsce – Radio Track (metodologia, wskaźniki słuchalności. Technologia przyszłości: elektroniczny pomiar odbioru z możliwością identyfikacji stacji (np. Radiocontrol, Portable People-Meter. Wyniki słuchalności radia w Polsce. Radio w Internecie.
- II.5. Badania odbioru telewizji w Polsce. Problem ze standardem badań. Badania tradycyjne (do 1996 r.). Wprowadzenie telemetrii. Uwagi o telemetrii: konkurencyjne badania AGB i TNS, problemy i różnice. Badania nad telewizją: podstawowe wskaźniki. Odbiór telewizji: jak Polacy odbierają telewizję i ile za nią płacą?
- II.6. Początki badań Internetu w Polsce (Net Track, Interbus, Webmeasure). Metody badań Internetu. Polskie Badania Internetu Megapanel PBI/Gemius (procedura badawcza, wskaźniki i rezultaty).
- II.7. Techniki badawcze w badaniach rynku mediów: metoda dzienniczkowa, kwestionariusz, PAPI (Paper and Pencil Interview), CAPI (Computer Aided Personal Interwiew), CATI (Computer Aided Telephone Interview), CAWI (Computer Aided Web Interview).
- II.8. Sondażowe badania opinii społecznej w Polsce.

Efekty kształcenia

WIEDZA – Student…
(1)ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze i miejscu nauk społecznych, w tym w wybranych obszarach wiedzę szczegółową, z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej i promocyjnoreklamowej
(2)zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz związaną z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej
(3)ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian dotyczących sfery mediów i procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o prawidłowościach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie
(4)ma rozszerzoną wiedzę o funkcjach kultury i systemu medialnego oraz systemu społecznopolitycznego we współczesnym społeczeństwie informacyjnym i wzajemnych relacjach za-chodzących pomiędzy tymi systemami
(5)ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, niezbędną do kierowania tymi instytucjami
(6)ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz wiedzę po-głębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji medialnych i okołomedialnych
(7)posiada pogłębioną wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
(8)posiada pogłębioną wiedzę w zakresie ilościowej i jakościowej analizy przekazów medialnych, obejmujących wszelkie formy przekazu (tekst, dyskurs, obraz), analizy odbiorcy przekazu, kanału przekazu, a także wiedzę dotyczącą rynku mediów (specjalność analityczno-medioznawcza)

UMIEJĘTNOŚCI – STUDENT…
(1)potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu o poglądy własne oraz innych autorów, formułować wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań
(2)rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne oraz zachodzące między nimi zależności, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną, także w oparciu o podstawy teoretyczne z zastosowaniem metody badawczej
(3)potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych proce-sów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki, jak również formułować własne opinie na ten temat, stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować
(4)posiada pogłębione umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych, w tym także niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych,
(5)posiada profesjonalny warsztat analityczno-badawczy z zakresu medioznawstwa i dziedzin, umożliwiających analizę przekazów medialnych, ich audytoriów oraz kanałów komunikacji (specjalność medioznawczo-analityczna)

KOMPETENCJE – STUDENT…

(1)rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, potrafi samodzielnie wykorzystywać i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
(2)potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody dydaktyczne

Konwersatorium monograficzne, ćwiczenia, prezentacje multimedialne

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Uczestnictwo w zajęciach i udział w dyskusji. Zaliczenie wykonanych zadań, w tym opracowania materiałów cząstkowych dla każdego tematu oddzielnie. Rozliczanie studentów z wykonania przydzielonych zadań cząstkowych. Praca semestralna. Zaliczenie w formie ustnej.

Lektury podstawowe

•E. Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.
•Cialdini R. B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, tłum. B. Wojcieszke, Gdańsk 2002.
•S. R. Gawiser, G. E. Evans, Dwadzieścia pytań, które dziennikarz powinien zadać zapoznając się z wynikami sondażu opinii
•T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 1999.
•R. Filas: Badania rynku medialnego, Słownik wiedzy o mediach
•M. Adamczyk, Megaliczydło, „Press” 2005, nr 11, s. 98-100.
•J. Beliczyński, Wskaźniki i mierniki oceny atrakcyjności nadawcy radiowego, „Radio-lider”, listopad-grudzień 2004, s. 46-48.
•J. Beliczyński, Słownik pojęć z zakresu radia i reklamy radiowej, Kraków 2007.
•H. Siwek, Badania czytelnictwa prasy – deklaracje a rzeczywistość. Szkic metodologiczny. „Zeszyty Prasoznawcze” 1997, nr 3-4, s. 7-25.
•P. Klimczewski, Zmiany w Polskich Badaniach Czytelnictwa 2006, [w:] Podstawowe czynniki przemian polskiego rynku prasowego w latach 1995-2006. Materiały konferencyjne pod red. Jana Kani, Poznań, listopad 2006.
•G. Kopacz, Skutki większej próby, „Press” 2007, nr 1, s. 16.
•Kubicka D., Kołodziejczyk A., Psychologia wpływu mediów, Kraków 2007.
•J. Murawski, Widz badany dokładniej, „Press” 2003, nr 1, s. 6-7.
•W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Kraków 2008.
•W. Surmacz, Wyprasowane dane, „Puls Biznesu”, 11 II 2005, s. 19-20.
•Jak to się robi w SMG. Rozmowa z Krzysztofem Kruszewskim, prezesem SMG/KRC, „Puls Biznesu”, 11 II 2005, s. 22-23
•R. Wimmer, J. Dominick, Mass media: metody badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Lektury uzupełniające

•J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, tłum. A. Gierczyk, Wrocław 1999.
•T. Gackowski, M. Łączyński, Analiza wizerunku w mediach. Podręcznik, Warszawa 2008.
•L. A. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2001.
•G. R. Klare, The Measurement of Readability, Ames 1983
•R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985.
•S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007.
•A. N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Po-znań 2004.
•D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2009.
•L. Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Wy-dawnictwo WSP, Olsztyn 1999.
•J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1999.