Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Sylabus

Seminarium z teologii biblijnej (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ukończona praca magisterska z biblistyki

Cele

Napisanie pracy naukowej na poziomie doktorskim w myśl ustawy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Treści kształcenia

Wybór tematu pracy doktorskiej oraz wstępne zaznajomienie się z tekstem Biblii oraz kluczowymi komentarzami do wybranego tematu (T_1).
Dyskusja naukowa na semiarium z promotorem oraz pozostałymi doktorantami na temat osiągniętych rezultatów z badań egzegetycznych (T_2).

Efekty kształcenia

Doktorant posiada wiedzę o metodach naukowej interpretacji Biblii (E_1). Potrafi dokonać egzegezy tekstu hebrajskiego (Stary Testametn) lub greckiego (Nowy Testament) (E_2).
Zakończenie seminarium doktoratem z teologii w specjalizacji biblijnej (E_3).

Metody dydaktyczne

Praca samodzielna doktoranta z tekstem oryginalnym Biblii (M_1).
Dyskusja z promotorem i doktorantami (M_2).

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczanie poszczególnych elementów pracy doktorskiej - bibliografii dostosowanej do tematu pracy (W_1).
Zredagowanie poszczególnych rozdziałów doktoratu (W_2).
Ukończenie pracy i otwarcie przewodu doktorskiego wedłg wytycznych MNiSW (W_3).

Lektury podstawowe

Ravasi G., Hiob: dramat Boga i człowieka, t. 1, (tłum. B. Rzepka), Kraków 2004.
Ravasi G., Hiob: dramat Boga i człowieka, t. 2, (przeł. K. Stopa), Kraków 2005.
Ravasi G., Kohelet: najbardziej oryginalna i „skandaliczna” księga Starego Testamentu, (tłum. J. Skrzypnik), Kraków 2003.
Ravasi G., Pieśń nad Pieśniami: ...jak pieczęć na twoim sercu, (przeł. K. Stopa), Kraków 2005.
Bardski K., Dzieje Apostolskie i Listy Pawłowe. Synteza zagadnień
introdukcyjnych (skrypt dla studentów). Warszawa: PWTW, 1996.
Lemański J., Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11, Częstochowa 2013.
Mędala S., Ewangelie synoptyczne,Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2006.

Lektury uzupełniające

Brzegowy T., Czy Bóg stworzył chaos?, Collectanea Theologica 64 (1994), f . 4, s. 5–21.
Wypych S., Pięcioksiąg (Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych 1), Warszawa 1987.