Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl średniowieczną, cz. 2 (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

1. Student powinien znać dzieje kształtowania się myśli greckiej i kluczowe pojęcia, którymi posługują się filozofowie w opisie rzeczywistości.
2. Powinien dostrzegać w jakim zakresie myśl grecka wpływała na filozofię średniowieczną.

Treści kształcenia

Treść wykładu obejmuje: w pierwszej części, dzieje filozofii greckiej od Talesa z Miletu do myśli neoplatońskiej, reprezentowanej przez Plotyna; w drugiej części, dzieje filozofii chrześcijańskiej od Augustyna do Jana Dunsa Szkota. W ramach wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:
w drugim semestrze:
12. Augustyn – pojęcia umysłu jako dowód na istnienie Boga; teoria stworzenia; poznanie prawdy jako warunek szczęścia.
13. Pseudo-Dionizy – drogi prowadzące do poznania Boga, droga pozytywna i negatywna; relacja świata do Boga.
14. Jan Szkot Eriugena – stosunek wiary i rozumu; pojęcie natury i jej podział; stworzenie i objawienie.
15. Abelard – odpowiedź na pytania Porfiriusza dotyczące uniwersaliów; problem grzechu i dobrej woli.
16. Anzelm – natura per se w Mnologionie. Bezpośrednie ujęcie Boga w Proslogionie.
17. Awicenna – Próba naturalnego i filozoficznego wyjaśnienia świata (logika, fizyka, metafizyka).
18. Albert Wielki – cztery rzeczy wspówiekuiste, intelekt czynny i bierny w człowieku; natura Boga.
19. Roger Bacon – materia i formy.
20. Bonawentura – poznanie Boga przez ślady w świecie i obraz w duszy; czy świat jest wieczny, czy zaczął się w czasie?
21. Tomasz z Akwinu – relacja między teologią a filozofią; Bóg jako esse i dowody jego istnienia; problem stworzenia; natura człowieka i jego cel.
22. Jan Duns Szkot – jednoznaczność bytu; porządek istotowy i istnienie Boga, haecceitas, intelekt i wola.

Efekty kształcenia

1. Student szczegółowo i dogłębnie rozumie poglądy filozofów grackich i średniowiecznych. Zna treść teorii kluczowych dla kształtowania się poglądów filozoficznych w starożytności i w średniowieczu – F2K_W05

Metody dydaktyczne

1. Przedstawienie tez w ramach wykładu wprowadzającego,
2. Dyskusja na temat wygłoszonych tez.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Egzamin ustny na końcu semestru. Na egzaminie obowiązuje:
1. znajomość treści wykładu,
2. umiejętność formułowania tez i wniosków dotyczących treści wykładu.

Lektury podstawowe

6. Augustyn, O porządku, tłum. J. Modrzejewski, [w:] Dialogi filozoficzne, Kraków 1999, s. 155–182.
7. Jan Szkot Eriugena, Periphyseon Księga I, tłum. A. Kijewska, Kęty 2009, s. 59-101.
8. Anzelm z Canterbury, Monologion, rozdz. 1–14, [w:] Monologion. Proslogion, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1992, s. 13–38.
9. Tomasz z Akwinu, O bycie i istocie, KUL 1981, s. 9–46.
10. Jan Duns Szkot, Traktat o Pierwszej Zasadzie, rozdz. 1–3, tłum T. Włodarczyk, PWN 1988, s. 3–48.

Lektury uzupełniające

3. Böhner Ph., Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej od Justyna do Mikołaja Kuzańczyka, tłum. S. Stomma, Warszawa 1962.