Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Anaksagoras i eleaci (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

1. Student zna idee i argumenty filozofów greckich – F1K_W03
2. czyta i interpretuje teksty poszczególnych filozofów greckich w oparciu o znane mu doświadczenie rzeczywistości – F1K_U03
3. poprawnie stosuje poznaną grecką terminologię filozoficzną – F1K_U05

Cele

1. Po ukończeniu kursu student będzie posiadał właściwe rozumienie pojęć: chrema, nous, smikron, mega, ison, którymi posługiwał się Anaksagoras w kontekście myśli eleackiej.
2. Uzyska odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu Anaksagoras korzystał z myśli eleackiej w kształtowaniu swoich poglądów?

Treści kształcenia

J. E. Raven komentując fragmenty traktatu Anaksagorasa stwierdza, że od pierwszego zdania Anaksagoras „ostro zareagował na monizm eleatów”. Wątpliwości co do samego monizmu eleatów mogą podważyć opinię Ravena. Celem wykładu będzie szczegółowa analiza treści traktatu Anaksagorasa w kontekście w kontekście myśli Parmenidesa i Zenona pod kątem rewizji wspomnianej opinii. Aby uzyskać pełny obraz opinii na temat poglądów Anaksagorasa należy również przyglądnąć się tekstom Platona i Arystotelesa, w których odnoszą się do jego twierdzeń. W trakcie zajęć zostaną poruszone następujące tematy:
1. Stosunek Anaksagorasa do eleatów widziany oczyma komentatorów,
2. Rozumienie stanu początkowego przez Anaksagorasa,
3. Umysł (nous) i jego sposób działania,
4. Wpływ umysłu na rzeczy (chremata),
5. Czy istnieją inne przyczyny oprócz umysłu? Odpowiedź na krytykę Platona,
6. Natura rzeczy (chremata) a homoiomeria Arystotelesa.

Efekty kształcenia

1. Student szczegółowo i dogłębnie rozumie poglądy Anaksagorasa. Zna relację jaka zachodzi między Anaksagorasem a eleatami – F2K_W05
2. Student dysponuje uporządkowanymi szczegółowymi wiadomościami dotyczącymi terminów: mneme, anamnesis, psyche. Zna szczegółowo poglądy dotyczące rozumienia anamnezy i jej związku z duszą. Zna argumenty uzasadniające myślenie o nieśmiertelności duszy – F1K_W21

Metody dydaktyczne

1. Przedstawienie tez w ramach wykładu wprowadzającego,
2. Dyskusja na temat wygłoszonych tez.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Egzamin ustny na końcu semestru. Na egzaminie obowiązuje:
1. znajomość treści wykładu,
2. umiejętność formułowania tez i wniosków dotyczących treści wykładu.

Lektury podstawowe

1. Anaxagorou Peri physeos, [w:] H. Diels – W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, t. 2, Weidmann 1989, 59B 1-22, tłum. K. W. Gródek,
2. Aristoteles, Ton meta ta physica, A 3-4 [w:] Aristoteles graece, ed. Immanuelis Bekkeri, vol. 2, Berlin 1831, 984a 11-985a 21,
3. Aristoteles, Physikes Akroaseos, A 4; G 4 [w:] Aristoteles graece, ed. Immanuelis Bekkeri, vol. 1, Berlin 1831, 187a 20-188a 18; 203a 19-33,
4. Aristoteles, Peri psyches, A 2 [w:] Aristoteles graece, ed. Immanuelis Bekkeri, vol. 1, Berlin 1831, 404a 25-404b 7,
5. Plato, Phaedo, 97C-99C [w:] Platonis dialogi, p. 2 vol. 3, ex rec. Immanuelis Bekkeri, Berlin 1817.

Lektury uzupełniające

1. Gródek K. W., Poglądy Anaksagorasa na temat działania i natury umysłu, [w:] „Studia Whiteheadiana”, t. 4, 2010, ss. 101-116,
2. Drozdek A., Anaxagoras and the Everything in Everything Principle, “Hermes” 133 Jahrg., H. 2 (2005), pp. 163-177,
3. Inwood B., Anaxagoras and Infinite Divisibility, “Illinois Classical Studies”, Vol. 11, No. 1/2(1986), pp. 17-33,
4. Raven J. E., The Basis of Anaxagoras’ Cosmology, “The Classical Quarterly”, Vol. 4, No. 3/4 (1954), pp. 123-137,
5. Mann W. E., Anaxagoras and the Homoiomere, “Phronesis”, Vol. 25, No. 3 (1980), pp. 228-249,
6. Lesher J. H., Mind’s Knowledge and Powers of Control in Anaxagoras “DK” b12, “Phronesis” Vol. 40, No. 2 (1995), pp. 125-142.