Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Co robi włócznia św. Maurycego w „Bitwie pod Grunwaldem” Matejki? – symbolika dzieła sztuki (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu historii sztuki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej /średniej.

Cele

Ukazanie bogactwa symboliki kryjącej się w dziełach sztuki pochodzących z rozmaitych kręgów kulturowych oraz z różnych epok (ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa historycznego Jana Matejki) oraz możliwości jej wykorzystania w procesie edukacyjnym (zwłaszcza w nauczaniu przedmiotów humanistycznych).

Treści kształcenia

T_1 Dzieło sztuki jako nośnik symboli
T_2 Metody analizy i interpretacji symbolicznej wybranych dzieł sztuki
T_3 Identyfikacja wybranych obrazów Jana Matejki o tematyce historycznej oraz przypomnienie
(w formie gry) kontekstu dziejowego, do jakiego się odnoszą
T_4 Analiza wybranych dzieł Jana Matejki pod kątem ukrytego w nich przekazu symbolicznego
T_5 Wskazanie innych malarzy polskich, do których twórczości można się odwołać w trakcie zajęć
z historii, języka polskiego, wiedzy o kulturze, WOS-u
T_6 Omówienie przykładów nietypowego wykorzystania polskiego malarstwa historycznego w edukacji szkolnej (żywe obrazy, quizy multimedialne, książka uczniowska)

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Student wylicza metody odczytywania i analizy dzieł sztuki
Ew_2 Student identyfikuje wybrane obrazy Jana Matejki o tematyce historycznej
Ew_3 Student wymienia rodzimych malarzy, którzy w swych dziełach nawiązywali do ważnych wy-darzeń z dziejów Polski
UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Student integruje wiedzę z różnych dyscyplin (m.in. historii, historii sztuki, archeologii, religioznawstwa) w procesie formułowania problemów związanych z semantyką wybranych dzieł sztuki
Eu_2 Student przeprowadza krytyczną analizę wskazanego obrazu historycznego Jana Matejki
z punktu widzenia zawartego w nim przekazu semantycznego
Eu_3 Student ocenia dydaktyczne metody aktywizujące pod kątem możliwości wykorzystania w nich dzieła sztuki
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ek_1 Student rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym
Ek_2 Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
M_2 Dyskusja moderowana na temat analizowanych zagadnień
M_3 Gry z wykorzystaniem reprodukcji obrazów
M_4 Analiza wybranych filmów edukacyjnych poświęconych symbolice dzieła malarskiego

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Obecność na zajęciach i udział w dyskusji
W_2 Wykonanie zadań zaleconych w trakcie zajęć

Lektury podstawowe

Materiały przygotowane przez prowadzących

Lektury uzupełniające

Blak H., Kościuszko pod Racławicami Jana Matejki, Warszawa 1983
Blak H., Grodziski S., Hołd pruski-obraz Jana Matejki, Kraków 1990
Carr-Gomm S., Słownik symboli w sztuce. Motywy, mity, legendy w malarstwie i rzeźbie, Warsza-wa 2005
Ciciora B., Wyrwa A. M., Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965”, Dziekanowice – Lednica 2013
Sołtysiak M., Symbol hermeneutyczny a symboliczność dzieła sztuki według Hansa-Georga Gada-mera, „Logos i Ethos” 2014, nr 2(37), s. 21-46