Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

(historia średniowiecza) (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Praktyczne przygotowanie uczestników proseminarium do samodzielnej pracy naukowej, umożliwiającej pisanie naukowych prac mediewistycznych.

Treści kształcenia

T_1. Studenci zapoznają się z metodologią pracy historyka mediewisty i jego warsztatem naukowym.
T_2. Każdy z uczestników przygotowuje pracę proseminaryjną, a także 2 recenzje mediewistycznych książek historycznych wg wskazówek prowadzącego. Studenci w trakcie zajęć będą przedstawiali fragmenty swoich prac proseminaryjnych, a także przygotowane recenzje. Prace te omawiane będą w grupie proseminaryjnej pod kierunkiem prowadzącego.
T_3. Studenci nauczą się także krytyki i analizy tekstów źródłowych z zakresu średniowiecznej historii Polski i Europy.

Efekty kształcenia

Wiedza: student:
E_1 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, z którymi powiązana jest historią świata i Polski w okresie średniowiecza. S_W01, K_W02;
E_2 zna najważniejszą faktografię okresu średniowiecza S_W03, KW_05;
E_3 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju historiografii i jej nowych osiągnięciach w zakresie historii średniowiecza. S_W04. K_W08;
E_4 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury średniowiecznej S_W05, KW_09;
Umiejętności: student:
E_5 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i uogólniać informacje specyficzne i szczególnie istotne dla historii średniowiecza S_U01, K_U01;
E_6 potrafi posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych dotyczących historii średniowiecza S_U02, K_U02;
E_7 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii średniowiecza S_U03, K_U04;
E_8 Kompetencje społeczne: student jest przygotowany do pełnienia ról społecznych i wykonywania zawodów związanych z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej historii średniowiecza S_K01, K_K03;
E_9 student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego średniowiecza.

Metody dydaktyczne

M_1 Dyskusja naukowa,
M_2 praca pod kierunkiem prowadzącego nad tekstem naukowym,
M_3 analiza tekstów źródłowych.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Uzyskanie pozytywnych ocen z pracy proseminaryjnej i 2 recenzji,
W_2 Aktywność na zajęciach, maksymalnie opuszczone 2 zajęcia bez usprawiedliwienia.

Wydruk pracy proseminaryjnej winien spełniać normy zatwierdzone przez Radę Instytutu Historii UPJPII z dnia 25 stycznia 2013 r.
Student winien przedłożyć wersję elektroniczną i wydruk pracy proseminaryjnej prowadzącemu zajęcia w terminie nie późniejszym niż 1 tydzień przed zakończeniem zajęć.

Lektury podstawowe

- Miśkiewicz B., Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993.
- Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię,
- Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

Lektury uzupełniające

- Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. Sikorski, Warszawa 2012.

Uwagi

-