Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Archiwa zakładowe (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu metodyki archiwalnej i archiwistyki oraz podstawowych informacji na temat współczesnych normatywów kancelaryjnych.

Cele

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami działania współczesnych archiwów zakładowych i składnic akt w Polsce oraz rolą jaką ogrywają w strukturze jednostek organizacyjnych. Po ukończeniu zajęć studenci powinni potrafić określić miejsce i znaczenie archiwów zakładowych w procesie kształtowania i zachowania narodowego zasobu archiwalnego, posiadać umiejętność posługiwania się normatywami kancelaryjnymi w procesie zarządzania dokumentacją, znać zasady gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania zasobu archiwów zakładowych i składnic akt oraz procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej i przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Powinni posiadać umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu archiwami zakładowymi.

Treści kształcenia

T_1 Archiwum zakładowe w strukturze instytucji. Terminologia archiwalna związana z archiwami zakładowymi
T_2 Podstawy prawne funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt oraz postępowania z dokumentacją w nich zgromadzoną.
T_3 Instrukcja kancelaryjna i rzeczowy wykaz akt - powtórzenie wiadomości
T_4 Instrukcja archiwalna – cele i budowa instrukcji
T_5 Przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych instytucji
T_6 Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji, lokal archiwum
T_7 Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji
T_8 Prowadzenie efektywnych poszukiwań w zasobie archiwum i udostępnianie dokumentacji
T_9 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
T_10 Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
T_11 Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub przekształcenia jednostki organizacyjnej.
T_12 Kontrole archiwalne i rola nadzoru archiwalnego
T_13 System elektronicznego zarządzania dokumentacją

Efekty kształcenia

Po zakończeniu zajęć student:
Ew_1 charakteryzuje cele i zadania oraz wskazuje podstawy prawne działania archiwów zakładowych w strukturze współczesnych instytucji,
Ew_2 wskazuje zasady gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania dokumentacji oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej i przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów historycznych
Ew_3 Student zyskuje wiedzę na temat organizacji i prowadzenia archiwum zakładowego, współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w danej instytucji w zakresie wytwarzania i archiwizowania dokumentacji oraz współpracy z przedstawicielami archiwów państwowych
Eu_1 posługuje się normatywami kancelaryjnymi
Eu_2 sporządza spisy zdawczo-odbiorcze przejmowanej/przekazywanej dokumentacji.
Eu_3 przeprowadza proces brakowania dokumentacji
Eu_4 prowadzi ewidencję archiwum bieżącego
Ek_1 dostrzega potrzebę współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w danej instytucji w zakresie wytwarzania i archiwizowania dokumentacji
Ek_2 ma świadomość roli archiwów zakładowych w procesie kształtowania i zachowania narodowego zasobu archiwalnego

Metody dydaktyczne

M_1 wykład
M_2 analiza aktów prawnych
M_3 praca z materiałami dydaktycznymi

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 obecność na zajęciach
W_2 wykonanie ćwiczeń przewidzianych w programie zajęć

Lektury podstawowe

Aktualne przepisy prawne dotyczące archiwów bieżących i postępowania z dokumentacją archiwalną i niearchiwalną.
Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania, red. M. Jabłońska, Toruń 2015.
Kancelaria i archiwum zakładowe, red. E. Borodij, Warszawa 2009.
strony internetowe: www.archiwa.gov.pl (zakładka „zarządzanie dokumentacją”), www.ank.gov.pl (zakładka „nadzór archiwalny”)

Lektury uzupełniające

„Archiwista Polski” – w poszczególnych numerach dział „ABC archiwisty zakładowego”.
Czerniak S., Orszulak J., Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk, Warszawa 2017.
Degen R., Urzędnicy, selekcja i brakowanie dokumentacji w Polsce w XX w., w: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. III, cz. 2, red. A. Góraka, K. Latawiec, D. Magiera, Lublin-Siedlce 2010, s. 545-555.
Konstankiewicz M., Status archiwum bieżącego we współczesnym polskim prawie archiwalnym, w: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i … koty. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, red. R. Degen, M. Jabłońska, W. K. Roman, Warszawa 2016, s. 93-104.
Postępowanie z dokumentacją osobową. Przepisy prawa, praktyka, postulaty. Materiały z XI Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego Sekcji Archiwa zakładowe SAP, Oddziału SAP w Koszalinie, Archiwum Państwowego w Koszalinie. Koszalin 9-10 czerwca 2015 r., red. A. Jabłoński, Poznań 2016.
Robótka H., Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010.
Roman W. K., Dokumentacja elektroniczna i użytkownicy archiwów – problemy udostępniania, w: Współczesna dokumentacja. Współczesne archiwa, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2018, s. 11-27.
Współczesna dokumentacja urzędowa, red. H. Robótka, Toruń 2011.