Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Język angielski (A_B 1.1_zo_30/20_2_4)_tk_"3"_od_18_19 (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie A2 określona na podstawie wyników testu plasującego online przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć

Cele

Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu A2 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy

Treści kształcenia

1. doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem krótszych tekstów biblijnych, chrześcijańskich
2. proste słownictwo związane z fundamentami chrześcijaństwa
3. pogłębianie wiedzy z zakresu życia i działalności Jezusa
4. wzbogacanie zasobu słownictwa z zakresu sprawowania sakramentów
5. proste słownictwo związane z organizacją i strukturą kościoła, kalendarzem liturgicznym
6. zaznajomienie z prostymi zagadnieniami związanymi z turystyką religijną, architekturą sakralną
7. zaznajomienie z prostym słownictwem z zakresu różnych elementów życia religijnego
8. kształtowanie postawy odpowiedniego zachowania w miejscach kultu oraz postawy szacunku dla innych religii i kultur
9. kształtowanie postaw moralnych i etycznych
10. doskonalenie umiejętności poprawnego użycia właściwych form gramatycznych w określonych kontekstach
11. tworzenie zdań oznajmujących, przeczących oraz pytających w czasach gramatycznych: present and past simple, present and past continuous, present perfect
12. przyimki określające czas, inne wyrażenia z przyimkami
13. ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji

Efekty kształcenia

1. znajduje konkretne informacje w prostych tekstach biblijnych i chrześcijańskich; rozumie sens przeczytanych tekstów
2. wykazuje znajomość prostego słownictwa potrzebnego do opisu fundamentalnych zagadnień chrześcijaństwa
3. zna proste słownictwo dotyczące sprawowania sakramentów
4. rozumie proste wyrażenia i słowa związane z organizacją kościoła, turystyką religijną, różnymi aspektami życia religijnego
5. wykorzystuje nowo poznane słownictwo do opisu wydarzeń z Biblii
6. pogłębia znajomość słownictwa w zakresie omówionych tematów
7. radzi sobie w rozmowach wymagających użycia określonych wyrażeń i struktur
8. dobiera właściwe konstrukcje gramatyczne potrzebne do opisu wydarzeń mających miejsce w różnych okresach czasowych

Metody dydaktyczne

Metody nauczania:
M.1 elementy metody konwersacyjnej,
M.2 elementy metody kognitywnej,
M.3 elementy CLL
Narzędzia:
M.4 podręcznik,
M.5 komputer,
M.6 oprogramowanie do podręcznika,
M.7 rzutnik,
M.8 odtwarzacz CD oraz DVD,
M.9 płyty CD oraz DVD,
M.10 materiały interaktywne dołączone do podręczników,
M.11 strony internetowe,
M.12 filmy obcojęzyczne,
M.13 prezentacje multimedialne,
M.14 materiały autentyczne,
M.15 artykuły z prasy,
M.16 słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;

W.2 zadania domowe - obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane;
W.3 prezentacje - obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.4 projekty grupowe obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.

W.5 obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach);

W.6 zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut - w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu lub ustalenia terminu jego napisania
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);

Ocena za semestr jest średnią ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach).

Lektury podstawowe

Kościńska Agnieszka, Majdanik Anna, English for Religious Practice – A vocabulary resource book, Wydawnictwo Św. Stanisława BM
Clare Antonia, Wilson JJ, Speakout intermediate, Students’ book and workbook Pearson Longman

Lektury uzupełniające

Murphy Raymond, English Grammar in Use, A self-study reference and practice book for intermediate students, Cambridge University Press

Uwagi

Część zajęć może być prowadzona w formie online (wg zasad prowadzenia zajęć e-learningowych określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)