Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Język angielski (A_B2.1_zo_30/20_2)_tk_"3"_od_18_19 (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie B2 określona na podstawie wyników testu plasującego online przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć

Cele

Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu B2 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy. Celem jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie powyższych obszarów do poziomu B2.

Treści kształcenia

1. doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem dłuższych tekstów biblijnych, chrześcijańskich
2. opis fundamentów chrześcijaństwa
3. pogłębianie wiedzy z zakresu życia i działalności Jezusa
4. wzbogacanie zasobu słownictwa z zakresu sprawowania sakramentów
5. bardziej zaawansowane słownictwo związane z organizacją i strukturą kościoła, kalendarzem liturgicznym
6. zaznajomienie z bardziej zaawansowanymi zagadnieniami związanymi z turystyką religijną, architekturą sakralną
7. zaznajomienie z bardziej zaawansowanym słownictwem z zakresu różnych elementów życia religijnego
8. kształtowanie postawy odpowiedniego zachowania w miejscach kultu oraz postawy szacunku dla innych religii i kultur
9. kształtowanie postaw moralnych i etycznych
10. doskonalenie umiejętności poprawnego użycia właściwych form gramatycznych w określonych kontekstach
11. doskonalenie poprawnego użycia pytań pośrednich i bezpośrednich
12. tworzenie zdań w stronie czynnej i biernej
13. ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji

Efekty kształcenia

1. właściwie rozumie oraz interpretuje sens przeczytanych tekstów biblijnych, chrześcijańskich
2. wykazuje znajomość bardziej zaawansowanego słownictwa potrzebnego do opisu fundamentalnych zagadnień chrześcijaństwa
3. zna bardziej zaawansowane słownictwo dotyczące sprawowania sakramentów
4. rozumie wyrażenia i słowa związane z organizacją kościoła, turystyką religijną, różnymi aspektami życia religijnego
5. wykorzystuje nowo poznane słownictwo do opisu wydarzeń z Biblii
6. pogłębia znajomość słownictwa w zakresie omówionych tematów
7. podejmuje działania komunikacyjne wymagające użycia określonych wyrażeń i struktur
8. rozróżnia utrwalone czasy i właściwie wykorzystuje je w wypowiedziach ustnych oraz pisemnych
9. dobiera właściwe konstrukcje gramatyczne potrzebne do opisu wydarzeń mających miejsce w różnych okresach czasowych
10. wykorzystuje zasady tworzenia zdań w stronie biernej w celu opisania konkretnych wydarzeń

Metody dydaktyczne

Metody nauczania:
M.1 elementy metody konwersacyjnej,
M.2 elementy metody kognitywnej,
M.3 elementy CLL
Narzędzia:
M.4 podręcznik,
M.5 komputer,
M.6 oprogramowanie do podręcznika,
M.7 rzutnik,
M.8 odtwarzacz CD oraz DVD,
M.9 płyty CD oraz DVD,
M.10 materiały interaktywne dołączone do podręczników,
M.11 strony internetowe,
M.12 filmy obcojęzyczne,
M.13 prezentacje multimedialne,
M.14 materiały autentyczne,
M.15 artykuły z prasy,
M.16 słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;

W.2 zadania domowe - obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane;
W.3 prezentacje - obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.4 projekty grupowe obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.

W.5 obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach);

W.6 zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut - w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu lub ustalenia terminu jego napisania
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);
Ocena za semestr jest średnią ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach).

Lektury podstawowe

Kościńska Agnieszka, Majdanik Anna, English for Religious Practice – A vocabulary resource book, Wydawnictwo Św. Stanisława BM
Clare Antonia, Eales Frances i inni, SpeakOut Upper-Intermediate, Longman – Pearson Education

Lektury uzupełniające

Malcolm Mann, Taylor Knowles, Destination B2 Grammar & Vocabulary, Macmillian 2010

Uwagi

Część zajęć może być prowadzona w formie online (wg zasad prowadzenia zajęć e-learningowych określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)