Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Sylabus

Język włoski (W_B1.2_zo_30/20_2)_KL (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

1. umiejętność korzystania ze słownika polsko-włoskiego, włosko-polskiego i włosko-włoskiego (typu monolingua; słowniki synonimów ecc.);
2. znajomość leksyki i gramatyki j. włoskiego w zakresie poziomów A1, A2, B1.1.

Cele

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności swobodnej rozmowy na tematy związane z:
- ogólnie pojętymi problemami społeczno-ekonomicznymi na świecie (ubóstwo-bogactwo);
- życiem Kościoła i własnego doświadczenia wiary (rodzina, młodzi a Kościół);
- migracją ludzi (historia emigracji włoskiej, „drenaż mózgów”, imigracja do Europy, Kościół a imigranci)
- formalnymi stosunkami Państwo-Kościół (konkordat, symbole religijne w miejscach publicznych)
- mafią (walka mafią, Kościół a mafia)
nabycie i poszerzenie wiedzy o: Republice Włoskiej, Państwie Watykańskim i języku włoskim;
doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji, argumentowania; rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów mówionych i pisanych;
rozwijanie umiejętności posługiwania się czasami i trybami gramatycznymi;
rozwijanie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej;
poszerzanie słownictwa.

Treści kształcenia

I Komunikacja
1.
a) rozmowa na tematy związane z bogactwem i ubóstwem na świecie;
b) globalne rozumienie tekstu natury społeczno-ekonomicznej oraz udział w dyskusji na ten temat;
c) opisywanie sytuacji społeczno-gospodarczej własnego kraju;
d) pisanie własnego świadectwa.
e) globalne rozumienie artykułów z Konstytucji Włoskiej;
f) globalne rozumienie tekstu statystycznego;
g) porównywanie;
h) przytaczanie i komentowanie wyników przeprowadzonej ankiety;
i) rozmowa o problemach młodych ludzi oraz o ich relacjach z Kościołem;
j) stawianie hipotez na temat przyszłości młodych w Kościele;
k) dzielenie się własnym doświadczeniem Kościoła.
2.
a) stawianie hipotez na temat treści tekstu;
b) pisanie listu, opracowując dane informacje;
c) globalne rozumienie audycji radiowej;
d) mówienie o swoich uczuciach i emocjach;
e) udział w debacie moderowanej przez dziennikarzy;
f) pisanie komentarza na forum internetowym;
g) globalne rozumienie abstraktów z tekstów dziennikarskich;
h) wypowiadanie się na temat roli Kościoła wobec imigrantów;
i) wyrażanie opinii, wątpliwości, życzeń i chęci w czasie przeszłym.
3.
a) wypowiadanie się na temat stosunków dyplomatycznych własnej ojczyzny ze Stolicą Apostolską;
b) wyrażanie opinii na temat symboli religijnych w szkołach;
c) rozumienie opowiadania biograficznego;
d) opowiadanie o dawnych wydarzeniach;
e) wypowiadanie się na temat walki Kościoła z mafią;
f) pisanie przemówienia skierowanego do młodych;
g) globalne rozumienie wystąpienia na konferencji;
h) opisywanie sytuacji językowej własnej ojczyzny;
i ) mówienie o wydarzeniach niezrealizowanych w przeszłości, które były możliwe;
j) podawanie niepewnych wiadomości;
k) wyrażanie pragnienia, które się nie spełniło w przeszłości;
l) dawanie rady lub wyrażanie opinii o zdarzeniu z przeszłości.
II Gramatyka
1.
a) powtórka czasowników mających podwójne czasowniki posiłkowe w czasach złożonych;
b) porównania: stopień równy, wyższy i najwyższy;
c) dwa rodzaje stopnia najwyższego: superlativo relativo i assoluto;
d) usystematyzowanie czasowników rządzących przyimkami di, a, in;
e) spójniki wprowadzające warunek: laddove, purché, qualora, ove, ammesso che, a patto che.
2.
a) czas teraźniejszy historyczny presente storico;
b) spójniki wprowadzające skutek: talmente…che, così…da;
c) tryb łączny w czasie przeszłym dokonanym: congiuntivo passato i jego porównanie z congiuntivo presente;
d) czasowniki z partykułami: verbi pronominali idiomatici (andarsene, facela, sentirsela, fregarsene, cavarsela).
e) prefiksy negujące s-, dis-, in-;
f) tryb łączny w czasie przeszłym niedokonanym: congiuntivo imperfetto.
3.
a) forma nieosobowa: si passivante;
b) imiesłów przysłówkowy: gerundio semplice;
c) czas przeszły historyczny: passato remoto;
d) tryb przypuszczający w czasie przeszłym: condizionale passato.

III Leksyka
1.
a) zjawiska społeczno-gospodarcze;
b) słowotwórstwo: rzeczowniki kończące się na -tà, -età, -ità, -ezza, -mento, -zione;
c) terminologia ankiety;
d) wierni i Kościół
e) przymiotniki zakończone na -abile i -ibile;
f) antonimy o prefiksie in-, im-, irr-, il-.
2.
a) migracja ludzi;
b) słowotwórstwo: czasowniki-rzeczownik-przymiotnik;
c) przysłówki zakończone na -mente;
d) zjawiska społeczno-gospodarcze;
e) idiomy w języku dziennikarskim.
3.
a) systemy i regulacje prawne;
b) język mafii;
c) zdrobnienia i zgrubienia prawdziwe i fałszywe: alterati veri e falsi.
IV Kultura
1.
a) sytuacja społeczno-gospodarcza we Włoszech.
b) włoska rodzina w dzisiejszym świecie;
c) stosunek młodych Włochów do Kościoła.
2.
a) historia włoskiej emigracji;
b) zjawisko „drenażu mózgów”;
c) dynamika i charakterystyka imigracji we Włoszech.
3.
a) stosunki dyplomatyczne Państwo-Kościół we Włoszech;
b) zjawisko mafii;
c) Dante Alighieri – ojciec języka włoskiego.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Student
1. zna szerokie słownictwo pozwalające na rozmowę na tematy społeczno-gospodarcze;
2. zna szerokie słownictwo pozwalające na rozmowę o relacjach młodzi-Kościół;
3. zna szerokie słownictwo dotyczące zjawisk migracji ludności;
4. zna szerokie słownictwo związane z relacjami Państwo-Kościół;
5. zna szerokie słownictwo dotyczące mafii;
6. zna ogólną historię języka włoskiego;
7. wie, jak rozpoznać tekst natury społeczno-gospodarczej;
8. zna sytuację społeczno-gospodarczą swojego kraju;
9. wie, jak ułożyć własne świadectwo;
10. wie, jak rozpoznać tekst Konstytucji Republiki Włoskiej;
11. wie, jak rozpoznać tekst dotyczący statystyk;
12. wie, jak tworzyć porównania;
13. wie, jak opracować ankietę;
14. zna zasady stawiania hipotez;
15. zna zasady pisania listu;
16. zna zjawisko „drenażu mózgów”;
17. wie, jak wyrażać opinie, wątpliwości, życzenia, uczucia i emocje z przeszłości;
18. zna zasady uczestnictwa w debacie prowadzonej przez dziennikarzy;
19. zna zasady wpisywania swoich opinii na forum internetowym;
20. zna obecną sytuację migracyjną, przede wszystkim dotyczącą Europy oraz stanowisko Kościoła wobec imigrantów;
21. wie, jakie stosunki dyplomatyczne łączą Włochy oraz jego ojczyznę ze Stolicą Apostolską;
22. zna główne problemy związane z mafią i stanowisko Kościoła w tej kwestii;
23. zna zasady pisania przemówienia do młodych;
24. zna sytuację językową swojego kraju;
25. zna zasady podawania niepewnych informacji, niezrealizowanych życzeń w przeszłości oraz dawania porad dotyczących przeszłości;
26. zna czasowniki z podwójnymi ausiliari;
27. zna zasady tworzenia porównań i stopniowania przymiotników i przysłówków;
28. zna tryb łączny congiuntivo passato i imperfetto;
29. zna czas przeszły historyczny passato remoto;
30. zna formę nieosobową si passivante oraz gerundio semplice;
31. zna tryb przypuszczający condizionale passato;
32. zna prefiksy negacji;
33. wie, jakimi przyimkami rządzą które czasowniki;
34. zna czasowniki idiomatyczne z partykułami;
35. zna zasady słowotwórstwa.

UMIEJĘTNOŚCI
Student

1. potrafi rozmawiać na tematy społeczno-gospodarcze;
2. potrafi rozmawiać o relacjach młodzi-Kościół;
3. potrafi rozmawiać o zjawiskach migracji ludności;
4. potrafi rozmawiać o relacjach Państwo-Kościół;
5. potrafi rozmawiać o mafii;
6. potrafi omówić ogólną historię języka włoskiego;
7. potrafi globalnie zrozumieć tekst natury społeczno-gospodarczej;
8. potrafi omówić ogólną sytuację społeczno-gospodarczą swojego kraju;
9. potrafi ułożyć własne świadectwo;
10. potrafi globalnie zrozumieć tekst Konstytucji Republiki Włoskiej;
11. potrafi globalnie zrozumieć tekst dotyczący statystyk;
12. potrafi tworzyć porównania;
13. potrafi opracować ankietę;
14. potrafi stawiać hipotezy;
15. potrafi napisać list;
16. potrafi omówić zjawisko „drenażu mózgów”;
17. potrafi wyrażać opinie, wątpliwości, życzenia, uczucia i emocje z przeszłości;
18. potrafi uczestniczyć w debacie prowadzonej przez dziennikarzy;
19. potrafi wpisać swoje opinie na forum internetowym;
20. potrafi omówić ogólną obecną sytuację migracyjną, przede wszystkim dotyczącą Europy oraz stanowisko Kościoła wobec imigrantów;
21. potrafi omówić stosunki dyplomatyczne łączą Włochy oraz jego ojczyznę ze Stolicą Apostolską;
22. potrafi omówić ogólne problemy związane z mafią i stanowisko Kościoła w tej kwestii;
23. potrafi napisać przemówienie do młodych;
24. potrafi omówić ogólną sytuację językową swojego kraju;
25. potrafi podać niepewne informacje, mówić o niezrealizowanych życzeniach w przeszłości oraz dać porady dotyczące przeszłości;
26. potrafi poprawnie stosować czasowniki z podwójnymi ausiliari;
27. potrafi poprawnie tworzyć porównania i stopniować przymiotniki i przysłówki;
28. potrafi poprawnie stosować tryb łączny congiuntivo passato i imperfetto;
29. potrafi poprawnie stosować czas przeszły historyczny passato remoto;
30. potrafi poprawnie stosować formę nieosobową si passivante oraz gerundio semplice;
31. potrafi poprawnie stosować tryb przypuszczający condizionale passato;
32. potrafi poprawnie stosować prefiksy negacji;
33. potrafi poprawnie stosować przyimki po czasownikach;
34. potrafi poprawnie stosować czasowniki idiomatyczne z partykułami;
35. potrafi poprawnie stosować zasady słowotwórstwa.

Metody dydaktyczne

1. praca z podręcznikiem: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, oglądanie materiału video;
2. różnorodne ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne; na forum grupy, w parach i w małych grupach, w tym odgrywanie scenek;
3. dedukcja i/lub objaśnienie teoretyczne reguł gramatycznych;
4. dodatkowe audiowizualne materiały dydaktyczne (np. piosenki, teledyski, krótkie filmy);
5. prezentacja multimedialna;
6. testy pisemne i ustne, sprawdzające stopień opanowania materiału;
7. praca własna studenta;
8. konsultacje.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

1. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
2. po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika, w ciągu semestru, zapowiedziane testy pisemne, trwające od 30-90 minut, bądź zapowiedziane testy ustne (forma testu zakomunikowana odpowiednio wcześniej); w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, bądź odpowiedzi z jego zakresu, przedstawiając jednocześnie pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane); próg procentowy potrzebny do uzyskania pozytywnej oceny rośnie z każdym tygodniem o 5%;
3. niezapowiedziane krótkie testy sprawdzające z ostatnich poruszanych na zajęciach zagadnień (5-15 minut); w razie nieobecności na niezapowiedzianym teście, student nie otrzymuje żadnej oceny z tego zadania;
4. obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane; w zamian za to należy odpowiedzieć ustnie z danego tematu na dyżurze prowadzącego;
5. zaliczenie: odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze; jest to wypowiedź ustna bądź pisemna na tematy losowane spośród podanych kilka tygodni wcześniej zagadnień; do zaliczenia student przystępuje po wywiązaniu się ze wszystkich warunków uzyskania zaliczenia (oceny pozytywne z wszystkich testów śródsemestralnych, terminowo oddane wszystkie zadania pisemne, odrobione ewentualne nieobecności, gdy jest ich więcej niż dwie w semestrze);
6. obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach).
Ocena za semestr jest średnią ważoną ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach) oraz oceny uzyskanej z zaliczenia ustnego. Średnia ważona ocen składowych z zadań w czasie całego semestru z wagą 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego z wagą 1/2 (suma ocen z zadań w semestrze x 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego x 1/2).

Lektury podstawowe

- G. Covarino, M. Filippini, A. Gramolini, A. Madia: L’italiano della Chiesa livello B1+, Hoepli, Milano 2016;
- Podręczny słownik włosko-polski i polsko-włoski, Wiedza Powszechna (4 tomy), lub inne słowniki dostępne na rynku i w bibliotekach.

Lektury uzupełniające

- A. Latino, M. Muscolino: Gramatyka włoska dla wszystkich 1, poziom A1-A2, Wyd. EdiLingua;
- A. Latino, M. Muscolino: Una grammatica italiana per tutti 2 – poziom B1-B2, Wyd. EdiLingua;
- Lo Zingarelli. Vocabolario Della Lingua Italiana PWN-Zanichelli.

Uwagi

Włoski Instytut Kultury w Krakowie (KINO gratis!)
ul. Grodzka 49
http://www.iiccracovia.esteri.it/IIC_Cracovia

Włoska księgarnia językowa w Krakowie:
http://www.italicus.com.pl/

Przykładowe ćwiczenia on-line:
http://www.e-wloski.pl/
http://www.wloski.slowka.pl/gry-on-line,d,3,10.html
http://www.wloski.net.pl/
http://www.pro-wloski.pl/
http://www.italian-verbs.com/verbi-italiani/coniugazione.php?verbo=mettersi
http://www.wloski.slowka.pl/piosenki,toto-cutugno-litaliano,m,39.html

Słowniki monolingua:
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
http://dizionari.hoepli.it/Default.aspx
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0763.htm

Media:
http://www.rai.tv/
http://www.tv2000.it/
http://it.radiovaticana.va/
http://www.radioitalia.it/
http://www.repubblica.it/

Książki on-line i audiobooki:
http://www.liberliber.it/libri/index.php
http://www.libroaudio.it/
http://www.liberliber.it/audiolibri/index.php

Inne:
http://parliamoitaliano.altervista.org/dubbi-linguistici/comment-page-4/#comment-307
http://www.culturaitalia.it/