Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Zaliczony pierwszy rok studiów magisterskich

Cele

Celem przedmiotu jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie posługiwania się głosem w śpiewie i w mowie, w stopniu umożliwiającym podejmowanie przedsięwzięć artystycznych oraz nabycie umiejętności w zakresie nauczania śpiewów związanych z przygotowaniem liturgii.

Treści kształcenia

T_1 Aria oratoryjna lub operowa bądź artystyczna pieśń religijna/od baroku po wiek XX/.
T_2 Pieśni religijne oraz arie oratoryjno-kantatowe /może to być aria operowa lub pieśń artystyczna stosowna do zaawansowania wokalnego studenta/.
T_3 5 wybranych zróżnicowanych pieśni kościelnych z własnym akompaniamentem

Efekty kształcenia

Wiedza

Ew_1 W wyniku przeprowadzanych zajęć student:
zna melodie oraz tekst słowny pierwszej zwrotki przynajmniej pięciu pieśni eucharystycznych,
Ew_2 potrafi interpretować przekonująco wykonywane pieśni i utwory.
Ew_3 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce wykonawczej.

Umiejętności

Eu_1 W wyniku przeprowadzanych zajęć student:
Potrafi wykonać, swobodnie prowadząc, głos partię wokalną z towarzyszeniem fortepianu bądź organów.
Eu_2 Rozwija techniki ćwiczenia w stopniu wystarczającym do utrzy¬mania i poszerzenia zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych

Kompetencje społeczne

Ek_1 W wyniku przeprowadzanych zajęć student:
jest świadom swoich możliwości wokalnych.
Posiada zdolność krytycznej oceny/również samooceny/

Metody dydaktyczne

M_1 Ćwiczenia praktyczne studenta.
M_2 Towarzyszące ćwiczeniom wskazówki i wyjaśnienia wg metody własnej pedagoga.
M_3 Praktyka wykonawcza /pokazy przeprowadzane przez pedagoga/ ew. literatura pomocnicza W. Bregy Elementy techniki wokalnej, Kraków 1974.

M_4 Praca własna studenta.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Prezentacja wybranych utworów wokalnych z akompaniamentem własnym oraz z towarzyszeniem pianisty akompaniatora./Pieśń kościelna i 2 utwory/

Student jest zobowiązany uczestniczyć w co najmniej połowie zajęć w ciągu semestru i zdać egzamin.
Materiał obowiązujący na egzaminie stanowi:
1. Aria bądź artystyczna pieśń religijna XX lubXXI w. (na pamięć)
2. Artystyczna pieśń religijna lub aria oratoryjno-kantatowa z zakresu studiów licencjackich (na pamięć)/dopuszcza się wykonanie utworów o charakterze świeckim a umożliwiających rozwój umiejętności solistycznych/
3. 5 wybranych pieśni kościelnych z własnym akompaniamentem. (pierwsza zwrotka na pamięć).

Lektury podstawowe

Albumy nutowe z ariami bądź pieśniami na określony rodzaj głosu/wysoki, średni, niski- żeński lub męski-właściwe dla danego studenta/
W. Bregy, Elementy techniki wokalnej, Kraków 1974.
B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie: podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2006.
A. Szkiełkowska, E. Kazanecka, Emisja głosu - wskazówki metodyczne, Warszawa 2011.

Lektury uzupełniające

T. Zaleski, Aparat głosotwórczy a technika wokalna, Warszawa 1980.
P. Bojakowski, Kierowanie dźwięku na maskę, Włocławek 1947.
B. Toczyńska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998.
H. Sobierajska, Uczymy się śpiewać, Warszawa 1972.
M. Kotlarczyk, Podstawy sztuki żywego słowa, Warszawa 1965.
B. Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia, Warszawa 1980.
T. Baradin, Chrypka: przyczyny i zapobieganie, Warszawa 1957.