Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Kultura Rosji XVI-XVIII w. (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wiedza historyczna na poziomie maturalnym; znajomość historii powszechnej na poziomie maturalnym;

Cele

Zapoznanie studentów kulturą Rosji XVI – XVIII w. w ujęciu ogólnym; zapoznanie studentów z wybranymi aspektami kultury rosyjskiej XVI – XVIII w. (architektura, literatura, drukarstwo, malarstwo, rzeźba, zwyczaje i obyczaje);

Treści kształcenia

Zajęcia obejmują kulturę rosyjską XVI – XVVIII w. Tematyka zajęć porusza następujące za-gadnienia: kultura Państwa Moskiewskiego XVI w. (panowanie władców: wielki książę mo-skiewski Wasyl III; carowie – Iwan IV Groźny, Fiodor Iwanowicz, Borys Godunow); kultura Państwa Moskiewskiego XVII w. (panowanie carów: Wasyl Szujski, Dymitr I Samozwaniec, Mi-chał Romanow, Aleksy Romanow, Fiodor III, Zofia Aleksiejewna – regencja, Iwan V i Piotr I); kultura Rosji XVIII w. (panowanie carów: Piotr I, Katarzyna I, Piotr II, Anna Iwanowna, Elżbieta Piotrowna, Piotr III, Katarzyna II, Paweł I);

Tw_1 Rosja na przełomie XV i XVI w. Dziedzictwo Bizancjum – małżeństwo wielkiego księcia moskiewskiego z Zoe Paleolog. Architektura Kremla Moskiewskiego i wybranych miast Państwa Moskiewskiego.
Tw_2 Kultura rosyjska za panowania cara Iwana IV Groźnego. Rozwój drukarstwa.
Tw_3 Kultura rosyjska za panowania carów Fiodora: Iwanowicza i Borysa Godunowa. Próby podjęcia reform w obszarze kultury.
Tw_4 Kultura przełomu XVI i XVII w. Oddziaływanie kultury polskiej za panowania Dymitra I Samozwańca.
Tw_5 Nowa dynastia na tronie rosyjskim – kultura za panowania carów: Michała, Aleksego i Fiodora III Romanowów. Silne wpływy kultury polskiej. Rola Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie na rozwój kultury Państwa Moskiewskiego. Reforma cerkiewna patriarchy Nikona. Architektura – barok moskiewski, barok stroganowski.
Tw_6 Rządy regencyjne Zofii Aleksiejewnej. Działalność księcia Wasyla Golicyna na polu kul-tury. Kulturalny mecenat rodu Stroganowów.
Tw_7 Rosja za panowania Piotra I – zmiany w zwyczajach i obyczajach, rozwój literatury. Oddziaływanie pierwiastków kultury zachodnioeuropejskiej. Utworzenie Kunsktamery i Akademii Nauk.
Tw_8 Kultura rosyjska za panowania Anny Iwanownej – architektura, malarstwo, rzeźba, literatura.
Tw_9 Kultura rosyjska za panowania Elżbiety Piotrowny. Utworzenie Uniwersytetu Moskiewskiego. Działalność Michaiła Łomonosowa. Rozwój architektury barokowej. Kolekcjonerstwo.
Tw_10 Kultura rosyjska doby panowania Katarzyny II – literatura, sztuka, czasopiśmiennictwo. Działalność literacka Mikołaja Nowikowa i Aleksandra Radiszczewa. Rozwój architektury klasycystycznej.
Tw_11 Kultura rosyjska za panowania Pawła I – architektura, malarstwo, literatura. Pałac w Gatczynie przykładem rezydencji carskiej schyłku XVIII w. Car Paweł I i Zakon Kawalerów Maltańskich.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu student nabywa określoną wiedzę, zakładane umiejętności i kompetencje:
Wiedza:
Ew_1 student: zna na poziomi rozszerzonym podstawową terminologię nauk humanistycznych, z którymi powiązana jest historia Rosji XVI i XVIII w.;
Ew_2 student: zna najważniejszą faktografię dotyczącą kultury rosyjskiej XVI-XVIII w.;
Ew_3 student: zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury Rosji przełomu XVI-XVIII w.;
Ew_4 Student: posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych i tekstów kultury w sposób determinowany różnym podłożem narodowym, religijnym i kulturowym;
Umiejętności:
Eu_1 student: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i uogólniać in-formacje specyficzne i szczególnie istotne dla historii Rosji XVI-XVIII w.;
Eu_2 student: potrafi posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych dotyczących historii Rosji przełomu XVI-XVIII w.;
Kompetencje społeczne:
Ek_1 student jest przygotowany do pełnienia ról społecznych i wykonywania zawodów związanych z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej kultury rosyjskiej XVI-XVIII w.;
Ek_2 student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego wy-tworzonego w Państwie Moskiewskim i Rosji na przełomie w XVI-XVIII w.

Metody dydaktyczne

M_1 Samodzielne przyswojenie przez studentów treści merytorycznych z zakresu kultury rosyjskiej XVI-XVIII w., które są przedstawiane na wykładzie monograficznym;
M_2 Zastosowanie prezentacji multimedialnych, wykorzystujących bogaty materiał ilustracyjny, podczas prowadzonego wykładu monograficznego, które pomogą studentom w łatwiejszy sposób przyswoić sobie poruszane treści merytoryczne;

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć przez studenta jest:
W_1 Regularne uczęszczanie na wykład - możliwe 2 nieobecności na zajęciach bez względu na powód nieobecności. Student przekraczający limit dopuszczalnych nieobecności jest zobowiązany zaliczyć materiał przedstawiony na zajęciach, które opuścił u prowadzącego zajęcia podczas jego dyżurów.

Lektury podstawowe

Andrusiewicz A., Cywilizacja rosyjska, t. 1-2, Warszawa 2004-2005;
Bazylow L., Historia Rosji, t. 1, Warszawa 1982;
Bazylow L., Wieczorkiewicz P., Historia Rosji, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005;
Pipes R., Rosja carów, Warszawa 2008;
Riasanovsky N.V., Steinberg M.D., Historia Rosji, Kraków 2009;
Serczyk W.A., Kultura rosyjska XVIII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1984

Lektury uzupełniające

Brückner A., Historia literatury rosyjskiej, t. 1: 987-1825, Lwów-Warszawa-Kraków 1922;
Chojnicka K., Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Paleolog - między Bizancjum, Rzymem a Moskwą, Kraków 2001;
Cierniak U., Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzędowców, Częstochowa 1997;
Czerska D., Borys Godunow, Wrocław-warszawa-Kraków 1988;
Czerska D., Dymitr Samozwaniec, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995;
Kowalska H., Kultura staroruska X-XVI w. Tradycja i zmiana, Kraków 1998;
Kowalska- Stus H., Kultura i eschatologia. Moskwa wieku XVII, Kraków 2007;
Łużny R., Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Z dziejów związków kulturalnych polsko-wschodniosłowiańskich XVII-XVIII w., Kraków 1966;
Łużny R., Rosyjska literatura ludowa, Kraków 1974;
Radiszczew A., Podróż z Petersburga do Moskwy, Wrocław 1954;
Rosyjskie czasopiśmiennictwo satyryczne XVIII w. (Wybór źródeł), przeł. i oprac. R. Łużny, Wrocław-Kraków 1960;
Serczyk W.A., Katarzyna II carowa Rosji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974;
Serczyk W.A., Piotr I Wielki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977;
Walicki A., Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973;