Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Archiwa społeczne, archiwa rodzinne, zbiory specjalne (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowej terminologii stosowanej w archiwistyce.

Cele

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z archiwami spoza państwowej sieci archiwalnej przechowującymi materiały archiwalne oraz ukazanie roli archiwów społecznych i archiwów rodzinnych dla zachowania dziedzictwa narodowego. Ponadto studenci pogłębią wiedzę o różnych rodzajach dokumentacji archiwalnej oraz o sposobach gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów specjalnych w instytucjach państwowych i społecznych.

Treści kształcenia

T_1 Powstanie i funkcje archiwów społecznych w Polsce
T_2 Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej
T_3 Archiwa rodzinne – czym są, jak powstają
T_4 Jak dbać o archiwalia rodzinne
T_5 Podstawowe materiały do badań genealogicznych
T_6 Zbiory specjalne w archiwach polskich i polonijnych
T_7 Zbiory specjalne w bibliotekach i muzeach

Efekty kształcenia

Po zakończeniu zajęć student:
Ew_1 charakteryzuje cele i zasady działania archiwów społecznych i archiwów rodzinnych
Ew_2 rozpoznaje instytucje przechowujące zbioru specjalne, definiuje zasady ich gromadzenia, opracowania i udostępniania
Eu_1 stosuje terminologię związaną z gromadzeniem i opracowaniem zbiorów specjalnych
Eu_2 wyszukuje informacje o zbiorach archiwów społecznych, rodzinnych i zbiorach specjalnych
Eu_3 przeprowadza podstawowe kwerendy genealogiczne
Eu_4 opracowuje dokumentację wchodzącą w skład zbiorów specjalnych
Ek_1 ma świadomość roli archiwów społecznych i rodzinnych dla zachowania dziedzictwa narodowego
Ek_2 jest uwrażliwiony na wartość dokumentacji pozaaktowej (druki ulotne, fotografie, dokumentacja audiowizualna itd.) w ramach narodowego zasobu archiwalnego

Metody dydaktyczne

M_1 wykład
M_2 wykład z prezentacją multimedialną
M_4 praca z materiałami dydaktycznymi
M_5 dyskusja nad analizowanymi zagadnieniami
M_6 zajęcia terenowe

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 obecność na zajęciach
W_2 aktywny udział w dyskusji
W_3 poprawne wykonanie ćwiczeń praktycznych
W_4 zaliczenie kolokwium na w/w temat

Lektury podstawowe

Archwistyka społeczna, pod red. K. Ziętal, [Karta, Warszawa 2012].
Dymnicka-Wołoszyńska H., Kolankowski Z., Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych
po uczonych, Warszawa 1990.
Jabłońska M., Dokumentacja specjalna w archiwach. Opis tradycyjny i komputerowy, Toruń 2011.
Konstankiewicz M., Niewęgłowski A., Status prawny archiwów osobistych, „Archeion” 2016, t. CXVII, s. 84-102.
Kwiatkowska W., Ogólny model opracowania zasobu archiwalnego a porządkowanie akt organizacji społecznych, „Archeion” 2012, t. 113, s. 133-142
Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki i S. Sierpowski, Poznań 2001

Lektury uzupełniające

Lektury uzupełniające:

Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. T. Czarnota, M. Konstankiewicz,
Warszawa–Lublin 2015.
Archiwistyka społeczna, red. K. Ziętal, Warszawa 2014.
Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze, red. W. Chorążyczewski, A. Pacevičius, S. Rorszak, Toruń 2015.
Górski R., Archiwa osobiste. Problemy gromadzenia, opracowania i udostępniania, „Problemy Archiwistyki” 2009, nr 2.
Kulecka A., Spuścizny w archiwach, bibliotekach i muzeach w Polsce, „Archeion” 1999, t. 100, s. 70-93.
Robótka H., Opracowanie i opis archiwaliów, Toruń 2010.
Stulczewski J., Dokumentacja stowarzyszeń i związków kombatanckich, „Archiwista Polski” 2017, nr 1-2, s. 31-42.
Trojanowska M., Wydawnictwa efemeryczne w archiwach – problemy gromadzenia i
opracowania. Artykuł dyskusyjny, „Archeion” 2003, t. 105, s. 101–137.
Zielińska T., Archiwalia prywatne. Pojęcie, zakres gromadzenia, metody opracowywania, „Archeion” 1971, T. 56, s.