Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Anastazy Synaita: Quaestiones et Responsiones - translatorium z jęz. greckiego (wykład z teologii dogmatycznej) (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu patrologii.
Znajomość języka greckiego na poziomie podstawowym.

Cele

Celem translatorium jest umiejętność samodzielnej analizy i interpretacji greckich tekstów źródłowych, poznanie podstawowych pojęć greckich przejętych przez chrześcijaństwo z kultury helleńskiej, ich kontekstu oraz ewolucji znaczeń. Celem translatorium jest także zapoznanie studenta z najważniejszymi fragmentami Quaestiones et responsiones Anastazego Synaity.

Treści kształcenia

1. Pytania i odpowiedzi jako gatunek literacki.
2. Biografia i piśmiennictwo Anastazego Synaity.
3. Specyfika teologiczna Quaestiones et responsiones na tle piśmiennictwa VII wieku.
4. Elementy literackie Quaestiones et responsiones.
5. Najważniejsze pojęcia i idee zawarte na kartach Quaestiones et responsiones.

Efekty kształcenia

Student rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii w różnych aspektach (TMA_W14).
Student zna terminologię nauk i jej korzenie grecko-łacińskie (TMA_W03).
Student potrafi pracować na źródłowym tekście greckim, korzystając z odpowiednich pomocy słownikowych oraz komentarzy do tekstu. Student posiada podstawową umiejętność uwzględniania w badaniach źródeł w języku greckim (TMA_U19).
Student ma świadomość złożoności i potrzebę interdyscyplinarności (TMA_K05).

Metody dydaktyczne

Analiza tekstu.
Dyskusja

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Ocenianie ciągłe.
Zaliczenie pisemne na koniec semestru ze znajomości treści Quaestiones et responsiones

Lektury podstawowe

Anastasii Synaitae, Questiones et responsiones, ed. M. Richard, J.A. Munitiz, Turnhout 2006.

Lektury uzupełniające

Munitiz J.A., Anastasian Questions and Answers among the Sinai New Finds, "Revue des Etudes Byzantines" 60(2002), s. 201-209.
Munitiz J.A., In the steps of Anastasios of Sinai: Later Traces of his Erotapokriseis, w: B. Janssens, B. Roosen, P. Van Deun (ed.), Philomathestatos: Studies presented to Jacques Noret, Leuven 2004, s. 435-454.
Volgers A., Zamagni Cl. (ed.), Erotapokriseis: Early Christian Question-and-Answer Literature in Context: Proceedings of the Utrecht Colloquium, 13-14 October 2003, Leuven-Paris-Dudley 2004.