Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Turystyka religijna (2015/16)

Kierunek prowadzony przez Wydział Teologiczny
Dane teleadresowe

Sekretariat Wydziału Teologicznego

ul. Kanonicza 9, pok. 305
31-002, Kraków
Telefon:
12 421 89 45
Faks:
12 421 89 45
Email:
wt@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
poniedziałek 10.00-14.30
środa 10.00-13.00
czwartek 10.00-15.00
piątek 10.00-13.00
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia warsztaty Forma zaliczenia ECTS
przedmiot podstawowy
Etyka 30     e 3
Historia Kościoła I 30     e 3
Metodyka i ochrona własności intelektualnej 15     zo 1
Szkolenie bhp   5   z  
Szkolenie biblioteczne 5     z  
Wychowanie fizyczne   30   z 1
przedmiot kierunkowy
Architektura i sztuka sakralna I     30 zo 3
Geografia 30     e 3
Pierwsza pomoc     15 zo 2
Podstawy turystyki 30     e 3
Retoryka i emisja głosu   15   z 1
Turystyka religijna i pielgrzymowanie 30     zo 3
przedmiot obieralny
Język nowożytny I   30   zo 2
Język nowożytny II   30   zo 2
Przedmiot fakultatywny teoretyczny I 30     zo 3
Przedmiot fakultatywny teoretyczny II 30     zo 3
Razem23011045 33
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2015/16)

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej oraz przesłać drogą elektroniczną skan aktualnej fotografii kandydata, zgodnej z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (rozmiar zdjęcia może wynieść maksymalnie 50 KB, a wymiary dokładnie szer. x wys. 236 x 295 pikseli w formacie JPEG),
2) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów w terminie określonym w zarządzeniu Rektora, o którym mowa w §3 pkt 1, poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) karta ewidencyjna zawierającą imię, lub imiona, i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji (wydruk ankiety należy pobrać ze strony internetowej: www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości oraz przedłożyć do wglądu jego oryginał,
3) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej lub w uczelni prowadzonej przez kościoły i związki wyznaniowe otrzymującej dotacje i inne środki z budżetu państwa (wydruk oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej: www.irk.upjp2.edu.pl),
4) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
5) 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
6) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
7) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,
8) list polecający od duszpasterza (swego proboszcza lub katechety).

Kryteria kwalifikacji

100 % oceny końcowej stanowi średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Wydział Teologiczny nie ma wymagań odnośnie poziomu egzaminu maturalnego.
"Nowa matura"
Konkurs świadectw wg punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym. Punkty uzyskane za przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym zostaną przeliczone do punktacji poziomu podstawowego poprzez pomnożenie przez współczynnik 1,5.
"Stara matura"
Konkurs świadectw, w którym będą brane pod uwagę oceny z matury z części pisemnej i ustnej.
Na I rok studiów bez konkursu świadectw przyjmowani są:
• laureaci i finaliści olimpiad i konkursów stopnia centralnego,
• studenci innych uczelni po III roku studiów (średnia z dotychczasowych studiów 4,3), którzy uzyskali zgodę swojego Dziekana na podjęcie studiów na II kierunku,
• absolwenci studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich.

Terminy

a) I nabór:
- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 1 maja 2015 r. do 20 lipca 2015 r.,
- ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 22 lipca 2015 r.,
- składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 23 lipca 2015 r. do 30 lipca
2015 r.,
- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 31 lipca 2015 r.;
b) II nabór:
- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 24 sierpnia 2015 r. do 18 września 2015 r.,
- ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 21 września 2015 r.,
- składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 22 września 2015 r. do 24 września 2015 r..
- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 25 września 2015 r.;

Charakterystyka

Turystyka religijna - łączy w sobie elementy pielgrzymkowe z turystycznymi, kulturoznawczymi i krajoznawczymi. Studia pozwalają zdobyć wiedzę specjalistyczną z wybranych zagadnień teologicznych, niezbędną do obsługi turystyki o charakterze religijnym i pielgrzymkowym, ponadto oferują wiedzę z zakresu podstaw i organizacji turystyki, szlaków pielgrzymkowych, na temat chrześcijańskich religii i kultur, geografii, architektury i sztuki, kompleksową wiedzę i praktykę z zakresu współczesnych form uprawiania turystyki drogą lądową, morską i powietrzną, aspekty prawne w turystyce, wiedzę i praktykę z hotelarstwa, systemów rezerwacyjnych . Praktyka i wiedza nabyta w czasie studiów pozwalają na pracę w biurach podróży, szczególnie tych, zajmujących się szeroko pojętą turystyką religijną a także pielgrzymkową, pracę w charakterze pilotów grup turystycznych i pielgrzymkowych, przewodników oprowadzających po obiektach chrześcijańskiej kultury, jako organizator duszpasterstwa w sanktuariach i domach pielgrzyma, przygotowują profesjonalnie do pracy ewangelizacyjnej w świecie turystyki. Studia licencjackie o profilu praktycznym trwają trzy lata. Absolwent zdobywa tytuł zawodowy licencjata turystyki religijnej oraz uniwersytecki certyfikat kościelny uprawniający do obsługi turystyki religijnej oraz pielgrzymkowej. Istnieje możliwość zdobycia uprawnień do pilotażu wycieczek. Absolwenci będą mogli kontynuować naukę na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich skoncentrowanych na przygotowaniu do obsługi turystyki ogólnoświatowej.

Limit miejsc

40 osób
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
mgr Maria Banach (MSJO)

Kierownik MSJO UPJPII

Dyżury w semestrze letnim r. ak. 2018/19:

wtorek: 09.00- 11.00, pok. 014C/B

czwartek: 9.00- 11.00, pok. 014C/B

ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII (WT)poniedziałek 11.30 - 13.00, ul. Kanonicza 9, dziekanat WT
dr Łukasz Czekaj (MSWF)
ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII (WT)poniedziałek 15.00-16.00, ul. Bernardyńska 3, sekretariat UTW
ks. dr Paweł Holc CM (WT)poniedziałek 15.15 - 15.45, ul. Stradomska 4, IT XX. Misjonarzy
dr hab. Józef Cezary Kałużny (WHiDK)Wtorek godz. 11.30-13.00; ul. Franciszkańska 1/212 pokój profesorski Historii
ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (WT)środa, 10.30-11.15, ul. Franciszkańska 1 ITFED (pokój 044)
o. prof. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap (WT)wtorek, godz. 17.30-19.30, ul. Loretańska 11 (po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową)
dr Aleksandra Kijak-Sawska
s. dr hab. Anna Emmanuela Klich OSU (WT)czwartek 13.30-14.30, ul. Starowiślna 9. Proszę o wcześniejszy kontakt przez e-mail.
mgr Małgorzata Kołaczyk
mgr Marta Krzanowska (MSJO)
dr Katarzyna Kutek-Sładek (WNS)Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020: czwartek godz. 8.30-9.30, pokój 62, Bernardyńska 3
dr Magdalena Łubiarz (MSJO)

Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

środa: 13.00-13.45

dr Monika Małecka (MSJO)
dr Joanna Małocha (WHiDK)Dyżur w semestrze zimowym 2019/20 - wtorek, godz. 15.00-16.00, s. 014b lub gabinet 039c
mgr inż. Łukasz Michniak (DzBHP)
ks. dr hab. Janusz Mieczkowski (WT)wtorek, 9.30-10.15, ul. Franciszkańska 1 (sala nr 25 )
dr Franciszek Mróz
mgr Agata Mueck
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (WT)Bernardyńska 3, pokój 120 czwartek 13-13.45 (proszę zgłosić, bo możliwy jest w innym pokoju na Bernardyńskiej)
kilku prowadzących
dr hab. Lucyna Rotter (WHiDK)DYŻUR piątek godz. 12.00 - 13.00 ul. Franciszkańska, sala 202a
ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński (WT)czwartek: 13.00 - 14.00, ul. Bernardyńska 3, sala 120 po uprzednim umówieniu się przez E-mail: henryk.slawinski@upjp2.edu.pl lub tel. +48 510890459
dr hab. Izabela Sołjan
mgr Magdalena Sowińska
ks. dr hab. Jarosław Superson SAC (WT)czwartek 10.40 - 11.25, Instytut Liturgiczny, ul. Sławkowska 24 ( biblioteka IL ) proszę o wcześniejszy kontakt wysyłając email pod adres: j.superson@poczta.onet.pl
dr Jakub Synowiec (WF)Dyżur kierownika kierunku "Filozofia" (sprawy studenckie) Dziekanat Poniedziałek, 13.30-14.30 Środa, 11:45-12.30 Dyżur dydaktyczny (sprawy związane z prowadzonymi zajęciami) sala 114 Poniedziałek, 18.15-19.00 Proszę sprawdzić ogłosze
mgr Magdalena Tatara (MSJO)
mgr Roman Tekieli
o. dr hab. Marek Urban CSsR (WF)Czwartek: 11.30-12.30, Dziekanat (ul. Kanonicza 9)
dr Anna Wajda (WT)
mgr Katarzyna Wilkowska
mgr Justyna Zawadzka
mgr Michał Znamirowski (MSWF)
ks. dr hab. Jan Witold Żelazny, prof. UPJPII (WT)czwartek 13.00 - 14.000, ul. Kanonicza 20