Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Ochrona dóbr kultury (2016/17)

Kierunek prowadzony przez Instytut Historii Sztuki i Kultury
Dane teleadresowe

Sekretariat Instytutu Historii Sztuki i Kultury

ul. Sławkowska 32
31-014, Kraków
Telefon:
12 421 26 97
Faks:
12 421 26 97
Email:
sztuka@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
wtorek: 10.00-12.00
środa: 10.00-12.00
czwartek: 10.00-12.00
piątek: 10.00-12.00
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia konwersatorium warsztaty Forma zaliczenia ECTS
przedmiot obowiązkowy
Historia sztuki starożytnej   30       e 4
Historia technik artystycznych (architektura i rzeźba)       30   zo 3
Ikonografia sztuki I   30       z 2
Język łaciński     30     zo 2
Kultura średniowiecza I       30   z 2
Podstawy konserwacji zabytków – teoria i praktyka I   30       z 2
Szkolenie BHP   4       z 1
Szkolenie biblioteczne              
Sztuka pierwotna   30       zo 2
Wstęp do historii sztuki   30       e 3
Wstęp do historii sztuki - warsztat historyka sztuki       30   zo 3
Wstęp do muzealnictwa I   30       z 3
Wychowanie fizyczne     30     z 1
przedmiot wybieralny
Język nowożytny     30     zo 2
Razem1849090 30

moduł 1

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

moduł 2

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2016/17)

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
2) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,
7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2006 Nr 190 poz. 1406 z późn. zmian.).

Kryteria kwalifikacji

Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci zdający egzamin maturalny, tzw. „nową maturę” (wynik wyrażony w postaci punktów) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego obliczanego według poniższego wzoru:

Wnm = JP + JO + PT + PP

gdzie:

JP: język polski pisemny, podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
JO: język obcy nowożytny pisemny podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
PT: jeden przedmiot spośród (wynik mnożony x 0,1 – poziom podstawowy lub 0,15 – poziom rozszerzony):
• biologia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• chemia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• filozofia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• fizyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• geografia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia muzyki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia sztuki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• informatyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
• język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
• język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
• matematyka (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)‎
• wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przy ustalaniu wyników wybrany zostaje korzystniejszy wynik uzyskany przez kandydata na egzaminie maturalnym.

PP: Liczba punktów otrzymanych za zdawane na maturze przedmioty profilowe spośród:
filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura nowożytna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
(za każdy przedmiot profilowy po 1 punkcie, maksymalnie 3 punkty).

Kandydaci zdający egzamin dojrzałości, tzw. „starą maturę” (wynik wyrażony w postaci oceny), są przyjmowani na kierunek na podstawie wyniku obliczanego według wzoru:

Wsm=0,1*JP+0,1*PD+0,18*O

gdzie:

JP: Wynik z przedmiotu obowiązkowego – język polski pisemny.
PD: Wynik z drugiego przedmiotu obowiązkowego pisemnego.
O: Wynik pisemnego egzaminu z historii sztuki.
Lista lektur do egzaminu:
• Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2004;
• Chrzanowski T., Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej, Warszawa 1998;
• Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1978;
• Osińska B., Sztuka i czas, t. 1: Od prehistorii do rokoka, t. 2: Od klasycyzmu do współczesności, Warszawa 2004 [podręcznik z historii sztuki dla szkół średnich];
• Sztuka świata, t. 1–12, Warszawa [szczególnie teksty pod ilustracjami].

Oceny uzyskane na świadectwie maturalnym oraz oceny z klasyfikacji końcowej, przed obliczeniem Wsm przelicza się na punkty rekrutacyjne:

Skala od 1 do 6:
ocena 2 – 30%
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 70%
ocena 5 – 90%
ocena 6 – 100%

Skala od 2 do 5:
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 75%
ocena 5 – 100%

Terminy

a) I nabór:

- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 1 maja 2016 r.

do 10 lipca 2016 r.,

- test dla kandydatów ze "starą maturą" lub świadectwem zagranicznym: 13

lipca 2016 r. (godz. 9:00) w Instytucie Historii Sztuki i Kultury przy ul.

Sławkowskiej 32,

- ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy

rankingowej): 15 lipca 2016 r.,

- składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

(zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 18 lipca 2016 r. do 21 lipca

2016 r.,

- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia

studiów (wpis na listę studentów): 22 lipca 2016 r.

b) II nabór:

- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 23 lipca 2016

r. do 22 września 2016 r.,

- test dla kandydatów ze "starą maturą" lub świadectwem zagranicznym: 23

września 2016 r. (godz. 9:00) w Instytucie Historii Sztuki i Kultury przy ul.

Sławkowskiej 32,

- ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy

rankingowej): 23 września 2016 r., godz. 15:00,

- składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

(zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 26 września 2016 r. do 27

września 2016 r.,

- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia

studiów (wpis na listę studentów): 28 września 2016 r.;

Charakterystyka

W trakcie studiów absolwent zapoznaje się z wiedzą w zakresie historii sztuki, metodologii historii sztuki, historii i antropologii kultury, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa, jak również kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego oraz dziedzictwa kulturowego. Ponadto studenci uczą się rysunku odręcznego; rozwijają swoją wiedzę o zagadnienia związane z kulturą materialną i technologią dzieła sztuki (materiałoznawstwo, historia technik artystycznych). Student poznaje także zagadnienia związane z dziejami kultury religijnej oraz tradycjami kulturowymi Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski. Uzyskuje dzięki temu wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki i kultury, która umożliwia podjęcie badań nad zabytkami, wydawanie opinii dotyczących ochrony zabytków kultury i dokumentowanie uzyskanych wyników. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów z zakresu ochrony zabytków i nadzorowania różnych przedsięwzięć konserwatorskich. Otrzymuje zatem umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w placówkach muzealnych i galeriach sztuki, domach aukcyjnych, służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim, oraz instytucjach działających na rzecz ochrony dziedzictwa i kształtujących opinie i postawy na rzecz ochrony dóbr kultury.

Limit miejsc

30 osób

Limit miejsc

Zajęcia odbywają się w budynkach Uniwersytetu (głównie w budynku przy ul. Sławkowskiej 32) w dni powszednie (poniedziałek-piątek).
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
dr hab. Małgorzata Biernacka, prof. UPJPII (WHiDK)WTOREK CO 2 TYGODNIE 13.00 - 14.30
prof. dr hab. Juliusz Chrościcki (WHiDK)Czwartek: 13.00-13.45
dr Barbara Ciciora-Czwórnóg (WHiDK)Piątek: 16.30 - 17.30
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (WNS)Od 02.01.2019 dyżury w czwartek, godz.9.00, ul. Franciszkańska, pokój profesorski.
dr Łukasz Czekaj (MSWF)
dr Sławomir Dryja (WHiDK)Poniedziałek: 16.30 - 17.45, ul. Sławkowska 32, pok. 4
dr Beata Frey-Stecdyżur w sesji poprawkowej letniej r.a. 2017/2018: piątek 14.09.2018 r., 12.00-12.45, Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJP II, ul. Sławkowska 32
mgr Bogusława Frontczak (MSJO)

Semestr zimowy 2018/2019:

czwartek

8.15-9.00

dr hab. Róża Godula-Węcławowicz
dr Dorota Gorzelany
dr Tomasz Graff (WHiDK)Poniedziałki, godz. 12:45-13:30 w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9
dr Piotr Grotowski (WHiDK)Urlop naukowy. (UWAGA! jedyny aktualny e-mail to/WARNING! the only valid e-mail: oxygenium@poczta.fm)
dr Dobrosława Horzeladyżur w roku akademickim 2017/2018: poniedziałek godz. 9:00-9:45
dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko (WHiDK)WTOREK 10.45-11.30
mgr Małgorzata Kołaczyk
dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII (WHiDK)poniedziałki, godz. 14.00-14.45, ul. Sławkowska 32
dr Natalia Krupa (WHiDK)środa 14.15-15.00 Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych, Ul. Bernardyńska 3, UPJPII
mgr Marta Krzanowska (MSJO)
dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII (WHiDK)Środy:godz. 11-11.45, ul. Sławkowska 32
dr hab. Marta Leśniakowska, prof. UPJPII (WHiDK)czw. co 2 tyg. godz. 14,15-15,00 13.10, 27.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12, 12.01, 26.01
dr Magdalena Łubiarz (MSJO)

Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

środa: 13.00-13.45

mgr inż. Łukasz Michniak (DzBHP)
kilku prowadzących
dr hab. Lucyna Rotter (WHiDK)DYŻUR W SESJI 1 II 2019 godz 10.00 - 12.00 sala 202 DYŻUR W SESJI POPRAWKOWEJ 20 II godz. 9.00 - 11.00 sala 202 Dyżur piątek 12.00 - 13.00 ul. Franciszkańska, sala 202a
dr Józef Skrabski (WHiDK)Wtorek, 17.00-18.00 Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Ul. Bernardyńska 3
dr Natasza Styrna (WHiDK)dyżur w sesji: poniedziałek, g. 12.00-12.45
dr hab. Ryszard Szmydki, prof. UPJPII (WHiDK)Poniedziałek 15 00- 16.30 raz wmiesiącu 13 marca, 3 kwietnia, 15maja 19 czerwca
ks. dr hab. Dariusz Tabor CR, prof. UPJPII (WHiDK)środa 12.00 - 12.45
mgr Magdalena Tatara (MSJO)
ks. dr Szymon Tracz (WHiDK)Dyżur w czasie sesji egzaminacyjnej: 31.01.2019 (czwartek) godz. 9.00-9.45 i 04.02.2019 (poniedziałek) godz. 10.00-10.45. ul. Sławkowska 32
dr hab. Ewa Wiłkojć
ks. prof. dr hab. Andrzej Witko (WHiDK)KONSULTACJE: Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły, ul. Kanonicza 19-21, czwartek, h. 10.45-11.30. Uwaga! Poprawka z ikonografii (HS i ODK): 22 lutego, h. 9.00.
dr hab. Andrzej Włodarek, prof. UPJPII (WHiDK)środa, 12.30-13.15
dr Józef Wroński (WHiDK)Poniedziałek 18:15-19.00
mgr Michał Znamirowski (MSWF)