Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa (2016/17)

prowadzony przez Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Ogólna charakterystyka
Studia trwają cztery semestry (460 godz.), przeznaczone są dla nauczycieli, historyków oraz osób posiadających wykształcenie humanistyczne. O przyjęcie mogą starać się także absolwenci studiów licencjackich. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w archiwach kościelnych, państwowych i zakładowych. Zdobyta w trakcje studiów wiedza umożliwia podjęcie pracy także w kancelariach oraz wszystkich typach bibliotek. Największy nacisk położono na archiwistykę kościelna, ze względu na wzrastające w tej mierze potrzeby kadrowe. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu archiwistyki oraz metodyki pracy w archiwach różnorakich typów. Spory nacisk położono na zajęcia z zakresu prawa dotyczącego archiwów oraz z zakresu ustroju i administracji państwowej, Kościelnej i zakonnej na ziemiach polskich. Zajęcia ściśle specjalistyczne poszerzone zostały o przedmioty uzupełniające miedzy innymi paleografię, neografię, edytorstwo, muzealnictwo, podstawy konserwacji i zabezpieczania zbiorów. Osobny blok tematyczny stanowią zagadnienia związane z bibliotekoznawstwem, miedzy innymi zarys historii książki, dzieje bibliotek i ich zasób, czytelnictwo oraz metody pracy z czytelnikiem.
Dane teleadresowe

Sekretariat

ul. Franciszkańska 1, pok. 202
31-004, Kraków
Telefon:
12 422 57 85 wew. 729; 607 035 687
Email:
psab@upjp2.edu.pl
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwersatorium Forma zaliczenia ECTS
Edytorstwo źródeł   15   zo 1
Historia ustroju i administracji ziem polskich 15     zo 1
Muzealnictwo i ekspozycja     5 z 0.5
Nauki pomocnicze historii 20     zo 1
Rozwój form kancelaryjnych     20 z 1
Rynek wydawniczy i księgarski     5 z 0.5
Ustrój i organizacja Kościoła katolickiego na ziemiach polskich 15     zo 1
Zarys historii książki 20     z 1
Razem701530 7
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2016/17)

Wymagane dokumenty

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
4. Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
• oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.

Kryteria kwalifikacji

Aby przystąpić do rekrutacji należy zarejestrować się systemie IRK.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy

Rejestracja oraz składnie dokumentów od 21 lutego do 28 lutego.
Kandydaci, którzy dokonają rejestracji -rozpoczynają zajęcia w marcu.
Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest odpowiednia liczba zgłoszeń

Charakterystyka

Studia trwają cztery semestry, przeznaczone są głównie dla osób posiadających wykształcenie humanistyczne. O przyjęcie mogą starać się także absolwenci studiów licencjackich. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w archiwach kościelnych, państwowych i zakładowych. Zdobyta w trakcje studiów wiedza umożliwia podjęcie pracy także w kancelariach oraz wszystkich typach bibliotek. Duży nacisk położono na archiwistykę kościelną, ze względu na wzrastające w tej mierze potrzeby kadrowe. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu archiwistyki oraz metodyki pracy w archiwach różnorakich typów. Spory nacisk położono na zajęcia z zakresu prawa dotyczącego archiwów oraz z zakresu ustroju i administracji państwowej, kościelnej i zakonnej na ziemiach polskich. Zajęcia ściśle specjalistyczne poszerzone zostały o przedmioty uzupełniające miedzy innymi paleografię, neografię, edytorstwo, muzealnictwo, podstawy konserwacji i zabezpieczania zbiorów. Osobny blok tematyczny stanowią zagadnienia związane z bibliotekoznawstwem, miedzy innymi zarys historii książki, dzieje bibliotek i ich zasób, czytelnictwo oraz metody pracy z czytelnikiem.

Limit miejsc

dolny - 15 osób górny - 25 osób

Limit miejsc

Zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty w godzinach 9.00-17.00 (z przerwą obiadową).
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
mgr Piotr Bunar
dr Grzegorz Chajko (WHiDK)piątek, godz. 9.45-10.45, dziekanat WHiDK, ul. Kanonicza 9
mgr Adrian Cieślik
dr Monika Jaglarz
mgr lic. Jadwiga Kupczewska
ks. prof. dr hab. Józef Marecki (WHiDK)
mgr Magdalena Marosz
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
mgr Marcin Rdzak
dr hab. Lucyna Rotter (WHiDK)Dyżur piątek 13.15 - 14.15 ul. Franciszkańska, GABINET ZA SALĄ 202
ks. dr Wacław Umiński CM (WHiDK)Dyżur pracowniczy Czwartki godz.15.00 - 16.30 Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy ul. Stradomska 4
dr Michał Wenklar