Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Turystyka historyczna (2017/18)

Kierunek prowadzony przez Instytut Historii
Ogólna charakterystyka
Kierunek uruchomiony od roku akademickiego 2014/2015.
Dane teleadresowe

Sekretariat Instytutu Historii

ul. Kanonicza 9, pok. 202
31-002, Kraków
Telefon:
12 370 86 16
Faks:
12 370 86 16
Email:
wh@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
wtorek: 7.30-14.30
środa: 7.30-14.30
czwartek: 7.30-14.30
piątek: 7.30-11.30
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia konwersatorium Forma zaliczenia ECTS
przedmiot kształcenia ogólnego
Język nowożytny     30   zo 2
Język łaciński     30   zo 2
Logika       30 z 2
Ochrona własności intelektualnej     10   zo 1
Szkolenie BHP     5   z  
WF     30   z  
przedmiot podstawowy i kierunkowy
Dziedzictwo archeologiczne   30     z 2
Historia powszechna i Polski średniowiecza   30 30   z+e/zo 1+2
Historia starożytności   30 30   z+e/zo 1+2
Kultura j. polskiego       30 zo 1
Lektorium         z 1
Wstęp do badań historycznych     30   z 2
przedmiot kierunkowy
Dziedzictwo i krajobraz kulturowy Krakowa i Małopolski   30     zo 2
Elementy hotelarstwa   15 15   zo/z 0.5+0.5
Historia sztuki antycznej   30     zo 2
Mapa turystyczna Krakowa i Małopolski     15 15 zo/z 1+1
Podstawy turystyki   30     zo 2
Razem19522575 28

moduł administracyjny

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

moduł edytorski

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

moduł publicystyczny

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2017/18)

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
3) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,
7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1501 z późn. zmian.).

Kryteria kwalifikacji

Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci zdający egzamin maturalny, tzw. „nową maturę” (wynik wyrażony w postaci punktów) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego obliczanego według poniższego wzoru:

Wnm = JP + JO + PT + PP

gdzie:

JP: język polski pisemny, podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
JO: język obcy nowożytny pisemny podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
PT: jeden przedmiot spośród (wynik mnożony x 0,1 – poziom podstawowy lub 0,15 – poziom rozszerzony):
• biologia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• chemia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• filozofia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• fizyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• geografia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia muzyki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia sztuki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• informatyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
• język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
• język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
• matematyka (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)‎
• wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przy ustalaniu wyników wybrany zostaje korzystniejszy wynik uzyskany przez kandydata na egzaminie maturalnym.

PP: Liczba punktów otrzymanych za zdawane na maturze przedmioty profilowe spośród: filozofia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język mniejszości narodowej, język regionalny, geografia.

Kandydaci zdający egzamin dojrzałości, tzw. „starą maturę” (wynik wyrażony w postaci oceny), są przyjmowani na kierunek na podstawie wyniku obliczanego według wzoru:

Wsm=0,1*JP+0,1*PD+0,18*O

gdzie:

JP: Wynik z przedmiotu obowiązkowego – język polski pisemny.
PD: Wynik z drugiego przedmiotu obowiązkowego pisemnego.
O: Ocena z klasyfikacji końcowej z wybranego przedmiotu wskazanego w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród: filozofia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język mniejszości narodowej, język regionalny, geografia.

Oceny uzyskane na świadectwie maturalnym oraz oceny z klasyfikacji końcowej, przed obliczeniem Wsm przelicza się na punkty rekrutacyjne:

Skala od 1 do 6:
ocena 2 – 30%
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 70%
ocena 5 – 90%
ocena 6 – 100%

Skala od 2 do 5:
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 75%
ocena 5 – 100%

Terminy

I nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r. do 17 lipca 2017 r., do godz.10.00
• ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 21 lipca 2017 r. godz., 15.00
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 24 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.
- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 28 lipca 2017 r., godz.15.00
II nabór:
• rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 07 sierpnia 2017 r. do 21 września 2017 r. do godz.10.00
• ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 22 września 2017 r. godz. 15.00
• składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 25 września 2017 r. do 28 września 2017 r.
• ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 29 września 2017 r., godz. 15.00

Charakterystyka

Turystyka historyczna to połączenie dyscyplin humanistycznych z praktyczną wiedzą i umiejętnościami. Kształcenie na tym kierunku pozwoli uzyskać rzetelną wiedzę z zakresu historii, historii sztuki, kulturoznawstwa i religioznawstwa, a także umiejętności z zakresu organizacji turystyki, obsługi ruchu turystycznego i pilotowania wycieczek.

Studia składają się z trzech modułów: 1.) ogólnohistorycznego; 2.) turystycznego i 3.) praktycznego i obejmują łącznie 1255 godzin.

Moduł ogólnohistoryczny
trwa 6 semestrów i obejmuje zajęcia z podstawowych przedmiotów historycznych i przedmiotów kształcenia ogólnego.

Moduł turystyczny trwa 6 semestrów i obejmuje przedmioty profilujące przyszłego absolwenta pod kątem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z turystyką historyczną.

Moduł praktyczny trwa 4 semestry, wybierany jest na drugim roku studiów i obejmuje przedmioty pozwalające uzyskać dodatkowe umiejętności praktyczne.

Limit miejsc

30
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
dr Krzysztof Borkowski
ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII (WHiDK)Wtorek: 10.00-11.30, ul. Bobrzyńskiego 10, Archiwum UPJPII
dr Grzegorz Chajko (WHiDK)dziekanat WHiDK, ul. Kanonicza 9
prof. dr hab. Juliusz Chrościcki (WHiDK)Czwartek: 13.00-13.45
mgr Ewa ChudobaPiątek, 10:15-11:15 Pokój profesorski przy ul. Franciszkańskiej
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (WNS)Od 25.02.2019 dyżury w środę, godz.9.45-10.30, ul. Bernardyńska, s.103
dr Łukasz Czekaj (MSWF)
mgr Anna Domin
dr Sławomir Dryja (WHiDK)Poniedziałek: 16.30 - 17.45, ul. Sławkowska 32, pok. 4
dr Krzysztof Duda
mgr Magdalena Ficoń (WHiDK)Dyżur w czasie sesji letniej: 25 VI 2019 r.; godz. 11.00-12.00, s. 202.
o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP (WHiDK)
dr Andrzej Giza (WHiDK)
o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, prof. UPJPII (WHiDK)
dr Tomasz Graff (WHiDK)Poniedziałki, godz. 12:45-13:30 w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9
dr Zofia Gródek
dr Marek Hałaburda (WHiDK)Dyżur w czasie letniej sesji egzaminacyjnej: Piątek (19 VI 2015), 12.15-13.00, Dziekanat, ul. Kanonicza 9.
dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko (WHiDK)WTOREK 10.45-11.30
dr hab. Józef Cezary Kałużny (WHiDK)Poniedziałek godz. 12.00-13.30; ul. Kanonicza 9, Dziekanat WHiDK
dr hab. Wojciech Kęder, prof. UPJPII (WHiDK)środy 11.15-12.00 pokój profesorski, II p. budynek od frontu, przy omawianiu spraw do których potrzebna jest np. dokumentacja studenta, wskazane wcześniejsze umówienie spotkania
mgr Małgorzata Kołaczyk
mgr Lidia Kosiniak (MSJO)Dyżur w semestrze letnim 2014/15 -piątek godz 9.45 - 10.45
dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII (WHiDK)poniedziałki, godz. 14.00-14.45, ul. Sławkowska 32
dr Paweł Krokosz (WHiDK)Dyżur dydaktyczny w sesji egzaminacyjnej w II semestrze roku akademickiego 2018/2019: poniedziałek 08.00-08.45, ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski 212 (II piętro)
dr Natalia Krupa (WHiDK)środa 14.15-15.00 Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych, Ul. Bernardyńska 3, UPJPII
mgr Marta Krzanowska (MSJO)
mgr Rafał Kucharzyk
mgr Justyna Kuśtowska
ks. dr Andrzej Kwaśniewski (WHiDK)
dr Magdalena Łubiarz (MSJO)

Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

środa: 13.00-13.45

dr Joanna Małocha (WHiDK)Dyżur w semestrze letnim 2018/19 - wtorek, godz. 13.15-14.45, s. 014b lub gabinet s. 202 Dyżur w sesji letniej 1918/19: środa 19.06, godz. 16.30-17.30, s. 014b lub gabinet przy s. 202
ks. prof. dr hab. Józef Marecki (WHiDK)DYŻUR W CZASIE SESJI czwartek 5 lipca godz 8.30 sala 202
mgr inż. Łukasz Michniak (DzBHP)
Karol Nabiałek
dr Dariusz Niemiecwtorek 15:30 - 16;30 w Collegium Minus ul. Gołębia 11, sala 305
mgr Michał Niezabitowski
dr Robert Piechowicz (WF)Wtorek, godzina 13.00 - 13.45, Sala 112
kilku prowadzących
dr Elżbieta Przybył-Sadowska
dr hab. Lucyna Rotter (WHiDK)Dyżur piątek 12.00 - 13.00 ul. Franciszkańska, sala 202a
dr Marcin Rzepka (WHiDK)
o. dr Maciej Sadowski CSsR (WHiDK)Dyżur - piątek ul. Franciszkańska 1, sala 201, 9.30-10.15 Moje dyżury w sesji egz.: 24.06 (pon) 12.00-12.45 - ul. Bernardyńska 3, pokój prof. 4.07 (czw) 8.30-9.15 - ul. Zamoyskiego 56 (furta klasztoru redemptorystów)
prof. dr hab. Maciej Salamon (WHiDK)Czwartek: 13.00-14.00, pracownia Europy Wschodniej
dr Matylda Siwek
dr Anna Stalińska
ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (WHiDK)środa: 16.00-16.45, ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski
ks. dr Rafał Szczurowski (WHiDK)Środa: 12.00-13.00, ul. Franciszkańska 1, p. 212
mgr Magdalena Tatara (MSJO)
ks. dr Szymon Tracz (WHiDK)Dyżur w czasie sesji egzaminacyjnej: piątek 28 VI 2019, godz. 10.00-10.45 ul. Sławkowska 32
ks. dr Mariusz Trąba (WHiDK)Dyżur w czasie letniej sesji egzaminacyjnej 2019: 1 lipca 2019 (poniedziałek), godz. 8.00 - 9.00
ks. dr Krzysztof Tyburowski (WHiDK)Semestr zimowy 2015/16: piątki: 16.30-17.15. pokój profesorski WHiDK (ul. Franciszkańska 1)
ks. prof. dr hab. Jacek Urban (WHiDK)Czwartek, godz. 11:30-13:00, Wawel 2 (Muzeum Katedralne, II piętro)
dr hab. Andrzej Włodarek, prof. UPJPII (WHiDK)środa, 12.30-13.15
ks. prof. dr hab. Józef Wołczański (WHiDK)czwartek: 12.15-13.15, pokój profesorski, ul. Franciszkańska 1
dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII (WHiDK)
mgr Michał Znamirowski (MSWF)