Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej (2017/18)

prowadzony przez Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej
Dane teleadresowe
ul. Prosta 35 A
30-814, Kraków
Telefon:
12 658 23 30
Faks:
12 658 23 30
Email:
sekretariat.monodia@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
sekretariat studiów - mgr Maria Klich
środa: 9.30-12.30
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Efekty kształcenia
  Programy studiów dla naboru
   Plany zajęć
   Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
   Informacje dla kandydatów (2017/18)

   Wymagane dokumenty

   Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:

   - własnoręcznie podpisany formularz rekrutacyjny, wygenerowany i wydrukowany z konta kandydata w IRK,
   - kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz przedłożyć do wglądu jego oryginał,
   - podpisany życiorys kandydata,
   - kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu,
   - 2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost),
   - czytelną kopię dowodu opłaty za postępowanie rekrutacyjne,
   - w przypadku osób zakonnych – zgodę przełożonych, w przypadku osób duchownych – zgodę własnego ordynariusza;

   Kryteria kwalifikacji

   Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
   Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych we właściwych przepisach.

   Rekrutacja składa się z następujących etapów:

   1. Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępując zgodnie z wytycznymi uzupełnia wymagane informacje.
   2. Egzamin wstępny (ustny) sprawdzający predyspozycje wokalne i kształcenie słuchu:
   Egzamin ustny:
   Sprawdzian predyspozycji wokalnych: 2 utwory o zróżnicowanym charakterze (pieśń kościelna, śpiewy chorałowe, arie kościelne i świeckie, pieśni solowe, ćwiczenie wokalne).

   Wymagania punktowe:

   egzamin z predyspozycji wokalnych – min. 14 pkt. (z 25 pkt.)
   egzamin z kształcenia słuchu – min. 14 pkt. (z 25 pkt.)

   Po zakończeniu egzaminów wstępnych kierownik studiów podyplomowych sporządza listę kandydatów którzy:

   a. zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),
   b. nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetyczną).
   c. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci na I rok studiów z braku miejsc, (w kolejności uzyskanej liczby punktów).

   Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego na podstawie wyników egzaminu wstępnego.
   Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor. Decyzja jest ostateczna.
   W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą liczbę punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.

   Terminy

   I tura

   Termin rejestracji elektronicznej – 6 maja – 17 czerwca 2016 r.
   Termin egzaminu wstępnego: 21 czerwca 2016 r.
   Termin ogłoszenia list: zdali egzamin wstępny – 22 czerwca 2016 r.
   Termin składania wymaganych dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): 22 - 30 czerwca 2016 r. (istnieje możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem studiów podyplomowych)

   II tura
   Termin rejestracji elektronicznej – 1 sierpnia – 12 września 2016 r.
   Termin egzaminu wstępnego: 19 września 2016 r. (godz. 13:00 ul. Prosta 35A)
   Termin ogłoszenia list: zdali egzamin wstępny – 20 września 2016 r.
   Termin składania wymaganych dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): 20 - 30 września 2016 r. (istnieje możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem studiów podyplomowych)

   Charakterystyka

   Cele:

   a) poznawcze:
   - poznanie genezy, historii i rozwoju monodii liturgicznej: od muzyki greckiej, synagogalnej i śpiewu bizantyjskiego do śpiewu Kościoła zachodniego (chorał gregoriański, starorzymski, ambrozjański, mozarabski, akwitański, św. Hildegarda z Bingen, chorał zakonny i diecezjalny);
   - poznanie kultury i sztuki średniowiecza;
   - poznanie modalności gregoriańskiej i jej znaczenie;
   - poznanie psalmodii;
   - poznanie historii i struktury liturgii;
   - poznanie elementów podstawowych paleografii muzycznej i łacińskiej;
   - poznanie najważniejszych szkół interpretacyjnych chorału gregoriańskiego;
   - poznanie genezy, historii i tradycji polskiej pieśni kościelnej i ludowej;
   - poznanie genezy, historii i rozwoju dramatu liturgicznego;
   - poznanie chorału protestanckiego;
   - poznanie teologicznej refleksji nad muzyką kościelną.

   b) praktyczne:
   - nauka śpiewania chorału gregoriańskiego i śpiewów należących do innych rodzin chorałowych;
   - nauka prowadzenia scholi gregoriańskiej;
   - przygotowanie liturgii eucharystycznej, liturgii godzin i dramatu liturgicznego;
   - podstawy odczytywania śpiewów ze źródeł historycznych;
   - wizyty w archiwach, gdzie znajdują się cenne zabytki rękopiśmienne na terenie Polski i poza Polską.

   c) społeczne:
   - stworzenie forum dyskusyjnego wokół problematyki chorałowej;
   - kontakt i praca z wybitnymi znawcami i praktykami monodii liturgicznej;
   - podjęcie naukowej refleksji nad polską pieśnią kościelną i podkreślenie jej miejsca w odnowionej liturgii Kościoła;
   - podjęcie refleksji nad polska pieśnią ludową.

   Adresaci:
   - wszyscy muzycy (instrumentaliści, wokaliści, teoretycy);
   - księża, siostry zakonne, bracia zakonni;
   - prowadzący zespoły w parafiach, animatorzy życia muzycznego, prowadzący schole gregoriańskie ;
   - organiści;
   - absolwenci wyższych uczelni, pragnący rozszerzyć wiadomości w dziedzinie monodii liturgicznej;
   - wszyscy zainteresowani chorałem gregoriańskim oraz historią, rozwojem i duchowością zachodniej monodii liturgicznej;
   - osoby pragnące podnieść kwalifikacje w zakresie monodii liturgicznej.

   Warunek uzyskania świadectwa ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz egzamin dyplomowy polegający na przygotowaniu przez studenta śpiewów do liturgii eucharystycznej/ liturgii godzin/ dramatu liturgicznego /misterium.

   Limit miejsc

   Minimalna liczba uczestników: 15 osób, Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

   Limit miejsc

   Warunek uzyskania świadectwa ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz egzamin dyplomowy polegający na przygotowaniu przez studenta śpiewów do liturgii eucharystycznej/ liturgii godzin/ dramatu liturgicznego /misterium.

   Plan studiów - kliknij

   Czas trwania i godziny zajęć:

   Piątek: 15.00-20.00 (6 godzin lekcyjnych)

   Sobota: 9.00-16.15 (8 godzin lekcyjnych)

   Przewidywana data rozpoczęcia studiów: 21.10.2016 - Planowany harmonogram

   Terminy zjazdów na I roku:

   I semestr:

   1. 21.-22.10.2016

   2. 25.-26.11.2016

   3. 16.-17.12.2016

   4. 20.-21.01.2017

   5. 17.-18.02.2017

   II semestr:

   1. 24.-25.03.2017

   2. 21.-22.04.2017

   3. 19.-20.05.2017

   4. 9.-10.06.2017

   WYKŁADOWCY Studiów Podyplomowych Monodii Liturgicznej
   (według porządku alfabetycznego)
   Marcin Abijski, ks. Mariusz Białkowski, O. Pierre Le Bourgeois OSB, ks. Jacek Bramorski, Agnieszka Budzińska-Bennett, Jolanta Byczkowska-Sztaba, Giordano Monzio Compagnoni, Krzysztof Cyran, Wiesław Delimat, Ewa Domagała, o. Marcin Drąg OFM, ks. Lucjan Dyka, s. Susi Ferfoglia, Bogusława Frontczak, ks. Wojciech Grygiel FSSP, ks. Wiesław Hudek, ks. Wojciech Kałamarz, Tadeusz Kornaś, Jakub Kubieniec, o. Dawid Kusz OP, o. Błażej Matusiak OP, Giorgio Merli, ks. Stanisław Mieszczak SCJ, Johann Wolfgang Niklaus, Juan Carlo Asensio Palacio, ks. Piotr Przybysz, Anita Pyrek, Luca Ricossa, o. Bernard Sawicki OSB, s. Adelajda Sielepin, Michał Sławecki, Adam Strug, ks. Jarosław Superson SAC, Dawid Ślusarczyk,ks. Szymon Tracz, ks. Alberto Turco, ks. Robert Tyrała.
   Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
   Lista wszystkich prowadzących:
   Osoba Dyżur dydaktyczny
   dr Marcin Abijski
   prof. Juan Carlos Asensio Palacios
   ks. dr Mariusz Białkowski
   ks. prof. dr hab. Jacek Bramorski
   dr Agnieszka Budzińska-Bennett
   dr Jolanta Byczkowska-Sztaba
   prof. Giordano Monzio Compagnoni
   dr Krzysztof Cyran
   prof. dr hab. Wiesław Delimat (WHiDK)Poniedziałek: 11.00-12.00, ul. Prosta 35 A, Budynek MIMK, pokój nr 2
   mgr Ewa Domagała
   o. mgr Marcin Drąg OFMConv
   ks. dr Lucjan Dyka
   s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII (WHiDK)Środa: 9.30-11.00, ul. Prosta 35 A, sala 32
   mgr Bogusława Frontczak (MSJO)

   Semestr zimowy 2018/2019:

   czwartek

   8.15-9.00

   ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP (WF)Czwartek 14-15 pok. 112, ul. Bernardyńska 1
   ks. dr Wiesław Hudek
   ks. dr Wojciech Kałamarz CM
   dr hab. Tadeusz Kornaś
   dr hab. Jakub Kubieniec
   o. Pierre Le Bourgeois OSB
   o. dr Błażej Matusiak OP
   prof. Giorgio Merli
   ks. dr Stanisław Mieszczak SCJPoniedziałek: 12.00-13.00, ul. Prosta 35A
   mgr Johann Wolfgang Niklaus
   ks. mgr lic. Piotr Przybysz
   mgr Anita Pyrek
   prof. Luca Ricossa
   o. dr Bernard Sawicki OSB
   s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII (WT)środa 15.00-16.00, Instytut Liturgiczny (biblioteka IL), ul. Sławkowska 24/3,
   dr hab. Michał Sławecki
   mgr Adam Strug
   ks. dr hab. Jarosław Superson SAC (WT)czwartek 10.40 - 11.25, Instytut Liturgiczny, ul. Sławkowska 24 ( biblioteka IL ) proszę o wcześniejszy kontakt wysyłając email pod adres: j.superson@poczta.onet.pl
   dr Dawid Ślusarczyk
   ks. dr Szymon Tracz (WHiDK)Dyżur w czasie sesji egzaminacyjnej: 31.01.2019 (czwartek) godz. 9.00-9.45 i 04.02.2019 (poniedziałek) godz. 10.00-10.45. ul. Sławkowska 32
   ks. prof. Alberto Turco
   ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII (WHiDK)Rektorat, środa godz. 10.00-12.00