Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej (zlikwidowane z dn. 19.03.2018 r.) (2017/18)

prowadzony przez Instytut Pracy Socjalnej
Dane teleadresowe

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Bernardyńska 3, pok. 52
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 31 44 wew. 13
Email:
podyplwns@upjp2.edu.pl
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2017/18)

Wymagane dokumenty

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
zgodne z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- dowód wniesienia opłaty wpisowej.

Kryteria kwalifikacji

1. Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister) z pielęgniarstwa, pracy socjalnej, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematyką wsparcia seniorów i rodziny.

2. Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych: obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona dyplomu, na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu społecznego na rzecz seniorów.

Terminy

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017 r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
2 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.- 30 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.

Charakterystyka

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub medycznych, którzy zajmują się w swej codziennej pracy osobami starszymi lub zamierzają pracować z ta grupą społeczną, m.in. w charakterze opiekunów, terapeutów, doradców, pracowników socjalnych, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, pracowników instytucji oświatowymi i kulturalnych, kuratorów sadowych, prawników.

Studia adresowane są do:
• pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
• psychologów i terapeutów
• pielęgniarek
• wychowawców i opiekunów
• pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
• asystentów rodziny
• pracowników służb społecznych
• pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (np. pogotowia opiekuńczego, domów dziecka)
• koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych szczególnie z zakresu wsparcia osób starszych, integracji międzypokoleniowej, przeciwdziałania marginalizacji społecznej, przeciwdziałania przemocy, aktywności lokalnej i in.
• pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych, pragnących pracować w charakterze osoby pomagającej osobie starszej i rodzinie.

Limit miejsc

minimum 18 osób

Limit miejsc

Studia Podyplomowe z Gerontologii Społecznej są realizowane w zjazdach dwudniowych, w piątki, godz. 16.00 – 21.00 i w soboty, godz. 8.30 – 17.00.

Program studiów zawiera blok zajęć warsztatowych, prowadzonych metodami aktywizującymi przez doświadczonych trenerów. Znajdują się wśród nich podstawy pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych, komunikacja wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa, aktywizacja społeczna, diagnozowanie potrzeb i zasobów osób starszych.