Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Kierunek

Podyplomowe Studia Zarządzanie w Mediach i Kulturze (2017/18)

prowadzony przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Dane teleadresowe

SEKRETARIAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ul. Bernardyńska 3, pok. 52
31-069, Kraków
Telefon:
12 428 60 30 wew. 913; 12 370 86 17
Email:
podyplwns@upjp2.edu.pl
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia konwersatorium warsztaty Forma zaliczenia ECTS
Aksjologiczno-partycypacyjne fundamenty zarządzania   16   e 3
Nowe trendy zarządzania mediami     12 zo 2
Organizacja i zarządzanie instytucjami kultury   12   zo 2
Organizacja i zarządzanie redakcją     9 zo 2
Podstawy zarządzania i administrowania   16   e 3
Strategie organizacji mediów i kultury     12 zo 2
Trendy zmian w kulturze     12 zo 4
Zarządzanie potencjałem ludzkim i talentami   16   zo 3
Zarządzanie projektami public relations     12 zo 2
Zarządzanie projektem medialnym     12 zo 3
Zarządzanie reklamą i promocją     12 zo 2
Zarządzanie wydarzeniem kulturalnym     9 zo 2
Razem6090 30
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2017/18)

Wymagane dokumenty

• Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;

Kryteria kwalifikacji

• Absolwenci studiów I lub II stopnia (ze wszystkich obszarów nauk).
• Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
• Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
• O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Terminy

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 18 maja 2017 r. – 25 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni: 02 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni: 19 stycznia 2018 r.-30 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.

Charakterystyka

Ogólne cele kształcenia
Studia skierowane są zarówno do osób już pracujących w strukturach zarządczych szeroko rozumianych z branży mediów i kultury, jak i absolwentów wszystkich obszarów studiów interesujących się podjęciem pracy w zakresie średniego szczebla zarządzania w mediach. Celem studiów jest zapoznanie ze współczesnymi modelami zarządzania, jak również konfrontacja zdobytej wiedzy teoretycznej z jej implementacją w praktyce. Studia obejmują zarówno treści ekonomiczne, prawne czy techniczne jak i odnoszące się do zarządzania osobami, projektami, wydarzeniami kulturalnymi czy wizerunkiem. Ważnym celem jest zbudowanie pomostu między instytucjami zaufania publicznego, jakim są media, a światem biznesu, w którym one działają.

Limit miejsc

limit dolny: 15, limit górny: 30

Limit miejsc

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Połączenie wiedzy ogólnej z obszaru zarządzania ze szczególnymi wymaganiami branży medialnej i kultury działającej w dynamicznie zmieniającym się środowisku ma przygotować do sprawnego i skutecznego kierowania organizacjach działającymi na tym polu.
Przed absolwentami studiów otwierają się możliwości zatrudnienia w następujących branżach:
• rozgłośnie radiowe i telewizyjne
• wydawnictwa prasowe i muzyczne
• agencje PR-owe i reklamowe
• portale internetowe
• działy komunikacji i marketingu
• teatrach
• muzeach
• domach kultury