Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Turystyki Religijnej w Krakowie (zlikwidowane z dn. 21.05.2018 r.) (2017/18)

prowadzony przez Wydział Teologiczny
Dane teleadresowe
ul. Kanonicza 9, pok. 305
31-002, Kraków
Telefon:
12 421 89 45, 12 370 86 12
Godziny przyjęć stron:
poniedziałek 10.00-14.30
środa 10.00-13.00
czwartek 10.00-15.00
piątek 10.00-13.00
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2017/18)

Wymagane dokumenty

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
- wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
- podanie do kierownika studiów;
- życiorys;
- odpis lub uwierzytelniona notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;
- 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
- dowód wniesienia opłaty wpisowej;

Kryteria kwalifikacji

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy

Nabór na semestr zimowy:
04 maja 2017 r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
02 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.- 30 stycznia 2018 r.

W godzinach otwarcia Sekretariatu Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie

Charakterystyka

Na turystycznej mapie Polski Kraków jest niezwykle ważnym ośrodkiem ze swą bogatą ofertą turystyczno-kulturalną. Jest to także miasto, które może się poszczycić licznymi obiektami o charakterze sakralnym, nierzadko unikatowymi w skali Europy i świata. Również wielu świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze związanych jest z tym miastem. Znajomość wspomnianych zagadnień niekwestionowanie wnosi cenny wkład w uatrakcyjnienie i poszerzenie dotychczasowej oferty turystycznej Krakowa o działalność w obszarze o charakterze turystyczno-pielgrzymkowym.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, a także ustaleniom poczynionym w ramach porozumienia zawartego dnia 6 listopada 2014 r. pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa i Uniwersytetem Papieskim Jana Pała II w sprawie m.in. organizacji konferencji, kongresów i szkoleń, realizacji praktyk studenckich oraz wymiany informacji w zakresie rozszerzenia oferty turystycznej Krakowa, przygotowano Podyplomowe Studia z Turystyki Religijnej w Krakowie. Są to studia dokształcające. Ich celem jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy i niezbędnych umiejętności do pracy oraz prowadzenia własnej działalności w zakresie turystyki religijnej Krakowa. Studia umożliwiają także rozwój indywidualnych zainteresowań związanych z ruchem turystyczno-pielgrzymkowym i dziedzictwem religijno-kulturowym miasta i jego okolic. Dają one także możliwość fachowego uzupełniania wiedzy i umiejętności pożądanych do zachowania konkurencyjności w obszarze działalności gospodarczej na współczesnym rynku turystycznym. Stanowią one także doskonałą okazję do nawiązywanie kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i planach zawodowych.

Studia są kierowane do :
1. Absolwentów studiów wyższych zarówno licencjackich, jak i magisterskich, którzy chcą nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w usługach z zakresu ruchu pielgrzymkowego i turystyki religijnej w Krakowie.
2. Absolwentów kierunku studiów turystyka i rekreacja, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.
3. Osób działających w branży turystycznej, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zagadnień związanych z turystyką religijną Krakowa i okolic, a także pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie.
4. Osób pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji publicznej odpowiedzialnych za ochronę i promocję dziedzictwa kulturowo-religijnego oraz usługi publiczne o charakterze turystycznym.
5. Pasjonatów, którzy interesują się sztuką sakralną, dziejami Krakowa, historią Kościoła krakowskiego oraz biografiami świętych, błogosławionych i sług Bożych, związanych z tym miastem.

Limit miejsc

Minimum- 20, Maksimum-60

Limit miejsc

Zajęcia będą mieć formę wykładów w liczbie 180 godzin, a także szkoleń praktycznych w liczbie 60 godzin. Wykłady będą się odbywać w piątki od godz.15.00-20.00 i soboty 9.00-15. Natomiast szkolenia praktyczne w inne dni, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami zainteresowanymi.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Student powinien odbyć przewidziane w programie studiów podyplomowych zajęcia. Uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać egzaminy.
Absolwenci uzyskują dyplom studiów podyplomowych.
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII (WT)poniedziałek 11.30 - 13.00, ul. Kanonicza 9, dziekanat WT
dr Piotr Drąg
dr Piotr Feczko
o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP (WHiDK)
dr hab. Józef Cezary Kałużny (WHiDK)Poniedziałek godz. 12.00-13.30; ul. Kanonicza 9, Dziekanat WHiDK
ks. dr Stanisław Mieszczak SCJPoniedziałek: 12.00-13.00, ul. Prosta 35A
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (WT)Bernardyńska 3, pokój 120 czwartek 10.30-11.30 (proszę zgłosić, bo możliwy jest w innym pokoju na Bernardyńskiej)
dr hab. Lucyna Rotter (WHiDK)DYŻUR W CZASIE SESJI 25 czerwca 2019 godz. 11.00 ul. Franciszkańska, sala 202a
dr hab. Jerzy Smołucha
ks. dr hab. Jarosław Superson SAC (WT)czwartek 10.40 - 11.25, Instytut Liturgiczny, ul. Sławkowska 24 ( biblioteka IL ) proszę o wcześniejszy kontakt wysyłając email pod adres: j.superson@poczta.onet.pl
dr Anna Wajda (WT)
ks. prof. dr hab. Andrzej Witko (WHiDK)Egzamin z ikonografii (II termin): piątek, 13 września br. o godz. 10.00 w Instytucie HSiK