Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (2018/19)

Kierunek prowadzony przez Instytut Historii
Ogólna charakterystyka
Kierunek uruchomiony od roku akademickiego 2014/2015.
Dane teleadresowe
ul. Kanonicza 9, pok. 202
31-002, Kraków
Telefon:
12 370 86 16
Godziny przyjęć stron:
SEKRTARIAT - GODZINY URZĘDOWANIA

Sprawy ogólne i pracownicze - mgr Krystyna Radoń

poniedziałek: 9.30-12.30
wtorek: 9.30-12.30
czwartek: 9.30-12.30
piątek: 9.30-12.30

Sprawy studenckie - p. Magdalena Klasa

wtorek: 7.30-14.30
środa: 7.30-14.30
czwartek: 7.30-14.30
piątek: 7.30-11.30
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia konwersatorium Forma zaliczenia ECTS
przedmiot kształcenia ogólnego
Język angielski     30   zo 2
Język łaciński     30   zo 2
przedmiot kierunkowy
Historia ustroju i administracji na ziemiach od XIX w. do czasów współczesnych   30     zo 4
Ochrona własności intelektualnej   10     zo 1
Podstawy kościelnego prawa archiwalnego   30     e 3
Podstawy postępowania administracyjnego     30   zo 2
Szkolenie BHP     5   z  
Teoria archiwalna   30     e 3
Ustrój i organizacja kościoła na ziemiach polskich od XIX w. do czasów współczesnych   30     zo 4
WF     30   z  
Warsztat pracy infobrokera     30   z 3
Wstęp do archiwistyki       30 zo 2
przedmiot fakultatywny
Przedmiot do wyboru 30       zo 4
Razem3013015530 30

moduł administracyjny

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

moduł edytorski

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

moduł publicystyczny

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2018/19)

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
2) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) aktualna fotografia kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,

7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 poz. 1125).

Kryteria kwalifikacji

Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci zdający egzamin maturalny, tzw. „nową maturę” (wynik wyrażony w postaci punktów) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego obliczanego według poniższego wzoru:

Wnm = JP + JO + PT + PP

gdzie:

JP: język polski pisemny, podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
JO: język obcy nowożytny pisemny podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
PT: jeden przedmiot spośród (wynik mnożony x 0,1 – poziom podstawowy lub 0,15 – poziom rozszerzony):
• biologia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• chemia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• filozofia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• fizyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• geografia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia muzyki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia sztuki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• informatyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
• język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
• język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
• matematyka (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)‎
• wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przy ustalaniu wyników wybrany zostaje korzystniejszy wynik uzyskany przez kandydata na egzaminie maturalnym.


PP: Liczba punktów otrzymanych za zdawane na maturze przedmioty profilowe spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia, język polski rozszerzony, język mniejszości narodowej, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie,
(za każdy przedmiot profilowy po 1 punkcie, maksymalnie 3 punkty).

Kandydaci zdający egzamin dojrzałości, tzw. „starą maturę” (wynik wyrażony w postaci oceny), są przyjmowani na kierunek na podstawie wyniku obliczanego według wzoru:

Wsm=0,1*JP+0,1*PD+0,18*O

gdzie:

JP: Wynik z przedmiotu obowiązkowego – język polski pisemny.
PD: Wynik z drugiego przedmiotu obowiązkowego pisemnego.
O: Ocena z klasyfikacji końcowej z wybranego przedmiotu wskazanego w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia, język mniejszości narodowej, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Oceny uzyskane na świadectwie maturalnym oraz oceny z klasyfikacji końcowej, przed obliczeniem Wsm przelicza się na punkty rekrutacyjne:

Skala od 1 do 6:
ocena 2 – 30%
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 70%
ocena 5 – 90%
ocena 6 – 100%

Skala od 2 do 5:
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 75%
ocena 5 – 100%

Terminy

I nabór:
1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):
od 5 czerwca 2018 r. od godz. 9:00 do 16 lipca 2018 r. do godz. 12:00
2) komisja rekrutacyjna:
18 lipca 2018 r. – 19 lipca 2018 r.
3) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa):
20 lipca 2018 r. do godz. 15:00
4) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
23 lipca 2018 r. do 26 lipca 2018 r.
6) lista przyjętych osób:
27 lipca 2018 r. do godz: 15:00

II nabór:
1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):
od 6 sierpnia 2018 r. od godz. 9:00 do 3 września 2018 r. do godz. 12:00
2) komisja rekrutacyjna:
5 września 2018 r. – 6 września 2018 r.
3) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa):
7 września 2018 r. do godz. 15:00
4) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
10 września 2018 r. do 11 września 2018 r.
5) lista przyjętych osób:
12 września 2018 r. do godz: 15:00

III nabór:
1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):
od 12 września 2018 r. od godz.9:00 do 18 września 2018 r. do godz. 12:00
2) komisja rekrutacyjna:
19 września 2018 r. – 20 września 2018 r.
3) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa):
21 września 2018 r. do godz. 15:00
4) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
24 września 2018 r. do 25 września 2018 r.
5) lista przyjętych osób:
26 września 2018 r. do godz: 15:00

Charakterystyka

Po ukończeniu tych studiów student będzie przygotowany do pracy w archiwach państwowych, kościelnych i zakładowych, a także we wszelkiego typu kancelariach i biurach, w których zarządzanie dokumentacją i jej archiwizacja jest istotnym elementem ich sprawnej działalności.

Zajęcia z obszaru archiwistyki, obejmują wiadomości i umiejętności zawodowe z zakresu warsztatu pracy archiwisty. Dzięki nim student nauczy się zasad opracowywania, kształtowania i udostępniania zasoby archiwalnego (tradycyjnego i cyfrowego), pozna prawodawstwo regulujące działalność archiwów.

Zajęcia z obszaru zarządzanie dokumentacją zaznajamiają z rodzajami dokumentacji współczesnej, z zasadami obiegu dokumentów, zasadami działania współczesnych kancelarii. Dzięki niemu student pozna również nowoczesne technologie biurowe.
Program studiów wzbogacony został o elementy infobrokerstwa. Zagadnienia te pozwalają na praktyczne doświadczenia związane z autoryzacją, pozyskiwaniem oraz udostępnianiem informacji oraz wiedzy.

Zajęcia prowadzone są zarówno przez wykładowców uniwersyteckich jak i przez praktyków, którzy w wymienionych dziedzinach odnieśli już sukces zawodowy. Zajęcia prowadzone są nie tylko w salach wykładowych ale także w pracowniach komputerowych, archiwach i innych instytucjach pozwalających na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia.

Absolwenci mogą kontynuować naukę i poszerzyć swoją wiedzę na specjalnościach studiów uzupełniających magisterskich w ramach specjalności „Archiwistyka” oraz „Zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo”.

Limit miejsc

limit dolny: 15 osób limit górny: 30 osób

Limit miejsc

UWAGA! Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją kontynuują studia drugiego stopnia na kierunku historia (na wybranej specjalności)
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
dr Grzegorz Chajko (WHiDK)dziekanat WHiDK, ul. Kanonicza 9
dr Marcin Chorązki
mgr Adrian CieślikCzwartki, 11.30 - 13.00 Sala 202 (Gabinet), ul. Franciszkańska 1
dr Anna Czocher
mgr Magdalena Ficoń (WHiDK)Dyżur w czasie sesji poprawkowej: 16 IX 2019 r.; godz. 8.30-9.00, s. 202.
dr hab. Piotr Horosz
dr hab. Józef Cezary Kałużny (WHiDK)Wtorek godz. 11.30-13.00; ul. Franciszkańska 1/212 pokój profesorski Historii
mgr Maria Konieczna
dr hab. Lidia Korczak
mgr Lidia Kosiniak (MSJO)Dyżur w semestrze letnim 2014/15 -piątek godz 9.45 - 10.45
dr Paweł Krokosz (WHiDK)Dyżur dydaktyczny w I semestrze roku akademickiego 2019/2020: poniedziałek 09.15-10.00, ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski 212 (II piętro)
dr Joanna Małocha (WHiDK)Dyżur w semestrze zimowym 2019/20 - wtorek, godz. 15.00-16.00, s. 014b lub gabinet 039c
ks. prof. dr hab. Józef Marecki (WHiDK)DYŻUR W CZASIE SESJI czwartek 5 lipca godz 8.30 sala 202
dr Łucja Marek
mgr Magdalena Marosz (WHiDK)
mgr inż. Łukasz Michniak (DzBHP)
mgr Katarzyna Nenko
dr Rafał Opulski (WHiDK)Czwartek, godz. 18.15-19.00, sala 202a (semestr zimowy).
kilku prowadzących
mgr Marcin Rdzak (WHiDK)
dr hab. Lucyna Rotter (WHiDK)DYŻUR piątek godz. 12.00 - 13.00 ul. Franciszkańska, sala 202a
mgr Aleksandra Rzońca
mgr Magdalena Sroka (WHiDK)po wczesniejszym umówieniu się mailowym - poniedziałek 13.00, Franciszkańska 1 s.202.
dr Anna Stalińska
ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (WHiDK)środa: 16.00-16.45, ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski
dr Przemysław Stanko (WHiDK)Dyżur w sesji zimowej 2018/2019: środa 11.30-13.00, pokój profesorski(ul. Franciszkańska 1, II piętro) Dyzur w sesji zimowej 2018/2019: piątek 1 lutego 2019 r., godz. 15.00-16.30 (s. 202, ul. Franciszkańska 1)
ks. dr Mariusz Trąba (WHiDK)Rok akademicki: 2019/2020 semestr: zimowy dyżur: poniedziałek, godz. 13.00-13.30, sala 222c (budynek dydaktyczny na ul. Franciszkańskiej)
ks. dr Wacław Umiński CM (WHiDK)Dyżur pracowniczy Środa godz.14.00 - 15.30 Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy ul. Stradomska 4
mgr Jan Wnuk
ks. prof. dr hab. Józef Wołczański (WHiDK)czwartek: 12.15-13.15, pokój profesorski, ul. Franciszkańska 1
dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII (WHiDK)
mgr Michał Znamirowski (MSWF)