Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Turystyka historyczna (2018/19)

Kierunek prowadzony przez Instytut Historii
Ogólna charakterystyka
Kierunek uruchomiony od roku akademickiego 2014/2015.
Dane teleadresowe
ul. Kanonicza 9, pok. 202
31-002, Kraków
Telefon:
12 370 86 16
Godziny przyjęć stron:
SEKRTARIAT - GODZINY URZĘDOWANIA

Sprawy ogólne i pracownicze - mgr Krystyna Radoń

poniedziałek: 9.30-12.30
wtorek: 9.30-12.30
czwartek: 9.30-12.30
piątek: 9.30-12.30

Sprawy studenckie - p. Magdalena Klasa

wtorek: 7.30-14.30
środa: 7.30-14.30
czwartek: 7.30-14.30
piątek: 7.30-11.30
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwersatorium Forma zaliczenia ECTS
przedmiot kształcenia ogólnego
II język nowożytny do wyboru   30   zo 2
Język angielski   30   zo 2
przedmiot kierunkowy
Dziedzictwo archeologiczne 30     zo 2
Dziedzictwo i krajobraz kulturowy Krakowa i Małopolski 30     e 3
Historia powszechna i Polski średniowiecza 30     zo 2
Historia starożytności 30     zo 2
Kultura j. polskiego     30 zo 2
Logika     30 z 2
Ochrona własności intelektualnej 10     zo 1
Szkolenie BHP   5   z  
Sztuka świata 30     zo 2
WF   30   z  
Razem1609560 20

moduł administracyjny

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

moduł edytorski

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

moduł publicystyczny

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

turystyka

Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwersatorium Forma zaliczenia ECTS
przedmiot specjalnościowy
Elementy hotelarstwa   30   z 1
Historia turystyki   30   zo 2
Mapa turystyczna Krakowa i Małopolski   30   zo 2
Międzynarodowe i krajowe organizacje turystyczne     30 zo 2
Podstawy turystyki i obsługa ruchu turystycznego   30   e 3
Razem12030 10

zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym

Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
przedmiot specjalnościowy
Historia muzyki 30   e 3
Komunikacja w instytucjach kultury   30 zo 2
Warsztat menadżera kultury   30 zo 2
Zarządzanie kulturą 30   e 3
Razem6060 10
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2018/19)

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
3) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) aktualna fotografia kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,
7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 poz. 1125).

Kryteria kwalifikacji

Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci zdający egzamin maturalny, tzw. „nową maturę” (wynik wyrażony w postaci punktów) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego obliczanego według poniższego wzoru:

Wnm = JP + JO + PT + PP

gdzie:

JP: język polski pisemny, podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
JO: język obcy nowożytny pisemny podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
PT: jeden przedmiot spośród (wynik mnożony x 0,1 – poziom podstawowy lub 0,15 – poziom rozszerzony):
• biologia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• chemia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• filozofia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• fizyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• geografia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia muzyki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia sztuki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• informatyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
• język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
• język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
• matematyka (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)‎
• wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przy ustalaniu wyników wybrany zostaje korzystniejszy wynik uzyskany przez kandydata na egzaminie maturalnym.

PP: Liczba punktów otrzymanych za zdawane na maturze przedmioty profilowe spośród: filozofia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język mniejszości narodowej, język regionalny, geografia.

Kandydaci zdający egzamin dojrzałości, tzw. „starą maturę” (wynik wyrażony w postaci oceny), są przyjmowani na kierunek na podstawie wyniku obliczanego według wzoru:

Wsm=0,1*JP+0,1*PD+0,18*O

gdzie:

JP: Wynik z przedmiotu obowiązkowego – język polski pisemny.
PD: Wynik z drugiego przedmiotu obowiązkowego pisemnego.
O: Ocena z klasyfikacji końcowej z wybranego przedmiotu wskazanego w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród: filozofia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język mniejszości narodowej, język regionalny, geografia.

Oceny uzyskane na świadectwie maturalnym oraz oceny z klasyfikacji końcowej, przed obliczeniem Wsm przelicza się na punkty rekrutacyjne:

Skala od 1 do 6:
ocena 2 – 30%
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 70%
ocena 5 – 90%
ocena 6 – 100%

Skala od 2 do 5:
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 75%
ocena 5 – 100%

Charakterystyka

Kierunek łączy w sobie elementy klasycznych nauk humanistycznych z odniesieniami do jednej najprężniej rozwijających się sferą gałęzi gospodarki jaką jest turystyka oraz zarządzania dziedzictwem i kulturą.

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalającą odnalezienie się na rynku pracy zarówno w instytucjach związanych z turystyką jak i kulturą.
Zajęcia prowadzone są zarówno przez wykładowców uniwersyteckich jak i przez praktyków, którzy w wymienionych dziedzinach odnieśli już sukces zawodowy.

W ramach kierunku wybrać można jedną z dwu specjalności:

Specjalność: Turystyka
W ramach specjalności student zapozna się z praktyczną stroną funkcjonowania w obszarze turystyki, organizacji imprez turystycznych i zarządzania firma. Ważnym elementem jest zaznajomienie przyszłych absolwentów z mechanizmami historycznymi, kulturowymi i cywilizacyjnymi, przedstawienie szerokiego spektrum wytworów ludzkiej aktywności ale i bogactw środowiska naturalnego oraz wpojenie im poczucia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Specjalność: Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym
Zajęcia prowadzone w ramach specjalności przybliżają zagadnienia związane bezpośrednio z zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z aspektami kulturowymi, prawnymi, politycznymi, religijnymi, organizacyjnymi, społecznymi i praktycznymi charakterystycznymi dla zarządzania kulturą i dziedzictwem przy jednoczesnym zapoznaniu przyszłego absolwenta z ogólną wiedzą historyczną. Ponadto dyplomant będzie również dysponować znajomością dwóch języków obcych na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Od II roku istnieje możliwość wyboru warsztatów dedykowanych dla odpowiednich specjalności. Warsztaty dadzą możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia umiejętności praktycznych.

• Pilotaż
• Przewodnik po Krakowie
• Rezydentura biura podróży
• komunikacji interpersonalnej
• Fundusze europejskie
• Coaching

Absolwenci będą mogli kontynuować naukę na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich poszerzając wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze turystyki, zarządzania dziedzictwem materialnym i niematerialnym lub kultur Azji.

Limit miejsc

limit dolny: 15 osób limit górny: 30 osób
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
prof. dr hab. Wiesław Alejziak
prof. dr hab. Juliusz Chrościcki (WHiDK)Czwartek: 13.00-13.45
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (WNS)Dyżur piątek godz. 9.30-9.45, il. Bernardyńska, s. 103
o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP (WHiDK)
dr Andrzej Giza (WHiDK)poniedziałki, godz. 17.30-18.15, s. 202
dr hab. Jacek Górski (WHiDK)
prof. dr hab. Józef Hernik
mgr Aleksandra Jastrzębska-Wiktor
dr hab. Józef Cezary Kałużny (WHiDK)Wtorek godz. 11.30-13.00; ul. Franciszkańska 1/212 pokój profesorski Historii
dr hab. Wojciech Kęder, prof. UPJPII (WHiDK)czwartki 14.15-15.00 pokój profesorski, II p. budynek od frontu, przy omawianiu spraw do których potrzebna jest np. dokumentacja studenta, wskazane wcześniejsze umówienie spotkania
mgr Małgorzata Kołaczyk
mgr Agnieszka Kościńska (MSJO)
dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII (WHiDK)poniedziałki, godz. 14.00-14.45, ul. Sławkowska 32
dr Paweł Krokosz (WHiDK)Dyżur dydaktyczny w I semestrze roku akademickiego 2019/2020: poniedziałek 09.15-10.00, ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski 212 (II piętro)
mgr Marta Krzanowska (MSJO)
mgr Rafał Kucharzyk
mgr Kalina Lechowicz (MSJO)
dr Magdalena Łubiarz (MSJO)

Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

środa: 13.00-13.45

mgr Bożena Machowska-Jaros (MSJO)semestr zimowy 2018/2019, czwartek 8 00- 9 30
dr Joanna Małocha (WHiDK)Dyżur w semestrze zimowym 2019/20 - wtorek, godz. 15.00-16.00, s. 014b lub gabinet 039c
mgr inż. Łukasz Michniak (DzBHP)
mgr Michał Niezabitowski
dr Robert Piechowicz (WF)Wtorek, godzina 13.00 - 13.45, Sala 112
kilku prowadzących
mgr Marcin Rdzak (WHiDK)
dr hab. Lucyna Rotter (WHiDK)DYŻUR piątek godz. 12.00 - 13.00 ul. Franciszkańska, sala 202a
dr hab. Marcin Rzepka (WHiDK)poniedziałki 11.30-12.30, sala 212 (pokój profesorski)
o. dr Maciej Sadowski CSsR (WHiDK)Dyżur - piątek ul. Franciszkańska 1, sala 201, 9.30-10.15 Moje dyżury w poprawkowej sesji egz.: 6.09 (pt) 10.00-12.45 - ul. Bernardyńska 3, pokój prof. 16.09 (pon) 11.30-12.15 - ul. Bernardyńska 3, pokój prof.
dr Ewa Skotniczna (WHiDK)środa 9.30-10.15
dr hab. Janusz Smołucha
ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (WHiDK)środa: 16.00-16.45, ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski
mgr Magdalena Tatara (MSJO)
ks. dr Szymon Tracz (WHiDK)Wtorek godz. 7.15-8.00 ul. Sławkowska 32
ks. dr Mariusz Trąba (WHiDK)Rok akademicki: 2019/2020 semestr: zimowy dyżur: poniedziałek, godz. 13.00-13.30, sala 222c (budynek dydaktyczny na ul. Franciszkańskiej)
ks. prof. dr hab. Jacek Urban (WHiDK)Czwartek, godz. 11:30-13:00, Wawel 2 (Muzeum Katedralne, II piętro)
ks. prof. dr hab. Józef Wołczański (WHiDK)czwartek: 12.15-13.15, pokój profesorski, ul. Franciszkańska 1
dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII (WHiDK)
dr hab. Leszek Zinkow
mgr Michał Znamirowski (MSWF)