Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Kierunek

Praca socjalna (2018/19)

Kierunek prowadzony przez Instytut Pracy Socjalnej
Dane teleadresowe
ul. Bernardyńska 3, pok. 60
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 21 21 w. 933
Godziny przyjęć stron:
wtorek: 11.00-13.00
środa: 10.00-12.00
czwartek: 12.00-14.00
piątek: 11.00-13.00
15.00-16.00
(dla studentów niestacjonarnych)
sobota: 10.00-13.00
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia konwersatorium warsztaty Forma zaliczenia ECTS
przedmiot kształcenia ogólnego
Bezpieczeństwo i higiena pracy   10       z 1
Języki obce     30     zo 2
Ochrona własności intelektualnej   10       z 1
Technologia informatyczna     20     z 2
Trening interpersonalny   15 15     z/z 2+1
Wychowanie fizyczne     30     z  
przedmiot podstawowy
Podstawy filozofii z elementami logiki   15 15     z/z 2+1
Podstawy wychowania   10 10     zo/z 2+1
Psychologia rozwoju człowieka   15 15     e/zo 2+2
Wybrane zagadnienia z socjologii   15 15     z/z 2+1
przedmiot kierunkowy
Pomoc społeczna   15 15     e/zo 2+1
Wprowadzenie do pracy socjalnej   20 10     z/z 2+1
praktyki
Praktyki     20     zo 2
Razem125195 30

praca socjalna z bezrobotnymi i bezdomnymi

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

praca socjalna z osobą chorującą psychicznie

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

praca socjalna z osobą starszą

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych (II st.)

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 

praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie (II st.)

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia ECTS
Razem 
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2018/19)

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
2) przesłać drogą elektroniczną skan aktualnej fotografii kandydata, zgodnej z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
3) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) aktualna fotografia kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,

7) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 poz. 1125).

Kryteria kwalifikacji

Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci zdający egzamin maturalny, tzw. „nową maturę” (wynik wyrażony w postaci punktów) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego obliczanego według poniższego wzoru:

Wnm=0,1 *JP + 0,1*JO + (0,1*PT lub 0,15*PT) + PP

gdzie:

JP: Wynik z przedmiotu obowiązkowego poziom podstawowy – język polski pisemny
JO: Wynik z przedmiotu obowiązkowego poziom podstawowy – język obcy nowożytny pisemny.
PT: Wynik z przedmiotu wskazanego przez kandydata zdawanego jako matematyka obowiązkowa lub jako przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym (0,1) lub rozszerzonym (0,15) spośród:
• biologia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• chemia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• filozofia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• fizyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• geografia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia muzyki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia sztuki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• informatyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
• język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
• język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
• matematyka (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)‎
• wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przy ustalaniu wyników wybrany zostaje korzystniejszy wynik uzyskany przez kandydata na egzaminie maturalnym.

PP: Liczba punktów otrzymanych za zdawane na maturze przedmioty profilowe spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, język polski rozszerzony
(za każdy przedmiot profilowy po 1 punkcie, maksymalnie 3 punkty).

Kandydaci zdający egzamin dojrzałości, tzw. „starą maturę” (wynik wyrażony w postaci oceny), są przyjmowani na kierunek na podstawie wyniku obliczanego według wzoru:

Wsm=0,1*JP+0,1*PD+0,18*O

gdzie:

JP: Wynik z przedmiotu obowiązkowego – język polski pisemny.
PD: Wynik z drugiego przedmiotu obowiązkowego pisemnego.
O: Ocena z klasyfikacji końcowej z wybranego przedmiotu wskazanego w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia

Oceny uzyskane na świadectwie maturalnym oraz oceny z klasyfikacji końcowej, przed obliczeniem Wsm przelicza się na punkty rekrutacyjne:

Skala od 1 do 6:
ocena 2 – 30%
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 70%
ocena 5 – 90%
ocena 6 – 100%

Skala od 2 do 5:
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 75%
ocena 5 – 100%

Terminy

I nabór:
1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):
od 5 czerwca 2018 r. od godz. 9:00 do 16 lipca 2018 r. do godz. 12:00
2) komisja rekrutacyjna:
17 lipca 2018 r.
3) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa):
17 lipca 2018 r. do godz. 15:00
4) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
19 lipca 2018 r. - 26 lipca 2018 r.
5) lista przyjętych osób:
27 lipca 2018 r. do godz: 15:00

II nabór:
1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):
6 sierpnia 2018 r. od godz. 9:00 do 3 września 2018 r. do godz. 12:00
2) komisja rekrutacyjna:
4 września 2018 r.
3) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa):
5 września 2018 r. do godz. 15:00
4) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
6 września 2018 r. - 11 września 2018 r.
5) lista przyjętych osób:
12 września 2018 r. do godz: 15:00

III nabór:
1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):
12 września 2018 r. od godz. 9:00 do 19 września 2018 r. do godz. 12:00
2) komisja rekrutacyjna:
20 września 2018 r.
3) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa):
20 września 2018 r. do godz. 15:00
4) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
21 września 2018 r. - 25 września 2018 r.
5) lista przyjętych osób:
26 września 2018 r. do godz: 15:00

Charakterystyka

Studia pierwszego stopnia na kierunku „praca socjalna” w Instytucie Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII opierają się na nauczaniu społecznym Kościoła w odniesieniu do człowieka oraz przysługujących mu praw, szczególnie w kontekście pogłębiających się problemów społecznych. Urzeczywistnianie tej wizji domaga się racjonalności myślenia, uczciwości w działaniu, poszanowania wartości, godności i wolności człowieka w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a także dostrzeżenie rozwojowego potencjału każdej osoby ludzkiej, szczególnie osób żyjących z różnych powodów na marginesie życia społecznego. Postępujący proces pauperyzacji społeczeństwa polskiego, wymusza podjęcie stosownych regulacji w obszarach polityki społecznej. Współczesny biedny i ubogi to nie tylko człowiek doświadczony przez życie, ograniczony w swej aktywności fizycznej i psychicznej. To także człowiek w pełni sił, który nie umie nadążyć za postępującymi zmianami. Odpowiadając na te potrzeby, pragniemy ukierunkować kształcenie przyszłych pracowników socjalnych, specjalistów w obszarach pracy z osobami psychicznie chorymi, bezrobotnymi i bezdomnymi oraz starymi, często chorymi i samotnymi.
Studia pierwszego stopnia są studiami trzyletnimi (6 semestrów), zorganizowanymi zgodnie z wymogami „Procesu Bolońskiego”.
Celem studiów jest przygotowanie ludzi wykwalifikowanych do pracy w poszerzających się sferach działalności pomocowej. Wraz z bardzo szybko zachodzącymi przemianami społecznymi (np. demograficznymi, kulturowymi, ekonomicznymi) rośnie zapotrzebowanie na działalność socjalną, a w związku z tym również na ludzi przygotowanych do pracy w tym sektorze.

Limit miejsc

limit dolny - 15 osób limit górny - 40 osób

Limit miejsc

Na studiach I stopnia istnieje możliwość wyboru specjalności (po I semestrze):
• praca socjalna z osobą chorującą psychicznie,
• praca socjalna z osobą starszą,
• praca socjalna z bezrobotnym i bezdomnym.
Studia pierwszego stopnia kończą się obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
dr Monika Borowska (WNS)Dyżury w semestrze zimowym 2019/20: Do 20.11.2019: środa, godz. 10.45-11.30 Od 25.11.19 czwartek, godz. 12.45 pok.113, ul. Bernardyńska 3
mgr Michał Brandys
dr Magdalena Butrymowicz (WNS)każdy piątek miesiąca: 14:30 - 15:15 w pozostałe dni: po umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej: magdalena.butrymowicz@upjp2.edu.pl dyżur: ul. Bernardyńska 3, p. 101
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (WNS)Dyżur piątek godz. 9.30-9.45, il. Bernardyńska, s. 103
dr Łukasz Czekaj (MSWF)
dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII (WNS)Dyżur kierownika kierunku praca socjalna (dyrektora IPS) w semestrze zimowym we wtorki 8,30-9,30. 29.10.- dyżur w godz. 10,00-11,00. w dniu 5.11.2019 - dyżur odwołany
ks. dr Mariusz Gajewski (WNS)Środa od godziny 10.00 do 11.00.
dr Bożena Gulla (WNS)W semestrze zimowym dyżur w piątki, 12.30-13.15, ul. Bernardyńska 3, pokój profesorski na parterze (z wyjątkiem dni świątecznych i wolnych od zajęć)
dr Michał Gwiżdż (WNS)Dyżury: środa g.10.45-11.30, pokój profesorski (parter) lub po wcześniejszym umówieniu się: michal.gwizdz@upjp2.edu.pl
mgr Małgorzata Kołaczyk
dr hab. Krzysztof Krajewski-Siuda, prof. UPJPII (WNS)środa, godz. 9.30-10.15 ul. Bernardyńska 3, p. 54 (pokój profesorski)
ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII (WNS)poniedziałek, godz. 10.00-10.45 ul. Kanonicza 9, Biblioteka WPK proszę o wcześniejszy kontakt: e-mail: piotr.kroczek@upjp2.edu.pl
mgr Marta Krzanowska (MSJO)
dr Katarzyna Kutek-Sładek (WNS)Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020: czwartek godz. 8.30-9.30, pokój 62, Bernardyńska 3
mgr Kalina Lechowicz (MSJO)
mgr Joanna Lesiewicz
dr Magdalena Łubiarz (MSJO)

Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

środa: 13.00-13.45

dr Maria Łuszczyńska (WNS)W semestrze zimowym 2019/2020: 25.10 – 14.30 – 15.30; 7.11 – 13.30 – 14.30; 14.11 – 13.30 – 14.30; 21.11 – 13.30 – 14.30; 28.11 – 13.30 – 14.30; 5.12 – 13.30 – 14.30; 12.12 – 13.30 – 14.30; 10.01 – 15.00-16.00;
dr hab. Bożena Majerek (WNS)wtorek, 9.30-10.30 ul. Bernardyńska 3, p. 103
o. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII (WNS)Dyżury w semestrze zimowym: wtorek, godz. 9.30 - 10.30 ul. Bernardyńska 3, p. 103 (Katedra Polityki Społecznej)
mgr Teresa Misina (WNS)poniedziałek, godz. 8.00-10.00 piątek, godz. 15.00-16.00 ul. Bernardyńska 3/1 przyziemie
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (WNS)czwartek, godz. 9.15-9.45 ul. Bernardyńska 3, p. 101 W dniu 4 kwietnia br. dyżur jest odwołany i zostaje przeniesiony na 3 kwietnia br. w godz.14.00-14.45 (ul. Bernardyńska 3, p. 101).
ks. dr Wojciech Mleczko CR (WNS)ul. Bernardyńska 3, p. 101 Dyżur w czasie semestru zimowego 2019/2020: WTORKI, godz. 10.30-11.15.
dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII (WF)sala 114, ul. Bernardyńska 3 dyżur: poniedziałek, godz. 16:00 - 16:45 (wyjazd służbowy: 18.11.2019 - dyżur w tym dniu jest odwołany)
dr Robert Piechowicz (WF)Wtorek, godzina 13.00 - 13.45, Sala 112
kilku prowadzących
mgr Monika Pyrczak-Piega (BON)
mgr Anna Rachwał
Jolanta Radeckaponiedziałek 18.15 - 18.45 /po zajęciach dydaktycznych/ piątek 19.15 - 19.45 /po zajęciach dydaktycznych/ Dyżur w sesji letniej 19.06.2019r. godz. 17.00 – 18.00 Dyżur w sesji poprawkowej 09.09.2019r. godz. 15.00 – 16.00.
dr Łukasz Ryszka (WNS)piątek, godz. 10.30-11.15 ul. Bernardyńska 3, p. 101
dr Barbara Sordyl-Lipnicka (WNS)DYŻUR w semestrze zimowym 2019/2020 środy - godz. 09.00-09.45, pok.103 w dniu 13.11.2019r. dyżur od godz. 12.30 do 13.15.
dr hab. Stanisław Sorys (WNS)wtorek, godz. 11.15-12.00 ul. Bernardyńska 3, p. 103
dr Anna Stolińska
mgr Piotr Szewczyk
ks. dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII (WNS)czwartek, godz. 13.00-15.00 ul. Bernardyńska 3, p. 103 dyżur w dniu zajęć programowych
mgr Magdalena Tatara (MSJO)
dr Renata WinklerW przypadku takiej potrzeby - po wcześniejszym ustaleniu droga mailową (winkler_r@o2.pl)
dr Katarzyna Wojtanowicz (WNS)Rok akademicki 2019/2020 środa (co dwa tygodnie, druga i czwarta), godz. 12.00 - 13.00 ul. Bernardyńska 3, p. 103 indywidualne umówienia email: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl tel. 604 60 19 80.
mgr Michał Znamirowski (MSWF)