Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Kierunek

Prawo kanoniczne (2018/19)

Kierunek prowadzony przez Wydział Prawa Kanonicznego
Dane teleadresowe
ul. Kanonicza 9, pok. 408
31-002, Kraków
Telefon:
12 370 86 13
Godziny przyjęć stron:
środa: 11.00 - 14.00
czwartek: 11.00 - 14.00
ul. Kanonicza 9, pok. 409
31-002, Kraków
Telefon:
12 370 86 00 wew 614
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
przedmiot obowiązkowy
Filozofia moralna 30   e 5
Informatyka   30 z 1
Język łaciński   30 zo 2
Lud Boży (ustrój hierarchiczny: I) 15   zo 1
Metafizyka 30   e 3
Metodyka pracy naukowej 15   z 1
Prawo kanoniczne (I) - Wprowadzenie ogólne do nauki prawa kanonicznego. Część I 30   e 3
Prawo polskie 30   zo 2
Teologia fundamentalna - Eklezjologia 30   e 2
Teologia fundamentalna - Eklezjologia: ćwiczenia   15 zo 1
Wychowanie fizyczne   30 z  
przedmiot obieralny
Język nowożytny   30 zo 2
Wykład monograficzny (Pka) 30+30   zo 2
Wykład monograficzny (Teo) 30+30   zo 2
Razem300135 31
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2018/19)

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej,
2) przesłać drogą elektroniczną skan aktualnej fotografii kandydata, zgodnej z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
3) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) formularz rekrutacyjny pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury", lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu),
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
4) aktualna fotografia kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (rekrutacyjnej),
6) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,
7) list polecający od duszpasterza (swego proboszcza lub katechety)

8) w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 poz. 1125).

Kryteria kwalifikacji

Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów jednolitych studiów magisterskich w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci zdający egzamin maturalny, tzw. „nową maturę” (wynik wyrażony w postaci punktów) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego obliczanego według poniższego wzoru:

W = JP + JO + PT + PP

gdzie:

JP: język polski pisemny, podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
JO: język obcy nowożytny pisemny podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
PT: jeden przedmiot spośród (wynik mnożony x 0,1 – poziom podstawowy lub 0,15 – poziom rozszerzony):

• biologia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• chemia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• filozofia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• fizyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• geografia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia muzyki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• historia sztuki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• informatyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
• język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
• język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
• język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
• język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
• język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
• matematyka (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)‎
• wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przy ustalaniu wyników wybrany zostaje korzystniejszy wynik uzyskany przez kandydata na egzaminie maturalnym.

PP: Liczba punktów otrzymanych za zdawane na maturze przedmioty profilowe spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język nowożytny rozszerzony, język polski rozszerzony, język mniejszości narodowej, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, matematyka rozszerzona, wiedza o społeczeństwie.
(za każdy przedmiot profilowy po 1 punkcie, maksymalnie 3 punkty).

Kandydaci zdający egzamin dojrzałości, tzw. „starą maturę” (wynik wyrażony w postaci oceny), są przyjmowani na kierunek na podstawie wyniku obliczanego według wzoru:

Wsm = JP + PD + O

gdzie:

JP: język polski pisemny (wynik mnożony x 0,1)
PD: Wynik z drugiego przedmiotu obowiązkowego pisemnego (wynik mnożony x 0,1)
O: Ocena z klasyfikacji końcowej z wybranego przedmiotu wskazanego w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język mniejszości narodowej, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie (wynik mnożony x 0,18)

Oceny uzyskane na świadectwie maturalnym oraz oceny z klasyfikacji końcowej, przed obliczeniem Wsm przelicza się na punkty rekrutacyjne:

Skala od 1 do 6:
ocena 2 – 30%
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 70%
ocena 5 – 90%
ocena 6 – 100%

Skala od 2 do 5:
ocena 3 – 50%
ocena 4 – 75%
ocena 5 – 100%

Dla kandydatów na jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo kanoniczne którzy zdawali tzw. „starą maturę”przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.
Szczegółowe zasady kwalifikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej:
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej jest:
- autoprezentacja kandydata;
- uzasadnienie motywacji wyboru studiów;
- predyspozycje i zamierzone cele na wybranym kierunku.

W rozmowie kwalifikacyjnej będzie brana także pod uwagę znajomość zagadnień zawartych w posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka z 2016 r.

W obliczeniu końcowym 70% oceny stanowi wynik Wsm, a 30% ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy

I nabór:
1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):
od 5 czerwca 2018 r. od godz. 9:00 do 16 lipca 2018 r. do godz. 12:00
2) rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze "starą maturą" lub dyplomem zagranicznym:
18 lipca 2018 r.
3) komisja rekrutacyjna:
18 lipca 2018 r. – 19 lipca 2018 r.
4) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa):
20 lipca 2018 r. do godz. 15:00
5) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
23 lipca 2018 r. do 26 lipca 2018 r.
6) lista przyjętych osób:
27 lipca 2018 r. do godz: 15:00

II nabór:
1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):
od 6 sierpnia 2018 r. od godz. 9:00 do 3 września 2018 r. do godz. 12:00
2) rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze "starą maturą" lub dyplomem zagranicznym:
5 września 2018 r.
3) komisja rekrutacyjna:
5 września 2018 r. – 6 września 2018 r.
4) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa):
7 września 2018 r. do godz. 15:00
5) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
10 września 2018 r. do 11 września 2018 r.
6) lista przyjętych osób:
12 września 2018 r. do godz: 15:00

III nabór:
1) rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej):
od 12 września 2018 r. od godz. 9:00 do 18 września 2018 r. do godz. 12:00
2) rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze "starą maturą" lub dyplomem zagranicznym:
19 września 2018 r.
3) komisja rekrutacyjna:
19 września 2018 r. – 20 września 2018 r.
4) ogłoszenie wyników przyjęcia kandydatów na studia (lista rankingowa):
21 września 2018 r. do godz. 15:00
5) składanie dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
24 września 2018 r. do 25 września 2018 r.
6) lista przyjętych osób:
26 września 2018 r. do godz: 15:00

Charakterystyka

Jednolite pięcioletnie studia magisterskie z prawa kanonicznego kończą się zdobyciem dyplomu magistra prawa kanonicznego; ponadto absolwenci studiów na Wydziale Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie będą uzyskiwać dyplom kościelny – licencjat prawa kanonicznego, konieczny do pracy w sądownictwie Kościoła. Absolwenci Wydziału – duchowni oraz świeccy – mogą służyć także fachową pomocą w poradnictwie przedprocesowym w zakresie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz w poradnictwie rodzinnym. W ramach programu kształcenia, w szczególności na trzecim, czwartym oraz piątym roku studiów, zgodnie z wymaganiami Stolicy Apostolskiej, wykładane są wszystkie księgi Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku oraz pozostałe obowiązujące normy kanoniczne, przepisy polskiego kanonicznego prawa partykularnego i wstęp do Kodeksu kanonów Kościołów wschodnich, a także dyscypliny pokrewne: filozofia prawa i teologia prawa kanonicznego, relacje między Kościołem a społecznością świecką, metodologia prawna, elementy prawa rzymskiego, podstawy prawa cywilnego, historia prawa kanonicznego, elementy psychologii, psychiatrii i medycyny sądowej. Prowadzone są także w ramach prowadzonych studiów ćwiczenia z prawa małżeńskiego, procesowego i administracyjnego oraz realizowana jest praktyka sądowa. Natomiast dwa pierwsze lata studiów poświęcone są w zdecydowanej większości na studiowanie przedmiotów filozoficznych oraz teologicznych, których poznanie jest niezbędne do właściwego zrozumienia roli oraz funkcji prawa kanonicznego we wspólnocie Kościoła.

Limit miejsc

limit dolny: 15 osób limit górny: 45 osób
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (WNS)Od 25.02.2019 dyżury w środę, godz.9.45-10.30, ul. Bernardyńska, s.103
ks. prof. dr hab. Szymon Drzyżdżyk (WT)Czwartek godz.13.00-13.45. Ul. Św. Marka 10.
Jan Maciej Dyduchwtorek 11.30 - 12.15, ul. Kanonicza 9, biblioteka WPK
dr Jarosław Fall (WNS)Terminy konsultacji i zaliczeń w semestrze letnim 2018/19: wtorek 18.06 od 11.30 środa 19.06 od 10.00 wtorek 25.06 od 10.00 środa 26.06 od 10.00 sobota 29.06 od 9.00 sala 017, ul. Franciszkańska 1
mgr Marek Grzelak (MSJO)W zimowej sesji poprawkowej 17.02.2016 15.00-16.00
dr Bożena Gulla (WNS)ul. Bernardyńska 3, p. 113
ks. dr hab. Jan Kalniuk MS (WT)czwartek 13.15 - 14.00, ul. Bernardyńska 3, sala 115
mgr Małgorzata Kołaczyk
ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII (WNS)czwartek, godz. 13.15-14.00 ul. Kanonicza 9, Biblioteka WPK dodatkowy dużyr w sesji: 29 stycznia 9-10 oraz 18 lutego 9-10 ul. Kanonicza 9, Biblioteka WPK
mgr Marta Krzanowska (MSJO)
ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM (WPK)czwartek 9.30 - 10.30, ul. Kanonicza 9, sekretariat WPK
mgr Kalina Lechowicz (MSJO)
dr Magdalena Łubiarz (MSJO)

Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

środa: 13.00-13.45

ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII (WPK)poniedziałek 9.00 - 10.00, ul. Franciszkańska 3, Kuria Metropolitalna (proszę poprosić pracownika kurii o przywołanie telefoniczne)
o. dr Przemysław Michowicz (WPK)Wtorek, godz. 10:00-11:00; Klasztor Franciszkanów, Pl. Wszystkich Świętych 5
ks. dr Bogusław Mielec (WT)czwartek 11.15 - 12.00, ul. Bernardyńska 3 sala 115
s. dr hab. Joanna Nowińska
ks. dr Bartłomiej Pieron (WPK)Dyżur dydaktyczny w sesji egz.: 24.06.2019 r. poniedziałek g. 13.30 Bernardyńska; 27.06.2019 r. czwartek g. 10.30 Bernardyńska; 4.07.2019 r. czwartek g. 10.30 Bernardyńska; 12.09. 2019 r. czwartek g. 11.30 Bernardyńska.
kilku prowadzących
o. dr hab. Piotr Skonieczny, prof. UPJPII (WPK)poniedziałek, 8.00-9.00, Klasztor OO. Dominikanów, ul. Stolarska 12
ks. dr Marek Sołtysiak (WF)wtorek: 16.00 - 16.45, UPJP2 ul. Bernardyńska 3 sala 116
ks. dr Andrzej Sosnowski CR (WPK)środa 11.30 - 12.30, ul. Kanonicza 9, sekretariat WPK
dr Tomasz Szeląg
mgr Magdalena Tatara (MSJO)
ks. dr Marcin Wolczko (WPK)wtorek 11.15 - 12.15, ul. Kanonicza 9, Sekretariat WPK
ks. dr hab. Andrzej Wójcik (WPK)środa 9.40 - 10.25 ul. św. Marka 10. 692166514
dr Karol Zawiślak (WPK)
mgr Michał Znamirowski (MSWF)