Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej (2018/19)

prowadzony przez Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej
Dane teleadresowe
ul. Prosta 35 A
30-814, Kraków
Telefon:
12 658 23 30
Faks:
12 658 23 30
Email:
sekretariat.monodia@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
sekretariat studiów - mgr Maria Klich
środa: 9.30-12.30
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Gregoriańska technika wokalna (zajęcia grupowe)     5 z 1
Historia i analiza form gregoriańskich, cz. 1   10   z 2
Język łaciński, cz. 1     45 z 3
Liturgika   10   z 2
Modalność utworów gregoriańskich, cz. 1   4 6 z/z 2
Paleografia łacińska   2 8 z/z 2
Semiologia gregoriańska, cz. 1   4 6 z/z 2
Wprowadzenie do języka łacińskiego   2   z 1
Śpiew gregoriański, cz. 1     8 z 2
Razem3278 17
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2018/19)

Wymagane dokumenty

• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;(oryginał do wglądu)
• podpisany życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;
• 2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost),
• czytelną kopię dowodu opłaty za postępowanie rekrutacyjne
• w przypadku osób zakonnych – zgodę przełożonych, w przypadku osób duchownych – zgodę własnego ordynariusza.

Kryteria kwalifikacji

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA :
 Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

1. Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza kierownik studiów podyplomowych.
2. Po zakończeniu przesłuchań wstępnych kierownik studiów podyplomowych sporządza listę kandydatów, którzy:
a. zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),
b. nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetycznie).
c. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu braku miejsc, (w kolejności uzyskanej liczby punktów).
3. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego na podstawie wyników egzaminu wstępnego.
4. Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor. Decyzja jest ostateczna.
5. W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą liczbę punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.

ZAKRES PRZESŁUCHANIA WERYFIKACYJNEGO

Przesłuchania weryfikacyjne:
-prezentacja utworu (jeden utwór zaczerpnięty z jednej spośród następujących wydań śpiewu gregoriańskiego: Graduale Triplex, Graduale Simplex, Anifonale Romanum lub Antifonale Monasticum);
-ogólna znajomość liturgii Kościoła rzymsko-katolickiego;
-zaleca się doświadczenie śpiewacze (chór, schola, solista)

Wymagania punktowe:
Prezentacja utworu – min. 14 pkt. (z 25 pkt.)
Ogólna znajomość liturgii Kościoła – min. 14 pkt. (z 25 pkt.)

Terminy

I TURA:

rejestracja elektroniczna:
7 maja–22 czerwca 2018 r.

przesłuchania weryfikacyjne:
25 czerwca 2018 r.
Termin ogłoszenia listy Kandydatów, którzy zdali przesłuchania weryfikacyjne:
26 czerwca 2018 r.
Termin składania wymaganych dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
27 czerwca -15 lipca 2018 r. (istnieje możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem studiów podyplomowych)

II TURA:

rejestracja elektroniczna:
1 sierpnia–27 września 2018 r.

przesłuchania weryfikacyjne:
28 września 2018 r.
Termin ogłoszenia listy Kandydatów, zdali egzamin wstępny:
1 października 2018 r.
Termin składania wymaganych dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
do 8 października 2018 r. (istnieje możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem studiów podyplomowych)

Charakterystyka

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z genezą, historią i rozwojem monodii liturgicznej (zachodniej i wschodniej tradycji) ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu gregoriańskiego w duchu najnowszych badań semiologii gregoriańskiej.
Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej dają niepowtarzalną okazję do spotkania najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie w Europie (m.in. Alberto Turco, Juan Carlos Asensio Palacios, Giacomo Baroffio, Johannes Berchmans Göschl, Giovanni Conti, Patrizia Bovi, Marco Gozzi, o. Bernard Sawicki OSB i wielu innych). Podczas każdego zjazdu odbywają się wykłady, a także ćwiczenia z danego zagadnienia. Można w ten sposób nabyć niezbędną wiedzę teoretyczną potrzebną dla prawidłowego rozumienia tej muzyki oraz praktykę w śpiewaniu i prowadzeniu scholi gregoriańskiej
Każdy zjazd kończy się Mszą Świętą w języku łacińskim, podczas której uczestnicy kursu mają możliwość wykonać i sami poprowadzić śpiewy przygotowane podczas ćwiczeń. Daje to możliwość zapoznania się w praktyce z miejscem i znaczeniem tych śpiewów w Liturgii, a przede wszystkim jest źródłem przeżyć estetycznych i duchowych.

Limit miejsc

limit dolny: 15 osób, limit górny 30 osób

Limit miejsc

Warunek uzyskania świadectwa ukończenia studiów:
zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz egzamin dyplomowy, składający się z dwóch części:
Część teoretyczna: praca pisemna polegająca na analizie wybranego utworu (warunki pracy znajdują się w załączniku)
Część praktyczna: zaśpiewanie i dyrygowanie analizowanego utworu.
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)