Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym (2018/19)

prowadzony przez Instytut Pracy Socjalnej
Dane teleadresowe
ul. Bernardyńska 3, pok. 60
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 21 21 w. 933
Godziny przyjęć stron:
wtorek: 11.00-13.00
środa: 10.00-12.00
czwartek: 12.00-14.00
piątek: 11.00-13.00
15.00-16.00
(dla studentów niestacjonarnych)
sobota: 10.00-13.00
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2018/19)

Wymagane dokumenty

Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej

Kryteria kwalifikacji

ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie z pielęgniarstwa, pracy socjalnej, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematyką wsparcia seniorów i rodziny.
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.

Terminy

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 21 maja 2018r. – 20 października 2018 r.,
Nabór na semestr letni: 02 stycznia 2019r.– 31 stycznia 2019 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 17 września 2018r. – 22 października 2018 r.
Nabór na semestr letni: 4 lutego 2019r.-7 lutego 2019r.

Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.

Charakterystyka

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub medycznych, którzy zajmują się w swej pracy osobami starszymi lub zamierzają pracować z tą grupą społeczną, m.in. w charakterze opiekunów, terapeutów, doradców, pracowników socjalnych, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, pracowników instytucji oświatowych i kulturalnych, kuratorów sądowych, prawników.
Studia adresowane są do:
• pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
• psychologów i terapeutów
• pielęgniarek
• wychowawców i opiekunów
• pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
• asystentów rodziny
• pracowników służb społecznych
• pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (np. pogotowia opiekuńczego, domów dziecka)
• koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych, szczególnie
z zakresu wsparcia osób starszych, integracji międzypokoleniowej, przeciwdzia-łania marginalizacji społecznej, przeciwdziałania przemocy, aktywności lokalnej i in.
• pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych, pragnących pracować w charakterze osoby pomagającej osobie starszej i rodzinie,
• członków rodzin.

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwenci przygotowani są do pracy w środowisku rodzinnym osoby starszej oraz placówkach ukierunkowanych na pomoc seniorom, jak chociażby: dzienne domy opieki, domy pomocy społecznej, placówki kulturalne i kluby seniora, samorządy lokalne realizujące projekty skierowane do osób starszych czy pozostałych instytucjach – podmiotach polityki społecznej kształtujących przyszłość osób starszych w Polsce. Program studium jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań słuchaczy w ramach obowiązującego programu studiów. Na zakończenie studiów, jako pracę dyplomową, słuchacze sporządzają projekt społeczny na rzecz seniorów, wdrażają go i opisują sposób jego realizacji.

Limit miejsc

limit dolny: 15 osób limit górny: 20 osób

Limit miejsc

W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę na temat człowieka starszego w kontekście jego funkcjonowania i rozwoju psychicznego, fizycznego, emocjonalnego, społecznego i duchowego oraz zna kontekst kulturowy wpływający na funkcjonowanie społeczne; poznają metody badania problemów społecznych, diagnozowania zasobów i potrzeb, sposoby rozwiązywania występujących problemów, identyfikowania korelacji, występujących w obszarze społecznego funkcjonowania osób starszych.
Nabędą umiejętności w zakresie posługiwania się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych osób starszych; proponowania działań ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych osób starszych, w tym zasad higieny i działań opiekuńczych.
Nadto, nabędą kompetencji w obszarze komunikowania z ludźmi, szczególnie w komunikacji międzygeneracyjnej, jak również inicjowania działań profilaktycznych, edukacyjnych, doradczych czy pomocowych.

Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym będą realizowane w zjazdach co dwa tygodnie, w soboty, godz. 8.30 – 19.00. O terminie zjazdów słuchacze zostaną powiadomieni imiennie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona pracy dyplomowej, na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu społecznego na rzecz seniorów.