Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Podyplomowe Studia Menedżer Ekonomii Społecznej (2018/19)

prowadzony przez Instytut Pracy Socjalnej
Dane teleadresowe
ul. Bernardyńska 3, pok. 60
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 21 21 w. 933
Godziny przyjęć stron:
wtorek: 11.00-13.00
środa: 10.00-12.00
czwartek: 12.00-14.00
piątek: 11.00-13.00
15.00-16.00
(dla studentów niestacjonarnych)
sobota: 10.00-13.00
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Ekonomia społeczna - wybrane zagadnienia 10   z 1
Elementy prawa i administracji 10 5 zo/z 1+1
Finanse publiczne i finansowanie PES, cz. 1   10 zo 2
Instytucje Sektora ES - wizyty studyjne, praktyki, cz. 1 2 13 z/z 0.5+0.5
Komunikacja interpersonalna 4 6 z/z 0.5+0.5
Projekt PES - Biznes Plan, cz. 1 4 16 zo/zo 1+3
Wybrane zagadnienia z ekonomii i przedsiębiorczości 6 4 z/z 1+1
Zarządzanie zespołem, cz. 1   10 zo 1.5
Razem3664 14.5
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2018/19)

Wymagane dokumenty

• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej
• oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.

Kryteria kwalifikacji

KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Kolejność zgłoszeń

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
 Ukończone studia zawodowe I stopnia (licencjat) lub studia II stopnia (magisterium) z pielęgniarstwa, pracy socjalnej, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej.
 Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.
 Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.

Terminy

TERMINY REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
1 czerwca 2018 r. – 20 października 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
5-22 października 2018 r.
Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52,
w godzinach otwarcia sekretariatu.

Charakterystyka

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych, medycznych lub ekonomicznych, którzy zajmują się lub zamierzają podejmować pracę z grupami społecznymi odbiorców korzystających z usług w sektorze podmiotów ekonomii społecznej. Studia adresujemy m.in. do terapeutów zajęciowych, doradców, pracowników socjalnych, socjologów, pedagogów, psychologów oraz osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, którzy zamierzają powoływać, tworzyć, rozwijać podmioty ekonomii społecznej, w tym także Przedsiębiorstwa Społeczne.

Studia adresowane są do:
• pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
• psychologów
• pielęgniarek
• pracowników środowisk rehabilitacji społecznej i zawodowej, terapeutów zajęciowych
• pracowników służb społecznych
• koordynatorów programów i projektów reintegracyjnych i społecznych, szczególnie z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej, aktywności lokalnej, aktywizującej polityki społecznej i in.
• pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych, pragnących pracować w sektorze Ekonomii Społecznej

Limit miejsc

limit dolny: 15 osób limit górny: 20 osób

Limit miejsc

Studia Podyplomowe Menedżer Ekonomii Społecznej będą realizowane w zjazdach co dwa tygodnie, w soboty, godz. 8.30 – 19.00. O terminie zjazdów słuchacze zostaną powiadomieni imiennie.
Zajęcia praktyczne i wizyty studyjne będą realizowane 3 razy w każdym semestrze (1 piątek w miesiącu w godzinach 8:00 do 15:00: listopad, grudzień, styczeń; oraz marzec, kwiecień, maj).
Studia kończy obrona pracy dyplomowej w formie projektu.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów – wyłącznie na zajęciach o charakterze wykładów – na zajęciach ćwiczeniowych, warsztatach, wizytach, praktykach – wymagane jest 100% obecności), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona pracy dyplomowej.

SUMA PUNKTÓW ECTS:
30 pkt ECTS

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:
Poziom: 6