Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki (2018/19)

prowadzony przez Wydział Filozoficzny
Ogólna charakterystyka
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli oraz absolwentów szkół wyższych. Ich słuchaczami mogą być również osoby zainteresowane zagadnieniami filozoficznymi oraz szeroko rozumianą kulturą. Studia pozwalają zgłębić związki filozofii i etyki z innymi dziedzinami nauki, tj. medycyną, ekonomią, informatyką. Mają także pomóc w nauczaniu filozofii, i etyki, które należą do programów nauczania szkół ponadpodstawowych.

Szczególną cechą studiów jest aksjologia i etyka personalistyczna, której podwaliny na polskim gruncie położył ks. kard. Karol Wojtyła, będąc jeszcze profesorem i arcybiskupem metropolitą krakowskim oraz filozofia człowieka, ujmowana w kontekście filozofii dramatu, której twórcą był ks. prof. Józef Tischner. Wykłady z filozofii przyrody prowadzone są w duchu myślenia ks. prof. Michała Hellera, który w swojej filozofii łączy wspólne zabiegi naukowców i teologów w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o początek i sens wszechświata oraz „przerzuca mosty między nauką a religią”.

Godziny przyjęcia stron:
środa: 13.00-15.00
czwartek: 10.00-14.00
Dane teleadresowe
ul. Kanonicza 9, pok. 203
31-002, Kraków
Telefon:
12 370 86 08
Faks:
12 370 86 08
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Dydaktyka filozofii 20   zo 3
Etyka ogólna 16   zo 2
Filozofia człowieka 16   zo 2
Filozofia poznania 16   zo 2
Filozofia religii 16   zo 2
Filozofia społeczna 16   zo 2
Główne nurty etyczne: starożytność i średniowiecze 16   zo 2
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej 30 20 zo/zo 4+3
Retoryka i sztuka argumentacji 16   zo 2
Wstęp do filozofii 16   zo 2
Razem17820 26
Efekty kształcenia
  Programy studiów dla naboru
  Plany zajęć
  Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
  Informacje dla kandydatów (2018/19)

  Wymagane dokumenty

  Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
  • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
  • podanie do kierownika studiów;
  • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
  • życiorys;
  • kserokopię dowodu osobistego;
  • 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej;

  Kryteria kwalifikacji

  KRYTERIA KWALIFIKACJI:
  Kolejność zgłoszeń


   Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
   Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
  i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
   Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

  Terminy

  TERMINY REKRUTACJI:
  Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
  Nabór na semestr zimowy: 7 maja 2018 r. – 17 września 2018 r.,
  Nabór na semestr letni: 02 stycznia 2019 r.– 31 stycznia 2019 r.,

  Termin składania wymaganych dokumentów:
  Nabór na semestr zimowy: 17 września 2018 r. – 28 września 2018 r.
  Nabór na semestr letni: 31 stycznia 2019 r.-07 lutego 2019 r.

  Charakterystyka

  CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
  Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli oraz absolwentów szkół wyższych. Ich słuchaczami mogą być również osoby zainteresowane zagadnieniami filozoficznymi oraz szeroko rozumianą kulturą. Studia pozwalają zgłębić związki filozofii i etyki z innymi dziedzinami nauki, tj. medycyną, ekonomią, informatyką. Mają także pomóc w nauczaniu filozofii i etyki, które należą do programów nauczania szkół ponadpodstawowych.
  Szczególną cechą studiów jest aksjologia i etyka personalistyczna, której podwaliny na polskim gruncie położył ks. kard. Karol Wojtyła, będąc jeszcze profesorem i arcybiskupem metropolitą krakowskim oraz filozofia człowieka, ujmowana w kontekście filozofii dramatu, której twórcą był ks. prof. Józef Tischner. Wykłady z filozofii przyrody prowadzone są w duchu myślenia ks. prof. Michała Hellera, który w swojej filozofii łączy wspólne zabiegi naukowców i teologów w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o początek i sens wszechświata oraz „przerzuca mosty między nauką a religią”.

  SYLWETKA ABSOLWENTA:
  Absolwent Podyplomowych Studiów z Filozofii i Etyki posiada kwalifikacje umożliwiające mu nauczanie przedmiotów Filozofia oraz Etyka w szkołach ponadpodstawowych. Studia skierowane są do nauczycieli którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje oraz do przedstawicieli innych grup zawodowych, którym przyświeca szczytny cel poszerzenia swojego światopoglądu.

  Absolwent studiów podyplomowych potrafi wskazać, poddać analizie oraz przedstawić zagadnienia z Filozofii i Etyki. W trakcie studiów Absolwent nabywa umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela przedmiotów Filozofii i Etyki takich, jak umiejętność krytycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, poprawnego wnioskowania, analizy tekstów filozoficznych oraz ich interpretacji, gromadzenia i przetwarzania danych, tworzenia programów nauczania przedmiotów, scenariuszy i konspektów zajęć lekcyjnych, oceniania wiedzy, umiejętności i kompetencji podopiecznych w zakresie Filozofii i Etyki.

  Absolwent studiów podyplomowych z Filozofii i Etyki po egzaminie dyplomowym przeprowadzonym w oparciu o samodzielnie zredagowaną pracę dyplomową otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Limit miejsc

  limit dolny: 10 osób limit górny:40 osób

  Limit miejsc

  SUMA PUNKTÓW ECTS:
  76 pkt ECTS

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
  Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu trzysemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów.
  Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
  Lista wszystkich prowadzących:
  Osoba Dyżur dydaktyczny
  dr Joanna Barcik (WF)po indywidualnym umówieniu się mailowym na adres: joanna.barcik@gmail.com lub joanna.barcik@upjp2.edu.pl
  dr Grażyna Bilik
  ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (WNS)wtorek, godz. 13.30-14.30 ul. Grodzka 40, IIp
  ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP (WF)Czwartek 14-15 pok. 112, ul. Bernardyńska 1
  ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII (WF)Czwartek: 13.30-15.00, s. 302
  dr Magdalena Kozak
  dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII (WF)sala 114, ul. Bernardyńska 3 dyżur: poniedziałek, godz. 16:00 - 16:45
  s. dr hab. Tereza Obolevich, prof. UPJPII (WF)Wtorek 16-17.00 ul. Bernardyńska 3, pokój 114. Wskazane jest wcześniejsze umówienie się drogą mailową lub telefoniczną
  dr Robert Piechowicz (WF)Wtorek, godzina 13.00 - 13.45, Sala 112
  dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII (WF)Dyżury odbywają się w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9, w czwartki godz. 8:30-9:15.
  o. dr Konrad Rycyk OFM (WF)poniedziałek 13:30-14:30 Bernardyńska 3, s. 116
  dr Izabela Sariusz-SkąpskaMożliwość kontaktu po zajęciach we wtorki godz. 13 oraz 18.15.
  ks. dr Marek Sołtysiak (WF)wtorek: 18.00 - 18.45, UPJP2 ul. Bernardyńska 3 sala 116
  dr Jakub Synowiec (WF)Środa, godz. 10:30-11:15 ul. Bernardyńska 3 I piętro sala 114 Proszę o wcześniejszy kontakt email
  o. dr hab. Marek Urban CSsR (WF)Czwartek: godz. 10.00-12.00, dziekanat (ul. Kanonicza 9)
  dr Adam Workowski (WF)Semestr zimowy 2017/2018 Czwartek 12.45-13.30 ul. Bernardyńska 3, sala 112
  ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak (WF)Czwartek, godz. 14:00-14:45 (po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym) ul. Bernardyńska 3, sala 114