Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych (2018/19)

prowadzony przez Instytut Pracy Socjalnej
Dane teleadresowe
ul. Bernardyńska 3, pok. 60
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 21 21 w. 933
Godziny przyjęć stron:
wtorek: 11.00-13.00
środa: 10.00-12.00
czwartek: 12.00-14.00
piątek: 11.00-13.00
15.00-16.00
(dla studentów niestacjonarnych)
sobota: 10.00-13.00
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Etyka mediatora 5   zo 0.5
Prawo cywilne i rodzinne 15   zo 3
Psychologia kryzysów i konfliktów 10 10 z/zo 1+2
Seminarium dyplomowe   15 zo 3
Warsztat komunikacji interpersonalnej i budowania motywacji do zmiany 10 20 z/zo 2+2
Wprowadzenie do mediacji 10 10 z/zo 1+2
Razem5055 16.5
Efekty kształcenia
  Programy studiów dla naboru
  Plany zajęć
  Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
  Informacje dla kandydatów (2018/19)

  Wymagane dokumenty

  Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
  • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
  • podanie do kierownika studiów;
  • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
  • życiorys;
  • kserokopię dowodu osobistego;
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej;

  Kryteria kwalifikacji

  KRYTERIA KWALIFIKACJI:
  Kolejność zgłoszeń

  WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
   ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie.
   Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
   Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

  Terminy

  Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
  Nabór na semestr zimowy: 19.06. 2018 r. – 20 października 2018 r.,
  Nabór na semestr letni: 2 stycznia 2019 r.– 31 stycznia 2019 r.,

  Termin składania wymaganych dokumentów:
  Nabór na semestr zimowy: 1 października 2018 r. – 22 października 2018 r. godz. 12.00
  Nabór na semestr letni: 4 lutego 2019r.-7 lutego 2019r.

  Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.

  Charakterystyka

  Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub pokrewnych, którzy chcą przygotować się do pełnienia roli mediatora w sprawach cywilnych i rodzinnych. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne zastosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w obszarze cywilnym i rodzinnym.
  Studia adresowane są do:
  • pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej;
  • prawników;
  • psychologów i terapeutów;
  • opiekunów;
  • asystentów rodziny;
  • koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych, szczególnie
  z zakresu animacji społecznej, wsparcia rodziny;
  • pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych, pragnących podejmować działalność w charakterze mediatora;
  • osób zainteresowanych mediacją;
  SYLWETKA ABSOLWENTA:
  Absolwenci przygotowani są do pracy w charakterze mediatora w zakresie cywilnym i rodzinnym. Zdobędą umiejętności komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów. Mogą podejmować zatrudnienie w instytucjach i organizacjach wspierających społeczności lokalne i rodziny, w obszarze polityki społecznej oraz prowadzić własną działalność w zakresie rozwiązywania konfliktów. Ukończenie studiów umożliwi również absolwentom uzyskanie wpisu na listę stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych.

  Limit miejsc

  limit dolny: 15 osób limit górny: 20 osób

  Limit miejsc

  SUMA PUNKTÓW ECTS: 30 pkt ECTS
  PROGRAM STUDIÓW:
  W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego, metodyki procesu mediacji oraz pogłębią swoje kompetencje komunikacji i negocjacji. Ważnym aspektem prowadzonych zajęć będzie położenie akcentu na zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania mediacji w sprawach cywilnych i rodzinnych. Zdobycie wiedzy w zakresie zastosowania mediacji pozwoli na poszerzenie możliwości zatrudnienia absolwentów tych studiów.

  Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych będą realizowane w zjazdach co dwa tygodnie, w soboty, godz. 8.30 – 19.00. O terminie zjazdów słuchacze zostaną powiadomieni imiennie.

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
  Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona przygotowanej w trakcie studiów pracy dyplomowej.
  Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
  Lista wszystkich prowadzących:
  Osoba Dyżur dydaktyczny
  mgr Robert Boch
  mgr Anna Cybulko
  dr Tomasz Cyrol
  dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII (WNS)Dyżur kierownika kierunku praca socjalna (dyrektora IPS) w semestrze zimowym we wtorki 8,30-9,30. W dniu 26.11.br. dyżur odwołany.
  dr Agata Gójska
  dr Małgorzata Kuleta Krzyszkowiak
  dr Mateusz Pękala
  mgr Konrad Sobczyk
  dr Katarzyna Wojtanowicz (WNS)Rok akademicki 2019/2020 środa (co dwa tygodnie, druga i czwarta), godz. 12.00 - 13.00 ul. Bernardyńska 3, p. 103 indywidualne umówienia email: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl tel. 604 60 19 80.