Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Studia doktoranckie z filozofii (w języku polskim) (2018/19)

prowadzony przez Wydział Filozoficzny
Dane teleadresowe
ul. Kanonicza 9, pok. 203
31-002, Kraków
Telefon:
12 370 86 08
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Dydaktyka (zajęcia fakultatywne)* 30+30     zo/zo 3+3
Język obcy nowożytny*     30 zo 2
Praktyki zawodowe*     10 z 1
Seminarium naukowe     30 z 1
Szkolenie BHP 5     z  
Szkolenie z ochrony własności intelektualnej 10     z  
Wykład monograficzny*   30   e 2
Razem753070 12
Efekty kształcenia
  Programy studiów dla naboru
  Plany zajęć
  Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
  Informacje dla kandydatów (2018/19)

  Wymagane dokumenty

  Wymagane dokumenty

  UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

  Kandydaci ubiegający się na I rok studiów doktoranckich UPJPII składają następujące dokumenty:
  a) kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację) - irk.upjp2.edu.pl
  b) podanie do Kierownika studiów doktoranckich Wydziału Filozoficznego UPJPII o przyjęcie na studia;
  c) odpis dyplomu magisterskiego lub odpis wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski innego dokumentu ukończenia studiów za granicą uprawniających do podjęcia studiów III stopnia w państwie, w którym był wydany lub odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant” (można załączyć kserokopię ww dokumentów pod warunkiem przedłożenia do wglądu oryginału); w przypadku gdy kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu magisterskiego może przedłożyć wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego i uzyskanie uprawnień do podjęcia studiów III stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia;
  d) suplement do dyplomu (lub wyciąg z indeksu zawierający oceny zaliczeniowe i egzaminacyjne);
  e) zaświadczenie uczelni wydającej dyplom potwierdzające uzyskaną średnią z całości toku studiów;
  f) Curriculum vitae (CV);
  g) 2 fotografie (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
  h) zgoda upoważnionego pracownika na objęcie Kandydata opieką naukową (zob. kryteria formalne);
  i) opinia wybranego opiekuna naukowego o Kandydacie;
  j) konspekt projektu badawczego;
  k) wykaz publikacji naukowych (jeśli kandydat takowe posiada) i kserokopie pierwszych stron publikacji;
  l) jeżeli Kandydat podejmował wcześniej jakiekolwiek studia doktoranckie, należy dołączyć obowiązkowo oświadczenie, w którym należy opisać wszystkie rozpoczęte studia doktoranckie oraz historię ich przebiegu. Jeśli Kandydat uzyskał tytuł naukowy doktora albo wyższy informację o tym fakcie należy ująć w powyższym oświadczeniu.

  Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej wydany poza granicami Polski zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji wydanego przez radę jednostki organizacyjnej dowolnej uczelni w Polsce. Nie dotyczy to dyplomów wydanych przez uczelnie działające w systemie szkolnictwa wyższego państw członkowskich UE, państw członkowskich OECD, państw członkowskich EFTA lub strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państw, z którymi Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów.

  Kryteria kwalifikacji

  Kryteria kwalifikacji

  Proces kwalifikacyjny kandydatów na studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna (zwaną dalej Komisją), której przewodniczącym jest kierownik studiów doktoranckich, a uczestnikami dwaj samodzielni pracownicy naukowi Wydziału oraz delegat samorządu doktorantów (jako obserwator, bez prawa głosu). Komisja powoływana jest przez Radę Wydziału Filozoficznego.

  O przyjęciu na studia decyduje konkurs przeprowadzony według następujących zasad:

  1. Kandydaci, których wnioski spełniają warunki formalne dopuszczani są do rozmowy kwalifikacyjnej.
  2. Osoby, które nie spełniły wymogów formalnych, nie są dopuszczane do dalszych etapów kwalifikacji. Nazwiska tych osób wpisywane są na liście rankingowej z całkowitą liczbą punktów 0 i uzasadnieniem „wniosek odrzucony – niespełnione wymogi formalne”. Kandydatom takim wydawana jest decyzja administracyjna odmawiająca przyjęcia na studia doktoranckie.
  3. Kwalifikacja przeprowadzana jest w drodze konkursu, a o jego wyniku decyduje wynik końcowy (Wk), który ustalany jest w sposób opisany poniżej.
  4. Osoby posiadające status beneficjenta programu „Diamentowy Grant” uzyskują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym (ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego Wk=45 pkt) i są zwolnione z uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.
  5. Kolejnym etapem procesu rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, w czasie której Kandydat:
  a) przedstawia członkom Komisji obszar zainteresowań naukowych i omawia projekt rozprawy doktorskiej w kontekście krajowej i światowej literatury przedmiotu, omawia własne osiągnięcia naukowe (publikacje);
  b) odpowiada na pytania członków Komisji związane z analizą tekstu filozoficznego wybranego z podanego zestawu.
  6. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej stosowana jest następująca skala ocen: od 0 (ocena niedostateczna – brak spełnienia wymogów stawianych kandydatom na studia doktoranckie) do 5 (ocena bardzo dobra).
  7. Każdy z członków ocenia niezależnie dwa aspekty udzielonej odpowiedzi: (a) umiejętność prowadzenia analizy filozoficznej (0-5), (b) projekt rozprawy doktorskiej (0-5). Przy ocenie odpowiedzi brana jest pod uwagę specyfika studiów III stopnia i wymagania merytoryczne stawiane doktorantom z filozofii.
  8. Wynik oceny umiejętności prowadzenia analizy filozoficznej (Wa) jest sumą ocen umiejętności analizy filozoficznej uzyskanych od każdego członka komisji. Osoba, której łączny wynik Wa jest niższy niż 6 punktów uzyskuje negatywny wynik w procesie rekrutacji, co odnotowywane jest w protokole. Nazwisko tej osoby wpisywane jest na listę rankingową z adnotacją o negatywnym wyniku rekrutacji wraz z określeniem, który dział został oceniony negatywnie (wystawiona zostaje również decyzja administracyjna odmawiająca przyjęcia na studia doktoranckie).
  9. Wynik oceny projektu rozprawy doktorskiej (Wd) jest sumą ocen projektu rozprawy doktorskiej uzyskanych od każdego członka komisji. Osoba, której łączny wynik Wd jest niższy niż 6 punktów uzyskuje negatywny wynik w procesie rekrutacji, co odnotowywane jest w protokole. Nazwisko tej osoby wpisywane jest na listę rankingową z adnotacją o negatywnym wyniku rekrutacji wraz z określeniem, który dział został oceniony negatywnie (wystawiona zostaje również decyzja administracyjna odmawiająca przyjęcia na studia doktoranckie).
  10. Wynik związany ze średnią ocen ze studiów Ws podawany jest w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku gdy w trakcie trwania poprzednich studiów stosowano inną skalę ocen niż na UPJPII, wynik obliczany jest ze wzoru:

  Ws=5*[(S-m)/(M-m)],

  gdzie
  S – średnia ocen uzyskanych przez kandydata obliczona według skali ocen obowiązującej w uczelni wydającej dyplom,
  M – najlepsza ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni wydającej dyplom,
  m – najgorsza ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni wydającej dyplom.

  11. Wynik końcowy Wk procesu kwalifikacji obliczany jest według następującego wzoru

  Wk = 3* Ws + Wa + Wd.

  12. Po przeprowadzeniu rozmów sporządzana jest lista rankingowa ułożona według ostatecznego wyniku kwalifikacji Wk. W przypadku negatywnej oceny Kandydata w protokole oznacza się dodatkowo informację o braku kwalifikacji wraz z krótkim opisem przyczyny.
  13. W celu uzyskania kwalifikacji na studia oprócz spełnienia powyżej opisanych warunków należy uzyskać co najmniej 25 punktów (Wk).
  14. Na postawie listy rankingowej tworzona jest lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
  15. Decyzja o przyjęciu Kandydata wystawiana jest po dokonaniu wpisu na studia.


  Lektura do wyboru na rozmowę kwalifikacyjną na studia w języku polskim (Kandydat wybiera i przygotowuje tylko jedną pozycję):
  1. Roman Ingarden, Książeczka o człowieku (wiele wydań).
  2. Józef Tischner, Myślenie religijne [w:] Myślenie według wartości (wiele wydań).
  3. Karol Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, [w:] K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 1994, ss. 371-414.
  4. Michał Heller, Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą, Copernicus Center Press, Kraków (wiele wydań).
  5. Ernan McMullin, Ewolucja i stworzenie (wiele wydań).
  6. Ernan McMullin, Wartości w nauce, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, 24 (1999), s. 7-25 oraz 25 (1999), s. 30-46 (cz. II) [obowiązują obie części] dostępne online:
  część I: http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/024/zfn02402McMullin.pdf
  część II: http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/025/zfn02506McMullin.pdf

  Lektura do wyboru na rozmowę kwalifikacyjną na studia w języku angielskim (Kandydat wybiera i przygotowuje tylko jedną pozycję):
  1. Wojtyła, Karol. The Person: Subject and Community, [in:] K. Wojtyła, Person and Community. Selected Essays, trans. Th. Sadok, Peter Land, New York 1993, ss. 219-
  2. Tischner, Józef. selected essays:
  Axiological Pieces
  http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner3.pdf,
  Thinking in Values
  http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner4.pdf,
  The Good
  http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner5.pdf,
  Agathology
  http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner6.pdf,
  Wandering within the Heart of the Good
  http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner7.pdf,
  For the Existence of Man: An Ontological Argument
  http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner8.pdf,
  Freedom As a Manner of Existence of the Good
  http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner9.pdf,
  Phenomenology of the Encounter
  http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner_3_tischner.pdf,
  The Offroads of Encounters
  http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner_4_tischner.pdf,
  A Response to a Question, or: Reciprocity
  http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner_5_tischner.pdf,
  Evil in the Domain of Dialogue
  http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner_6_tischner.pdf,
  The Axiological-I in Dialogue
  http://www.tischner.org.pl/Content/Images/tischner_7_tischner.pdf.
  3. Heller, Michael. Philosophy of Chance. A cosmic fugue with a prelude and a coda. Kraków: Copernicus Center Press (many editions).
  4. McMullin, Ernan. Evolution and Creation. Notre Dame IN: University of Notre Dame Press 1985, 1987.
  5. McMullin, Ernan. Values in Science. PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, Volume Two: Symposia and Invited Papers (1982), pp. 3-28 www.jstor.org/stable/192409 (read online free)

  Informacja dla Kandydatów bez magisterium z filozofii

  Kandydaci, którzy nie mają magisterium z filozofii (gdyż uzyskali stopień magistra z innej dyscypliny), w wypadku przyjęcia na studia zobowiązani są dodatkowo do realizacji w ramach obowiązkowego programu zajęć tzw. cyklu uzupełniającego. W ramach tego programu winni zdać w trybie eksternistycznym egzaminy z następujących przedmiotów filozoficznych: (1) historia filozofii (całość); (2) logika; (3) metafizyka; (4) filozofia Boga; (5) filozofia religii; (6) filozofia człowieka; (7) filozofia nauki; (8) filozofia poznania; (9) etyka; (10) filozofia społeczna.

  Program uzupełniający realizowany jest w trakcie I roku. Istnieje możliwość przedłużenia okresu zdawania ww. przedmiotów – dokonuje się tego jedynie na wniosek doktoranta i przedłużany jest nie więcej niż o kolejny rok studiów. Zaliczenie tego kursu jest podstawą do uznania przez kierownika studiów doktoranckich tytułu magistra za równoważny ze stopniem licencjata kościelnego w zakresie filozofii (Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie z dnia 19 września 2016 r., par. 12, p. 2-3).

  Kryteria formalne

  Studia mogą podjąć osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny na dowolnym kierunku. O przyjęcie na studia mogą również ubiegać się osoby nieposiadające ww. tytułu, które posiadają status beneficjenta programu Diamentowy Grant.
  Dodatkowym, obowiązkowym wymogiem formalnym jest uzyskanie pisemnej zgody samodzielnego pracownika naukowego, będącego członkiem Rady Wydziału Filozoficznego UPJPII lub osoby upoważnionej przez Radę Wydziału Filozoficznego na pełnienie funkcji opiekuna naukowego.
  Kandydaci zamierzający podjąć studia prowadzone w języku polskim muszą spełniać wymogi dotyczące studiów prowadzonych w języku polskim (obowiązek udokumentowania znajomości języka polskiego dotyczy jedynie obcokrajowców – szczegóły patrz poniżej).
  Kandydaci zamierzający podjąć studia prowadzone w języku angielskim (dotyczy zarówno obywateli polskich jak i obcokrajowców zamierzających podjąć studia w języku angielskim). zobowiązani są do przedłożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Pełna lista dokumentów uprawniających do podjęcia studiów doktoranckich prowadzonych w języku angielskim znajduje się w załączniku nr 2 do Rozporządzenia
  Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1695 z późn. zm)) online: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695.

  Terminy

  I nabór
  • Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 18 września 2018 r. w Sekretariacie Wydziału Filozoficznego w godzinach urzędowania.
  • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 20 września 2018 r.
  • Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona najpóźniej 21 września 2018 r.
  • Wpisu na studia można dokonywać do 26 września 2018 r.
  II nabór
  • Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 28 września 2018 r. w Sekretariacie Wydziału Filozoficznego w godzinach urzędowania.
  • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 3 października 2018 r.
  • Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona najpóźniej 4 października 2018 r.
  • Wpisu na studia można dokonywać do 4 października 2018 r.

  Spotkanie organizacyjne dla wszystkich doktorantów I roku odbędzie się 4 października 2018 r.

  Limit miejsc

  20 osób

  Limit miejsc

  Nabór w roku akademickim 2018/2019 prowadzony jest na stacjonarne studia doktoranckie z filozofii w języku polskim oraz na stacjonarne studia doktoranckie z filozofii w języku angielskim. Język studiów deklaruje Kandydat podczas rejestracji.
  Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
  Lista wszystkich prowadzących:
  Osoba Dyżur dydaktyczny
  ks. dr hab. Piotr Andryszczak (WF)poniedziałek: 8.45 - 9.30, ul. Bernardyńska 3, s. 116
  dr Joanna Barcik (WF)po indywidualnym umówieniu się mailowym na adres: joanna.barcik@gmail.com lub joanna.barcik@upjp2.edu.pl
  ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB (WF)W CZWARTKI w godz. 9.30 - 11.00 na UPJPII, ul. Franciszkańska 1, gab.302. Wskazane jest wcześniejsze poinformowanie mnie e-mailem: tadeusz.biesaga@upjp2.edu.pl
  ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński, prof. UPJPII (WF)Czwartek 9.45-10.45 pokój 112 Bernardyńska 3
  ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP (WF)Czwartek 10-11 pok. 112, ul. Bernardyńska 1
  ks. dr Miłosz Hołda (WF)poniedziałek, g. 13.00-14.00, Bernardyńska 3, p. 116
  ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII (WF)Czwartek: 13.30-15.00, s. 302
  ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (WF)Wtorek: 11.30 - 13.30, Dziekanat WF UPJPII, ul. Kanonicza 9, I piętro
  dr Anna Majdanik (MSJO)czwartek 11.30-12.30
  ks. prof. dr hab. Józef Makselon (WF)środa, 11.30-12.15 (ul. Bernardyńska 3, pok. 114)
  ks. dr hab. Janusz Mączka SDB, prof. UPJPII (WF)Wtorek: 13.00 - 15.00, dziekanat (ul. Kanonicza 9)
  mgr inż. Łukasz Michniak (DzBHP)
  dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII (WF)sala 114, ul. Bernardyńska 3 dyżur: poniedziałek, godz. 16:00 - 16:45 (wyjazd służbowy: 18.11.2019 - dyżur w tym dniu jest odwołany)
  s. prof. dr hab. Tereza Obolevich (WF)Piątek 16-17.00 ul. Bernardyńska 3, pokój 201.
  ks. dr hab. Dariusz Oko, prof. UPJPII (WF)Czwartek: 13.00 - 13.45, sala 116
  ks. dr hab. Adam Olszewski, prof. UPJPII (WF)Czwartek: 10:45 - 11:15, sala 112 ul. Bernardyńska 3; proszę o wcześniejsze umówienie się przez pośrednictwo maila: adam.olszewski@upjp2.edu.pl
  dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII (WF)Dyżury odbywają się w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9, w czwartki godz. 9:30-10:15.
  dr Paweł Rojek
  prof. dr hab. Karol Tarnowski (WF)Poniedziałek: 10.00 - 11.00, sekretariat Wydziału (Kanonicza 9, I piętro)
  o. dr hab. Marek Urban CSsR (WF)Czwartek: 11.30-12.30, Dziekanat (ul. Kanonicza 9)
  ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJPII (WF)Środa: 10.30-11.30, ul. Bernardyńska 3, pokój nr 112
  dr Adam Workowski (WF)Semestr zimowy 2018/2019 Środa 9 - 9.45 ul. Bernardyńska 3, sala 112
  o. dr Piotr Zerzucha OCD
  ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak (WF)Dyżur w II semestrze r.a. 2019/20:czwartek, godz. 14.00 - 14.45, Bern.3, sala 114 (po wcześniejszym potwierdzeniu mailowym).