Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Teologia (2019/20)

Kierunek prowadzony przez Wydział Teologiczny
Dane teleadresowe
ul. Kanonicza 9, pok. 305
31-002, Kraków
Telefon:
12 421 89 45, 12 370 86 12
Godziny przyjęć stron:
poniedziałek 10.00-14.30
środa 10.00-13.00
czwartek 10.00-15.00
piątek 10.00-13.00
Efekty kształcenia
  Programy studiów dla naboru
   Plany zajęć
   Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
   Informacje dla kandydatów (2019/20)

   Wymagane dokumenty

   1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia są zobowiązani do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów w terminie określonym w zarządzeniu Rektora, poprzez złożenie we właściwym sekretariacie kopii jednego z poniższych dokumentów:
   a. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie
   o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
   b. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty poświadczony w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r.), kandydaci posiadający świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty mogą być przyjęci, jeżeli posiadają decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te studia oraz wykażą wymagane przez Uniwersytet predyspozycje do podjęcia tych studiów, kandydat przedstawia decyzję nie później niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach - w terminie ustalonym przez Rektora,
   c. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1
   w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
   d. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia
   e. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. oraz przedłożyć do wglądu oryginały, celem dokonania poświadczenia kopii przez uprawnionego pracownika, w przypadku dokumentów zagranicznych, dodatkowo należy przedłożyć potwierdzenie, że posiadany dokument uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie do każdego typu szkół wyższych – jeżeli nie ma takiej adnotacji w dokumencie.
   2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia są zobowiązani dodatkowo do złożenia następujących dokumentów we właściwym sekretariacie:
   a. formularz rekrutacyjny, pobrany z konta kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.upjp2.edu.pl),
   b. 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
   c. kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
   d. zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,
   e. zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego(dotyczy laureatów lub finalistów olimpiad)
   f. zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego, oraz innych wymienionych w uchwale określającej zasady przyjmowania laureatów konkursów (dotyczy laureatów konkursów)
   g. upoważnienie do złożenia dokumentów w przypadku, gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (kandydata może reprezentować upoważniona przez niego osoba posiadająca pełnomocnictwo z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu kandydata)
   h. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy PSWiN, mających prawo do zwolnienia z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5, dodatkowo kopie dokumentów poświadczające prawo do zwolnienia z tych opłat,
   i. dokument poświadczający znajomość języka, w jakim prowadzone są studia (dotyczy cudzoziemców)
   j. list polecający od duszpasterza (swojego proboszcza lub katechety - dotyczy wszystkich świeckich kandydatów)

   Kryteria kwalifikacji

   1. Rejestracja kandydata odbywa się w formie elektronicznej poprzez rejestrację na stronie internetowej www.irk.upjp2.edu.pl.
   2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:
   a. dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.irk.upjp2.edu.pl:
   - prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,
   - wybrać wszystkie interesujące go kierunki studiów oraz podać wyniki matury (oceny w przypadku „starej matury”, dyplomów IB i EB)
   - zakończyć rekrutację elektroniczną na wybrane kierunki;
   b. wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system.
   3. Rejestracja kandydata w formie elektronicznej jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.
   4. Rejestrację w formie elektronicznej uznaje się za wiążącą po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów oraz dokonaniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia.
   5. W przypadku niemożności dokonania rejestracji z powodu nieprawidłowego funkcjonowania sieci internetowej lub przeciążenia serwerów Uniwersytetu, kandydat jest zobowiązany do osobistego lub telefonicznego kontaktu z Działem Uczelnianej Sieci Komputerowej.
   6. Uniwersytet zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji w formie elektronicznej.
   7. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system IRK.
   8. Kandydat jest zobligowany do stałego monitorowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie www.rekrutacja.upjp2.edu.pl.
   9. Kandydaci ponoszą konsekwencje nieprawidłowego lub błędnego wypełnienia formularza, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych lub błędnych informacji.


   Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

   Kandydaci zdający egzamin maturalny, tzw. „nową maturę” (wynik wyrażony w postaci punktów) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego obliczanego według poniższego wzoru:

   Wnm = JP + JO + PT + PP

   gdzie:

   JP: język polski pisemny, podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
   JO: język obcy nowożytny pisemny podstawowy (wynik mnożony x 0,1)
   PT: jeden przedmiot spośród (wynik mnożony x 0,1 – poziom podstawowy lub 0,15 – poziom rozszerzony):
   • biologia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   • chemia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   • filozofia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   • fizyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   • geografia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   • historia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   • historia muzyki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   • historia sztuki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   • informatyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   • język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
   • język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
   • język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
   • język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
   • język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
   • język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
   • język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
   • język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
   • język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
   • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
   • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
   • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
   • język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
   • język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
   • matematyka (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)‎
   • wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
   Przy ustalaniu wyników wybrany zostaje korzystniejszy wynik uzyskany przez kandydata na egzaminie maturalnym.

   PP: Liczba punktów otrzymanych za zdawane na maturze przedmioty profilowe spośród:
   biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język nowożytny rozszerzony, język polski rozszerzony, język mniejszości narodowej, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, matematyka rozszerzona, wiedza o społeczeństwie
   (za każdy przedmiot profilowy po 1 punkcie, maksymalnie 3 punkty).

   Kandydaci zdający egzamin dojrzałości, tzw. „starą maturę” (wynik wyrażony w postaci oceny), są przyjmowani na podstawie wyniku obliczanego według wzoru:

   Wsm=0,1*JP+0,1*PD+0,18*O

   gdzie:

   JP: Wynik z przedmiotu obowiązkowego – język polski pisemny.
   PD: Wynik z drugiego przedmiotu obowiązkowego pisemnego.
   O: Ocena z klasyfikacji końcowej z wybranego przedmiotu wskazanego w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród:
   biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język mniejszości narodowej, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

   Oceny uzyskane na świadectwie maturalnym oraz oceny z klasyfikacji końcowej, przed obliczeniem Wsm przelicza się na punkty rekrutacyjne:

   Skala od 1 do 6:
   ocena 2 – 30%
   ocena 3 – 50%
   ocena 4 – 70%
   ocena 5 – 90%
   ocena 6 – 100%

   Skala od 2 do 5:
   ocena 3 – 50%
   ocena 4 – 75%
   ocena 5 – 100%

   Kandydaci posiadający dyplom IB, EB lub świadectwo zagraniczne są przyjmowani na podstawie wyniku obliczanego według wzoru:
   Wzm=0,1*J+0,1*JO+0,18*PP

   gdzie:

   J: Wynik z przedmiotu pierwszego – język ojczysty.
   JO: Wynik z przedmiotu drugiego– język obcy nowożytny, lub wybrany przedmiot z grupy przedmiotów wskazany spośród:
   ˗ biologia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   ˗ chemia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   ˗ filozofia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   ˗ fizyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   ˗ geografia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   ˗ historia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   ˗ historia muzyki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   ˗ historia sztuki (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   ˗ informatyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)‎
   ˗ język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
   ˗ język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
   ˗ język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
   ˗ język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
   ˗ język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
   ˗ język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
   ˗ język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
   ˗ język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
   ˗ język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
   ˗ język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
   ˗ język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
   ˗ język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
   ˗ język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
   ˗ język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
   ˗ matematyka (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)‎
   ˗ wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)

   PP: Wynik z trzeciego wybranego przedmiotu wskazanego w postępowaniu kwalifikacyjnym z grupy przedmiotów profilowych kierunku spośród:
   biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język mniejszości narodowej, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie
   System przeliczania punktacji – dyplom IB i EB zgodnie z tabelą zawartą w załączniku nr 1 w linku: https://fs.siteor.com/upjp2/article_attachments/attachments/188476/original/Uchwa%C5%82a_107-2018.pdf?1545394396

   Dla kandydatów posiadających świadectwo lub inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w Białorusi lub Ukrainie przeliczenie zawiera tabela 6 zawarta w Załączniku 1 do Uchwały linku: https://fs.siteor.com/upjp2/article_attachments/attachments/188476/original/Uchwa%C5%82a_107-2018.pdf?1545394396

   W przypadku pozostałych kandydatów posiadających zagraniczny dokument wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów przelicza się na wyniki stosowane przy „nowej maturze” stosując zasadę proporcji: najniższa ocena pozytywna odpowiada 30%, a najwyższa liczbie 100%.
   W przypadku braku przedmiotu maturalnego wymaganego w procesie rekrutacji, komisja rekrutacyjna może uwzględnić wynik z innego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata.

   KANDYDACI DO KAPŁAŃSTWA:
   Dla kandydatów do kapłaństwa ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie sześcioletnie prowadzone na kierunku Teologia na Wydziale Teologicznym w Krakowie wstęp na studia jest wolny pod warunkiem przyjęcia do seminarium duchownego.

   Terminy

   bip.upjp2.edu.pl/article/zarzadzenie-nr-6-ukosnik-2019-rektora-upjpii-w-krakowie-z-dnia-15-kwietnia-2019-r-w-spr-harmonogramu-rekrutacji-oraz-terminow-naborow-na-studia-kropka

   Charakterystyka

   Studia pozwalają zdobyć wiedzę z teologii biblijnej, teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii pastoralnej, katechetyki, homiletyki, liturgiki i prawa kanonicznego. Studia trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.
   Dla zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych do nauczania religii w szkole podstawowej, gimnazjum i średniej każdego typu.

   Osoby pragnące wstąpić do seminarium i rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne zgłaszają się osobiście, składają potrzebne dokumenty i odbywają rozmowy z rektorem i ojcem duchownym.

   Limit miejsc

   ŚWIADECTWA ZAGRANICZNE

   Świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania; bez tego nie będziemy mogli ich uwzględnić w rekrutacji na studia. Z powyższych wymogów zwolnione są dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate), świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate), świadectwo uzyskane w jednym z państw UE, OECD, EFTA oraz świadectwa objęte umowami międzynarodowymi

   Apostille

   Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły tę konwencję.

   Jak zdobyć apostille?

   Apostille uzyskasz w kraju, który wydał dokument.

   Legalizacja

   Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, w którym otrzymałeś dyplom nie znajduje się na liście sygnatariuszy konwencji haskiej powinieneś dokonać legalizacji tego dokumentu.   Jak zalegalizować dokument?

   Zwykle legalizacji dokumentu dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument. Skontaktuj się z konsulatem i zapytaj o procedurę legalizacji dokumentów.   Tłumaczenie

   Oprócz uzyskania apostille lub legalizacji, każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat).   Uznanie świadectw i dyplomów

   Większość świadectw maturalnych nie wymaga podejmowania żadnych czynności przed polskimi urzędami, bo są uznawane z mocy prawa. Jeżeli posiadane przez ciebie świadectwo zostało wydane w jednym z krajów wymienionych poniżej, nie musisz uzyskiwać dodatkowej decyzji o jego uznaniu. (Pamiętaj, że świadectwo musi dawać ci prawo podjęcia studiów w kraju jego wydania!)   Z mocy prawa uznawane są następujące świadectwa:

   Wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

   Dyplomy International Baccalaureate (IB) oraz świadectwa European Baccalaureate (EB).

   Objęte umowami międzynarodowymi zawartymi przez Polskę z innymi krajami. Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

   Jeżeli świadectwo nie należy do żadnej z wyżej wymienionych kategorii, musi zostać uznane za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego kuratora oświaty w Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie.

   Osoby posiadające dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom, itp.) wydany poza granicami Polski - proszeni są o przesłanie kopii tych dokumentów na adres sekretariatu obsługującego dany kierunek studiów (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną) - w czasie trwania rekrutacji elektronicznej na danym kierunku studiów.