Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Podyplomowe Studia Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu (2019/20)

prowadzony przez Instytut Pracy Socjalnej
Ogólna charakterystyka
Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR/SFA) wywodzi się z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR/BSFT). Jest to model, który kładzie największy nacisk na wykorzystanie tego, co „zdrowe/mocne” w klientach oraz na ich kompetencjach, potencjale i zaradności. Jest to systemowy model zorientowany na cel. Koncentruje się on na wspólnej pracy z klientem w celu budowania rozwiązań. Rozpoznanie, jakie są prawdziwe oczekiwania klienta jest kluczowym elementem w niesieniu skutecznej pomocy. Umożliwia to faktyczną współpracę z klientem na rzecz zmian i efektywnych rozwiązań. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach pomaga pracować nie tylko z klientami w kryzysie (przemoc domowa, uzależnienia, niepełnosprawność, samotne rodzicielstwo, bezrobocie, bezdomność i inne), ale może być wykorzystane do wspierania psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, doradców, zawodowych i innych specjalistów w procesie ich zawodowej aktywności – poprzez poradnictwo specjalistyczne, wprowadzenie technik zapobiegających wypaleniu zawodowemu czy superwizji ich pracy.
Doświadczenia krajów europejskich (m.in. Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec), jak również USA i Nowej Zelandii, w których Podejście (Terapia) Skoncentrowane na Rozwiązaniach stanowią stały element poradnictwa i terapii pokazały, że można tę metodę z dużym powodzeniem stosować w szkołach, domach dziecka, szpitalach, domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w praktyce indywidualnej i grupowej – czyli wszędzie tam, gdzie od jakości relacji interpersonalnych zależą efekty pracy rodziców, opiekunów czy pracowników instytucji usługowych. Metoda oparta jest na przekonaniu, że właściwe relacje z klientem, oparte na szacunku do jego przekonań, odmienności sposobów radzenia sobie z trudnymi życiowo sytuacjami, właściwa komunikacja z zastosowaniem technik aktywnego słuchania pozwala klientowi znajdować rozwiązania swoich problemów, często bez specjalistycznej interwencji.
Podejściu Skoncentrowanemu na Rozwiązaniach (czyli inaczej SFA – Solution Focus Aproach) bliskie jest podejście empowerment (uprawomocnienie, upodmiotowienie, wzmocnienie). Podejście ukierunkowane na aktywizowanie klienta/pacjenta/rodziny i sprawienie, by jej stał się on bardziej świadom własnych mocnych stron i dzięki temu poprawił swoje funkcjonowanie. Proces ten opiera się na wzajemnym szacunku i krytycznej refleksji i przebiega stopniowo – poczynając od poziomu, na którym znajduje się rodzina, w tempie dostosowanym do jej możliwości do realizacji celu, realistycznego i określonego wspólnie z klientem/rodziną.
W związku z powyższym program doskonalących studiów podyplomowych Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w systemowym pomaganiu został skonstruowany w taki sposób, aby stworzyć możliwość zrozumienia i wykorzystywania w praktyce filozofii centralnej PSR oraz nabycia umiejętności pracy z klientem lub rodziną przez specjalistów, którzy na co dzień w swojej pracy potrzebują wykorzystywać nowoczesne metody i techniki w celu poprawy funkcjonowania swoich klientów. Proponowane przedmioty to wiedza i praktyka, przekazywana przez specjalistów - praktyków w tej dziedzinie, doskonalona przez uczestników studiów poprzez udział w warsztatowych zajęciach, wsparta superwizjami pracy własnej.
Studia mają na celu:
• poznanie nowatorskiej i efektywnej metody pracy
• doskonalenie umiejętności zawodowych specjalistów
• rozwój profesjonalnego pomagania, opartego na poszanowaniu woli klienta
• nauczenie nawiązywania kontaktu z klientem oraz prowadzenia rozmowy zorientowanej na rozwiązania.
• Nabycie umiejętności rozwijania motywacji i procesu zmiany u klienta poprzez wzmacnianie jego skutecznych działań, prowadzących w kierunku oczekiwanych celów.
• nabycie przez słuchaczy umiejętności pracy z klientami o różnych potrzebach i trudnościach
• opanowanie metod i technik Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i płynne ich stosowanie

W założeniu słuchacze mają doskonalić takie umiejętności jak:
• umiejętność nawiązania relacji z klientem
• umiejętność rozmowy z klientem nad formułowaniem jego celu
• technika skalowania w pracy nad celem
• badanie i eksploracja wyjątków od sytuacji problemowych
• formułowanie i dawanie informacji zwrotnej
• umiejętność rozpoznawania i wydobywania zasobów klienta
• znajomość i stosowanie pytań o preferowaną przyszłość, pytań o relację, o zmianę
• znajomość typów relacji pomocowej ()współpracy, goszczenia, narzekania)
• umiejętność formułowania zadania domowego dla klienta w procesie jego zmiany.

Studia mają charakter doskonalący.
Są realizowane w trakcie dwóch semestrów. Plan studiów obejmuje 220 godzin.
Zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pracy własnej.

Zajęcia na studiach (wykłady i ćwiczenia) prowadzą psychologowie, psychoterapeuci, certyfikowani trenerzy i terapeuci PSR, psychoterapeuci terapii systemowej i psychodynamicznej oraz superwizorzy PTP, pracownicy socjalni, nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz instytucjach i organizacjach, świadczących pomoc rodzinie, zgodnie z ich przygotowaniem zawodowym, warsztatem naukowym i praktycznym.
Dane teleadresowe
ul. Bernardyńska 3
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 31 44 wew. 13
Email:
podyplwns@upjp2.edu.pl

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Bernardyńska 3, pok. 52
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 31 44 wew. 13
Email:
podyplwns@upjp2.edu.pl
Efekty kształcenia
    Programy studiów dla naboru
      Plany zajęć
      Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.