Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Erasmus+ dla Pracowników


Foto: Tomasz Kniaź

Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji mają możliwość realizacji wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus+. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami. Wyjazdy w ramach programu Erasmus są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd.

Informacje ogólne:

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć mogą być realizowane tylko i wyłącznie do uczelni posiadających Kartę Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) ważną w danym roku akademickim.Nauczyciel musi prowadzić swoje działanie w zakresie mobilności w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ innym niż Polska i kraj jego zamieszkania. UPJPII  musi mieć podpisaną umowę o wymianie nauczycieli z uczelnią zagraniczną na daną specjalność i rok akademicki.

Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej może trwać od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży. Musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca danego roku a 30 września roku następnego. Działanie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych podczas jednego wyjazdu musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie pobytu). Stypendium otrzymane przez nauczyciela akademickiego jest przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Stypendium nie musi pokrywać pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej. Nauczyciel wyjeżdżający w ramach wymiany może ubiegać się o dofinansowanie poza środkami programu Erasmus+. Dopuszcza się mobilność kadry w ramach programu Erasmus+ bez dofinansowania. Dla każdego pracownika zakwalifikowanego na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy.


W r.a. 2018/2019 rekrutacja trwa do 30 wrześnaia 2018.
Informacje o rekrutacji znajdą Państw na naszej stronie Erasmus dla
pracowników naukowych  i administracyjnych.
Wiećej informacji w Przewodniku  Eramsusa dla Pracowników.
Kontakt email: erasmus@upjp2.edu.pl, tel. 12 428 60 36. 


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12 października 2006.