Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

ECTS

Znalezione obrazy dla zapytania ECTSZnalezione obrazy dla zapytania ECTSZnalezione obrazy dla zapytania ECTS

ECTS  -  European Credit Transfer and Accumulation System

ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Jego celem jest promowanie mobilności studentów (poprzez zaliczanie w uczelni macierzystej okresu studiów zrealizowanego przez studenta w uczelni zagranicznej), a także ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych. ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu przeszedł ewolucję i stał się narzędziem użytecznym nie tylko na potrzeby transferu punktów z uczelni partnerskiej, ale także na potrzeby akumulacji punktów w uczelni macierzystej. ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania okresu studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus. Oznacza to, że okres studiów zrealizowanych za granicą zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej bez dodatkowych form oceny studenta, o ile kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o programie zajęć, zawartym pomiędzy obiema uczelniami. Kanony ECTS:

- punkty ECTS - wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy studenta
- roczny nakład pracy studenta wynosi 60 punktów ECTS
- punkty przyporządkowywane są efektom kształcenia/uczenia się (przedmiotom)

Transfer i akumulację punktów ułatwia stosowanie podstawowych dokumentów ECTS, tj.:

- katalogu przedmiotów (course catalogue), przedstawiającego w jasny sposób program nauczania wraz z oczekiwanymi efektami kształcenia/ uczenia się oraz punktami ECTS przyporządkowanymi dla każdego przedmiotu,
- formularza zgłoszeniowego studenta (application form),
- porozumienia o programie zajęć (learning agreement), przygotowanego przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określającego program zajęć, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie; porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są zobowiązane je podpisać: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta,
- wykazu zaliczeń (transcript of records), opisującego dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej lub też wszystkie przedmioty zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowana im liczba punktów ECTS,
- suplementu do dyplomu (diploma suppelment).

Na UPJPII (dawniej: PAT) punktacja ECTS stosowana jest od r.a. 2000/2001.
Punkty ECTS przyznawane są wszystkim studentom: zarówno odbywającym studia na UPJPII jak i studentom przyjeżdżającym z innych uczelni aby realizować na UPJPII część studiów. Punkty stosuje się do wszystkich elementów programu studiów, tj.: przedmiotów obowiązkowych, przedmiotów fakultatywnych, zajęć z języków obcych oraz wychowania fizycznego. Liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem przedmiotu.

Punkty ECTS są miarą średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje przedmioty prowadzone przez uczelnię zgodnie z programem kształcenia oraz jego indywidualną pracę.

Liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia semestru studiów wynosi 30, a jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy.

Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu lub w innych uczelniach, w tym w uczelniach zagranicznych jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia i uzyskanie nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego semestru.

Podstawą zaliczenia semestru studentowi uczestniczącemu w programie Erasmus jest zrealizowanie uzgodnionego programu zajęć potwierdzone przez wydziałowego koordynatora Erasmusa.

W celu zdobycia kwalifikacji pierwszego lub drugiego stopnia, program kształcenia powinien przewidywać konieczność uzyskania przez studenta co najmniej:

180 punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia,
120 punktów ECTS dla studiów drugiego stopnia,
300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich.

 

Polish and ECTS grading scale

Polish grading scale

ECTS Grade

 

% of successful students normally achieving the grade

Definition

 

 

 

 

5

A

10

EXCELLENT - outstanding performance with only minor errors

4,5

B

25

VERY GOOD - above the average standard but with some errors

4

C

30

GOOD - generally sound work with a number of notable errors

3,5

D

25

SATISFACTORY - fair but with significant shortcomings

3

E

10

SUFFICIENT - performance meets the minimum criteria

2

FX

-

FAIL - some more work required before the credit can be awarded

2

F

-

FAIL - considerable further work is required

ECTS stanowi jeden z fundamentów kształtowania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, którego tworzenie zapoczątkował Proces Boloński.
Więcej informacji na 
stronie Komisji Europejskiej oraz: http://www.studyineurope.eu/ects-system

 

 

Zasady wyboru i uznawania przedmiotów w systemie ECTS na UPJPII: