Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Program POWER (Erasmus+)

baner_sw
 PO WER 2014-2020
Studenci uprawnieni do pobierania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym ich wyjazd na Erasmusa, będą otrzymywali dodatkowe dofinansowanie na każdy miesiąc ich pobytu za granicą. Wpłata grantu nastąpi z projektu o nawie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
  • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku [PDF]
  • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2016/2017 [PDF]
  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2016/2017 [PDF]
Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Oświadczenie uczestnika projektu [DOC]
  • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2016/2017 [XLS]
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów biorących udział w mobilności: porozumiewania się w języku obcym, umiejętności samodzielnego uczenia się, kompetencji interpersonalnych, międzykulturowej przedsiębiorczości, zdobycia nowej wiedzy i poprawy umiejętności związanych ze studiowanym kierunkiem.
 
ROK AKADEMICKI 2016/2017
ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW OTRZYMUJĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNE
Umowa finansowa pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+, a Uczelnią  zawiera klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów na studia studentów spełniających definicję osoby znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej z funduszu PO WER i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów w programie Erasmus+ ze „wsparciem indywidualnym” równym zero.
WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA
 

*kurs euro przyjęty dla projektu wynosi 4,26356 zł
Studenci uprawnieni do pobierania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym ich wyjazd na Erasmusa, będą otrzymywali dodatkowe dofinansowanie w wysokości 200 euro (czyli 853 złotych) na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Otrzymywanie dodatku socjalnego jest gwarantowane od pierwszego dnia mobilności do końca okresu finansowania ustalonego w umowie ze studentem. *kurs euro przyjęty dla projektu wynosi 4,2631 zł. Jeżeli student posiadający prawo do stypendium socjalnego decyduje się na przedłużenie wyjazdu z dofinansowaniem zerowym, nie przysługuje mu wypłata „dodatku socjalnego” w wysokości 853 zł na miesiąc.Każdy uczestnik mobilności, spełniający definicję osoby znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej może być finansowany z funduszu PO WER tylko raz. Każda kolejna mobilność finansowana będzie ze środków programu Erasmus+.
 
 
Studenci i doktoranci uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego w PUM mogą otrzymywać dofinansowanie wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus+ oraz dodatek socjalny z przyznawanego uczelni budżetu PO WER. Od roku akademickiego 2016/2017 będzie również możliwe dofinansowanie z budżetu PO WER wyjazdów na praktyki.
 
Udokumentowanie uprawnienia do otrzymywania dofinansowania wyjazdu z budżetu PO WER i otrzymywania dodatku socjalnego z budżetu PO WER, następuje w ostatnim dniu terminu wyznaczonego na składanie przez studentów/doktorantów formularzy zgłoszeniowych, zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni. Warunkiem przyznania dofinansowania wyjazdu i dodatku socjalnego z budżetu PO WER jest prawomocna Decyzja Uczelnianej Komisji Stypendialnej, o przyznaniu stypendium socjalnego. Nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego poza tym terminem, nie nakłada na Uczelnię obowiązku wypłaty dodatku socjalnego z PO WER.
 
Otrzymywanie przyznanego dodatku socjalnego z budżetu PO WER, gwarantowane jest od początku trwania wyjazdu stypendialnego do końca okresu finansowania  wyjazdu na studia ustalonego pomiędzy Uczelnią i studentem/doktorantem.
 
Jeżeli student posiadający prawo do stypendium socjalnego decyduje się na wyjazd z dofinansowaniem zerowym, nie przysługuje mu wypłata dodatku socjalnego z PO WER.
 
 
ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ
Umowa finansowa Programu Erasmus+ pomiędzy NA, a Uczelnią  zawiera klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów osób z niepełnosprawnością do krajów UE z funduszu PO WER  i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów ze stypendium zerowym  w programie Erasmus+. Rok akademicki poprzedzający planowany wyjazd jest podstawą określenia, czy student ubiegający się o wyjazd na studia w programie Erasmus+ otrzymuje/nabył prawa do otrzymywania stypendium z tytułu niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna, realizująca mobilność w programie Erasmus+ ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę. Jej wysokość będzie określana na podstawie wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną - uczestnika mobilności,  do Działu Współpracy Międzynarodowej (pok. A-204) po zakończeniu rekrutacji na wydziałach.Wniosek powinien zostać złożony do CNBiWM UPJPII najpóźniej na dwa miesiące przed planowanym wyjazdem na studia za granicę. Jego wzór, zawierający minimalne wymagania dostępny jest na stronie internetowej CNBiWM UPJPII w zakładce DOKUMENTY SMS lub DOKUMENTY SMP. Wniosek przekierowany zostanie przez CBiWM UPJPII do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ - FRSE w celu jego rozpatrzenia. Wniosek powinien być zaopiniowany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych lub osobę zajmującą się studentami niepełnosprawnymi. Jeżeli w uczelni nie ma takiej komórki, wniosek musi być zaopiniowany przez osobę, która ma w swoim zakresie obowiązków zagadnienia związane z kształceniem osób niepełnosprawnych. Jeżeli FRSE oceniając wniosek będzie miała wątpliwości co do zasadności danego wydatku, może zażądać od uczestnika mobilności ubiegającego się o dofinansowanie dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.
 
W w/w wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością osoba niepełnosprawna musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające  z niepełnosprawności – inne niż standardowe koszty związane z podróżą  i utrzymaniem podczas pobytu za granicą.Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Dla przeliczenia kosztów zdefiniowanych w euro należy stosować przelicznik 4,2631 PLN. Dla przeliczenia kosztów zdefiniowanych w walutach innych niż PLN i EURO należy stosować przeliczniki zgodne z polityką rachunkowości uczelni.Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:
 
RODZAJ KOSZTU
OPIS
Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu  uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).
 
Koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.) będą rozliczane jako koszty rzeczywiste (czyli na podstawie dowodów finansowych). Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.
Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą.
Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia).
Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.
Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez studenta w kształceniu/ podczas pracy w instytucji przyjmującej.
Koszty specjalnych materiałów dydaktycznych
Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla studenta na miejscu.
Koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy; przyznanie dofinansowania w tej kategorii wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, z którego będzie wynikał konieczny zakres specjalnej opieki medycznej
Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla studenta.
Koszty specjalnego ubezpieczenia
Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez studenta, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć.
Wymaga się udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego  o niepełnosprawności lub lekarza
 
Uczelnia będzie zobowiązana do rozliczenia uczestników z orzeczoną niepełnosprawnością bezzwłocznie po zakończeniu przez nich pobytu za granicą.
Rozliczenie dodatkowych kosztów będzie rozliczeniem kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi. Poniższa tabela zawiera wykaz rodzajów dokumentów (dowodów finansowych), jakie będą niezbędne do uznania kosztu za kwalifikowany.
 
PODRÓŻ UCZESTNIKA MOBILNOŚCI ORAZ PODRÓŻ OSOBY TOWARZYSZĄCEJ
Imienny bilet z ceną i datą przejazdu.
Jeżeli na bilecie nie ma ceny - bilet i faktura.
Jeśli bilet nie jest imienny (np. w przypadku przejazdu koleją, autobusem) - bilet i oświadczenie, że podróż miała związek z daną mobilnością.
W przypadku podróży samochodem – zgodnie z przepisami uczelnianymi.
Jeśli osoba towarzysząca i uczestnik mobilności podróżują razem samochodem osobowym, zwrot kosztów podróży przysługuje jednej osobie.
POBYT OSOBY TOWARZYSZĄCEJ
Przy pobytach krótkoterminowych (do 60 dni):
- zakwaterowanie: na podstawie rachunku, faktury
- inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby dni i kwoty określonej jako dieta przy wyjeździe do danego kraju w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013, poz.167)
Przy pobytach długoterminowych ( 60 dni i więcej):
- zakwaterowanie i inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby miesięcy i kwoty miesięcznego wsparcia indywidualnego przysługującemu stypendyście niepełnosprawnemu.
Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość zatrudnienia profesjonalnego opiekuna miejscowego.
PROFESJONALNY OPIEKUN MIEJSCOWY
Faktura lub rachunek*
Zatrudnienie opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.
SPECJALNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - JEŻELI NIE SĄ ZAPEWNIONE PRZEZ UCZELNIĘ/ INSTYTUCJĘ PRZYJMUJĄCĄ
Faktura lub rachunek*
SPECJALNA OPIEKA MEDYCZNA DLA UCZESTNIKA MOBILNOŚCI, W TYM REHABILITACJA, ZAKUP LEKÓW
Faktura lub rachunek*
SPECJALNE UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKA MOBILNOŚCI
Faktura lub rachunek*
INNE KOSZTY WNIOSKOWANE PRZEZ UCZESTNIKA MOBILNOŚCI - JEŻELI ZALECONE W ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB PRZEZ LEKARZA
Faktura lub rachunek*
*uczelnia wysyłająca, zgodnie z zasadami rachunkowości, powinna określić, czy faktura lub rachunek powinien być wystawiony na uczelnię, czy na uczestnika mobilności.
 
Miesięczna stawka stypendium  w PLN dla studentów niepełnosprawnych wyjeżdżającego na studia lub na praktykę wynosi odpowiednio:
 
 
 
 
 
W zależności od potrzeb wynikających z   wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty,   aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na   podstawie dowodów finansowych.
 
DODATKOWA KWOTA WYNIKAJĄCA Z POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: w zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.
Więcej inforacji na stronie internetowej: http://power.frse.org.pl/

Rok akademicki 2015/2016
Studenci, którym przysługuje stypendium socjalne będą korzystać z grantu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach którego mają prawo do otrzymania stypendium według stawek podanych w Tabeli oraz dodatkowej kwoty w wysokości 839 PLN* miesięcznie (równowartość 200 EUR). Warunkiem otrzymania dodatkowego stypendium z programu PO WER jest przystąpienie do rekrutacji na wyjazdy na dany rok akademicki z uwzględnieniem informacji o pobieranym stypendium socjalnym w Zgłoszeniu Kandydata na Stypendium.
Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności będą korzystać z grantu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach którego mają prawo do otrzymania stypendium według stawek podanych w Tabeli A oraz do zwrotu kosztów rzeczywistych poniesionych w związku z niepełnosprawnością, po przedłożeniu w Biurze Centrum Naukowo Badawcze i Współpracy Międzynarodowej UPJPII  stosownych dokumentów/ dowodów zapłaty. Koszty rzeczywiste obejmują np.:
  • podróż i pobyt osoby towarzyszącej
  • wynagrodzenie miejscowego opiekuna
  • opieka lekarska, rehabilitacja, leki
  • specjalne materiały dydaktyczne
  • specjalne ubezpieczenie.
*Grant  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie wpłacany na konto stypendysty w walucie polskiej (PLN)  w wysokości 839 zł na miesiąc.
Tabela poniżej przedstawia stawki miesięczne obowiązujące w roku akademickim 2014 2015
Kraje należące do danej grupy
Miesięczna stawka obowiązująca
w programie Erasmus+
Miesięczna stawka w złotych wypłacana z
budżetu PO WER bez dodatku socjalnego
Miesięczna stawka
w złotych wypłacana
z budżetu PO WER
z dodatkiem socjalnym
Grupa I:
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
500 euro
2097 zł
2936 zł
Grupa II:
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia
400 euro
1678 zł
2517 zł
Grupa III:
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
300 euro
1258 zł
2097 zł
 
Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015 2016 pdf
Warunki Przyznawania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2015 2016 pdf
Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami pdf/xls