Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Stypendia doktoranckie

 

ODBIÓR DECYZJI NEGATYWNYCH

Decyzje negatywne dot. stypendiów doktoranckich można odebrać w sekretariatach wydziałów.

 

Dział Spraw Studenckich

 

 

 

KOMUNIKAT

Obecnie na naszej stronie został zamieszczony nowy regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej doktorantom Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 25.09.2017 r. wraz z obowiązującymi załącznikami  - prosimy o zapoznanie się zainteresowane osoby. 

 

 

 

WYPŁATY STYPENDIÓW

Wypłaty stypendiów dla doktorantów :

1) wypłata za październik 24.11 2017 r.

2) wypłata  za listopad 28.11.2017 r.

3) Kolejne miesiące : do 10-tego każdego miesiąca

  

Odbiór DECYZJI STYPENDIALNYCH POZYTYWNYCH od 4 grudnia 2017 r. na wydziałach, natomiast o terminie odbioru decyzji negatywnych powiadomimy odrębnym komunikatem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Na stronie dostępny nowy Rregulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej doktorantom Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 25.09.2017 r. Regulamin zastępuje dotychczasowy Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, zatwierdzony uchwałą nr 72/2015 Senatu UPJPII z dnia 19 października 2015 w stosunku do postępowań wszczętych począwszy od roku akademickiego 2017/2018 z zastrzeżeniem, iż postanowienia §1 ust. 11 oraz załączników 2-4 w brzmieniu nadanym niniejszym Regulaminem będą obowiązywały począwszy od roku akademickiego 2018/2019.  

 

 

 

 

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT DLA DOKTORANTÓW, SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O STYPENDIA DOKTORANCKIE - zał. nr 5 Opinia Promotora/ Opiekuna Naukowego
Już na naszej stronie jest dostępny załącznik nr 5 do wniosków, czyli opinia promotora/ opiekuna naukowego (obowiązujący przy składaniu wniosków na rok akademicki 2017/2018), wkrótce również będzie dostępny nowy regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich.  Zał. nr 5 dotyczy doktorantów,
ubiegających się o stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich. 

 

 

 

KOMUNIKAT STYPENDIA DOKTORANCKIE I STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

 

DOKTORANTÓW

NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

STYPENDIA DOKTORANCKIE

O stypendia doktoranckie mogą ubiegać się doktoranci, którzy terminowo realizują program studiów doktoranckich oraz wykazują się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni.

Doktoranci ubiegający się o stypendia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 składają udokumentowany wniosek do kierownika studiów doktoranckich (załącznik nr 3 wraz z załącznikiem nr 1) do pobrania na naszej stronie internetowej www.upjp2.edu.pl – zakładka studenci - pomoc materialna - doktoranci - stypendia doktoranckie - w terminie do dnia 10 października 2017 roku.

Weryfikację i ocenę wniosków przeprowadzają Wydziałowe Komisje Doktoranckie uwzględniając kryteria wymienione w załączniku nr 2 i regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich z dnia 19.10.2015 r. Następnie sporządzają list rankingowe wszystkich doktorantów i przekazują Rektorowi.

Minimalna liczba punktów uzyskanych przez doktoranta na podstawie kryteriów oceny osiągnięć dla potrzeb stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego  wynosi:

1. dla doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich ubiegających się o stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego brane są pod uwagę wyniki z postępowania rekrutacyjnego (średnia ocen ze studiów II stopnia albo jednolitych magisterskich, oceny/punkty z postępowania rekrutacyjnego oraz punkty za udokumentowane osiągnięcia  naukowe w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku),

2. dla doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów doktoranckich ubiegających się o stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego dolna granica wynosi 10 punktów na wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego i Teologicznym;

3. z uwagi na specyfikę dwustopniowości studiów doktoranckich na Wydziale Teologicznym punktacja za zdany egzamin licencjacki wynosi – 3 punkty; punktacja jest równoważna z punktacją za otwarcie przewodu doktorskiego (3 pkt.).

Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich mogą ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego. Wnioski o przyznanie zwiększenia (załącznik nr 4) składać w terminie do dnia 10 października 2017 roku do kierownika studiów doktoranckich.

 

 

 

 

Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi:

  1.  Zwiększenie stypendium, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał bardzo dobre wyniki. (średnia ocen ze studiów II stopnia albo jednolitych magisterskich, oceny/punkty z postępowania rekrutacyjnego oraz punkty za udokumentowane osiągnięcia  naukowe w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku)
  2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może być przyznane doktorantowi na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej w poprzednim roku studiów doktoranckich, tzn. uzyskał nie mniej niż 10 punktów. Uwzględnia się także średnią ocen za rok akademicki, poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego.

 

Wszystkie druki do pobrania na naszej stronie internetowej www.upjp2.edu.pl – studenci - pomoc materialna – doktoranci - stypendia doktoranckie lub w Dziale Spraw Studenckich przy ul. Kanoniczej 25.

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant, który złożył indeks wraz ze sprawozdaniem z przebiegu studiów doktoranckich wraz z potwierdzoną dokumentacją za poprzedni rok akademicki do ostatniego dnia jesiennej sesji poprawkowej.

Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora. Doktorant składa wniosek (załącznik nr 10) wraz z dokumentacją do kierownika studiów doktoranckich do dnia 10 października 2017 r. Kryteria oceny wniosków do stypendium dla najlepszych doktorantów określa załącznik nr 15.

 

 

 

                                                                                   Prorektor

ds. Studenckich i Dydaktyki

 

             Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski

 

 

 

 

Kraków, dnia 15 czerwca 2017 r.