Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Obcokrajowcy

  UWAGA

Komisja Stypendialna odbędzie się 28.11.2018 r. Prosimy nie dzwonić do Działu Spraw Studenckich. Informacja o odbiorze decyzji ukaże się po komisji.

 

 

 

 

STYPENDIA DLA CUDZOZIEMCÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Cudzoziemcy przyjęci na studia jak obywatele polscy, którzy zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym mają prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów, doktorantów składają takie same dokumenty jak studenci polscy, jednakże wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy
z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1222)
(nie może być to tłumacz z Ukrainy lub innych państw).

Jeżeli student/doktorant-cudzoziemiec (lub jego rodzic) w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski składa zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego. W przypadku gdy student/doktorant nie rozliczali się z Urzędem Skarbowym, składają zaświadczenie Urzędu Skarbowego iż nie składali deklaracji podatkowej oraz zaświadczenie o dochodach od polskich pracodawców.

Wszystkie osoby (studenci/doktoranci) wymienione w art.43 ust.2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, mogą ubiegać się o pomoc materialną przysługującą obywatelom polskim –
tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi.
Stypendia socjalne dla studentów i doktorantów przyznawane semestralnie, pozostałe na rok akademicki, a zapomoga losowa dwa razy w roku akademickim.

Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione zarówno do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania
o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidzianej dla studentów i doktorantów
z polskim obywatelstwem.  Natomiast osoby przyjęte w trybie i na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich ( np. jako stypendyści strony polskiej) – nie mogą ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną
dla studentów i doktorantów.

Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele polscy, którzy zgodnie z ustawą mają prawo ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów/doktorantów zobowiązani są złożyć następujący zestaw obowiązujących dokumentów:

 • wniosek o stypendium socjalne (załącznik nr 1);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub instytucji odpowiadającej Urzędowi Skarbowemu
  o wysokości dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, w tym dochodu z działalności gospodarczej; jeśli nie składał deklaracji podatkowej, należy złożyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt oraz zaświadczenie o wysokości dochodów (wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli student lub członek rodziny przebywał na terytorium Polski w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki
  to również z polskiego Urzędu Skarbowego;
 • dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej – podając rzeczywistą kwotę osiągniętego dochodu netto z tego źródła;
 • inne dochody, tj. dochody z gospodarstwa rolnego ilość hektarów fizycznych
  i przeliczeniowych), alimenty, dochody nieopodatkowane (zał. nr 7);
 • zaświadczenia szkolne rodzeństwa o pobieraniu nauki wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 • wyrok w sprawie o rozwód, w przypadku rozwodu studenta lub rodziców studenta
   wraz z tłumaczeniem;
 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez studenta lub członka rodziny;
 • zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec studenta jest nieznany wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza języka polskiego;
 • skrócony odpis aktu zgonu w przypadku jednego lub obojga rodziców wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza języka polskiego;

Jeżeli u studenta/doktoranta lub jego rodzinie nastąpiły zmiany dochodów w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku tj. dochody utracone, dochody uzyskane należy uwzględnić to przy składaniu dokumentacji stypendialnej. Sposoby wykazania dochodów uzyskanych (zał. nr 21 do regulaminu) i odliczenia dochodów utraconych (zał. nr 22 do regulaminu) znajdują się
w załączniku nr 4 i 5 do niniejszego regulaminu.

Szczegółowe przepisy zawarte są w regulaminie ustalania zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ustalonych na podstawie art. 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn.  zm.).

 

Dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej (stypendia socjalne, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi) dla studentów na I semestr 2018/2018 należy składać od 1 do 5 października 2018 r. w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9 – sala nr 200 - I piętro w godzinach od 9 – 14tej u pracowników ds. studenckich.

 

Wszelkie informacje w sprawach stypendialnych można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25 w godzinach przyjęć studentów tj.:

- wtorek              w godzinach od 9 – 12 tej

- środa                 w godzinach od 9 – 12 tej

- czwartek            w godzinach od 9 – 12 i 13 – 14 tej

 

 telefonicznie: 012-4302043 lub e-mailem: dss@upjp2.edu.pl

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania na stronie internetowej: www.upjp2.edu.pl zakładka studenci – pomoc materialna studenci/doktoranci lub w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25.

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 20 czerwca 2018 r.

 

 

Stypendia ze środków Fundacji Jana Pawła II
STUDENCI I DOKTORANCI OBCOKRAJOWCY z Europy Środkowo-Wschodniej
na rok akademicki 2018/2019

 

 
Informuję, że studenci i doktoranci – obcokrajowcy pochodzący z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, studiujący na naszej uczelni mają możliwość ubiegania się o stypendia ze środków Fundacji Jana Pawła II na rok akademicki 2018/2019.
 
Podanie (wzór na naszej stronie UPJP2 zakładka studenci – pomoc materialna –  obcokrajowcy) skierowane do Uczelnianej Komisji Stypendialnej osoby zainteresowane powinny złożyć
do dnia 10 października 2018 r. w Dziale Spraw Studenckich.
 
Student, doktorant ubiegający się o stypendium składa następujące dokumenty:
 • podanie do Uczelnianej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 2 w Krakowie zaopiniowane przez Dziekana Wydziału;
 • pismo od Biskupa z kraju swojego pochodzenia kierujące studenta lub doktoranta na naszą Uczelnię z prośbą o przyznanie stypendium na dany rok akademicki;
 • oświadczenie, iż po ukończeniu studiów powróci do swojego kraju;
 • oświadczenie, iż nie pobiera stypendium z innej Uczelni ani innej Fundacji;
 • zaświadczenie z Dziekanatu Wydziału o przyjęciu na studia (lub o średniej ocen za rok ubiegły dla studentów i doktorantów, którzy studiują na naszej uczelni);
 • kserokopię świadectwa maturalnego - studenci lub dyplom ukończenia studiów - doktoranci (oryginały do wglądu);
 • kserokopie: karty pobytu lub aktualnej wizy, paszportu (oryginały do wglądu);
 • kserokopię karty Polaka (oryginał do wglądu).
 
        Prorektor
            ds. Studenckich i Dydaktyki
           Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
 
Kraków, dnia 15 czerwca 2018 r.
 
 

 

 

 

 

Komunikat

dla obcokrajowców (studentów i doktorantów) - polskiego pochodzenia

dotyczący składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2018/2019

 

Studenci – obcokrajowcy posiadający polskie pochodzenie – mogą ubiegać się o stypendia z Programu stypendialnego dla Polonii na studia drugiego stopnia w z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok akademicki 2018/2019.

 

Informacja jest skierowania do obywateli następujących państw: Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Węgier i krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w okresie od dnia 12 czerwca 2018 r. do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 15:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 21 września 2018 roku.

Cel Programu

Celem programu, realizującego założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą”, jest poprawa znajomości języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych drugiego stopnia na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu finansowane będą stypendia wypłacane za pośrednictwem uczelni studentom zakwalifikowanym do udziału w Programie. Stypendia przyznawane są na regulaminowy okres trwania studiów, na 10 miesięcy w danym roku akademickim. Stypendium może być również przyznane na roczny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce.

REGULAMIN-Polonia-II-st.pdf862.47 KB

Wszelkie informacje dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej https://nawa.gov.pl/programy-nawa.

 

                                                                                             

                                                                                               Prorektor

                                                                               ds. Studenckich i Dydaktyki

 

                                                                            Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski

 

Kraków, dnia 15 czerwca 2018 r.