Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Obcokrajowcy

Stypendia ze środków Fundacji Jana Pawła II
STUDENCI I DOKTORANCI OBCOKRAJOWCY z Europy Środkowo-Wschodniej
na rok akademicki 2018/2019

 

 
Informuję, że studenci i doktoranci – obcokrajowcy pochodzący z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, studiujący na naszej uczelni mają możliwość ubiegania się o stypendia ze środków Fundacji Jana Pawła II na rok akademicki 2018/2019.
 
Podanie (wzór na naszej stronie UPJP2 zakładka studenci – pomoc materialna –  obcokrajowcy) skierowane do Uczelnianej Komisji Stypendialnej osoby zainteresowane powinny złożyć
do dnia 10 października 2018 r. w Dziale Spraw Studenckich.
 
Student, doktorant ubiegający się o stypendium składa następujące dokumenty:
  • podanie do Uczelnianej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 2 w Krakowie zaopiniowane przez Dziekana Wydziału;
  • pismo od Biskupa z kraju swojego pochodzenia kierujące studenta lub doktoranta na naszą Uczelnię z prośbą o przyznanie stypendium na dany rok akademicki;
  • oświadczenie, iż po ukończeniu studiów powróci do swojego kraju;
  • oświadczenie, iż nie pobiera stypendium z innej Uczelni ani innej Fundacji;
  • zaświadczenie z Dziekanatu Wydziału o przyjęciu na studia (lub o średniej ocen za rok ubiegły dla studentów i doktorantów, którzy studiują na naszej uczelni);
  • kserokopię świadectwa maturalnego - studenci lub dyplom ukończenia studiów - doktoranci (oryginały do wglądu);
  • kserokopie: karty pobytu lub aktualnej wizy, paszportu (oryginały do wglądu);
  • kserokopię karty Polaka (oryginał do wglądu).
 
        Prorektor
            ds. Studenckich i Dydaktyki
           Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
 
Kraków, dnia 15 czerwca 2018 r.
 
 

 

 

 

 

Komunikat

dla obcokrajowców (studentów i doktorantów) - polskiego pochodzenia

dotyczący składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2018/2019

 

Studenci – obcokrajowcy posiadający polskie pochodzenie – mogą ubiegać się o stypendia z Programu stypendialnego dla Polonii na studia drugiego stopnia w z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok akademicki 2018/2019.

 

Informacja jest skierowania do obywateli następujących państw: Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Węgier i krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w okresie od dnia 12 czerwca 2018 r. do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 15:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 21 września 2018 roku.

Cel Programu

Celem programu, realizującego założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą”, jest poprawa znajomości języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych drugiego stopnia na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu finansowane będą stypendia wypłacane za pośrednictwem uczelni studentom zakwalifikowanym do udziału w Programie. Stypendia przyznawane są na regulaminowy okres trwania studiów, na 10 miesięcy w danym roku akademickim. Stypendium może być również przyznane na roczny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce.

REGULAMIN-Polonia-II-st.pdf862.47 KB

Wszelkie informacje dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej https://nawa.gov.pl/programy-nawa.

 

                                                                                             

                                                                                               Prorektor

                                                                               ds. Studenckich i Dydaktyki

 

                                                                            Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski

 

Kraków, dnia 15 czerwca 2018 r.