Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Obcokrajowcy

 

ŚWIADCZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW ROZPOCZYNJĄCYCH STUDIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

 

O STYPENDIUM SOCJALNE mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

 1. posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi UE,
 2. posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art.186 ust. 1 pkt.3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
 3. posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 4. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.
 5. posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie polskiego pochodzenia,
 6. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP,
 7. posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust.1 art. 151B ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy lub posiadają wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wymienieni wyżej studenci cudzoziemcy mogą ubiegać się również o kredyt studencki.

Cudzoziemcy przyjęci na studia od roku akademickiego 2019/2020 na zasadach jak wyżej zgodnie
z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. z dnia 20 lipca 2018 r.) mają prawo do ubiegania się
o świadczenia socjalne dla studentów, składają takie same dokumenty jak studenci polscy, jednakże wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1222) (nie może być to tłumacz z Ukrainy lub innych państw).

Jeżeli student-cudzoziemiec (lub jego rodzic) w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski składa zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego. W przypadku gdy student nie rozliczali się z Urzędem Skarbowym, składają zaświadczenie Urzędu Skarbowego iż nie składali deklaracji podatkowej oraz zaświadczenie o dochodach od polskich pracodawców.

Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak wyżej, którzy zgodnie z ustawą mają prawo ubiegać się o świadczenia socjalne zobowiązani są złożyć następujący zestaw obowiązujących dokumentów:

 • wniosek o stypendium socjalne (załącznik nr 1);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub instytucji odpowiadającej Urzędowi Skarbowemu
  o wysokości dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, w tym dochodu z działalności gospodarczej; jeśli nie składał deklaracji podatkowej, należy złożyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt oraz zaświadczenie o wysokości dochodów (wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli student lub członek rodziny przebywał na terytorium Polski w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki
  to również z polskiego Urzędu Skarbowego;
 • dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej – podając rzeczywistą kwotę osiągniętego dochodu netto z tego źródła;
 • inne dochody, tj. dochody z gospodarstwa rolnego ilość hektarów fizycznych
  i przeliczeniowych), alimenty, dochody nieopodatkowane (zał. nr 7);
 • zaświadczenia szkolne rodzeństwa o pobieraniu nauki wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 • wyrok w sprawie o rozwód, w przypadku rozwodu studenta lub rodziców studenta
   wraz z tłumaczeniem;
 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez studenta lub członka rodziny;
 • zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec studenta jest nieznany wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza języka polskiego;
 • skrócony odpis aktu zgonu w przypadku jednego lub obojga rodziców wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza języka polskiego;

Jeżeli u studenta lub jego rodzinie nastąpiły zmiany dochodów w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku tj. dochody utracone, dochody uzyskane należy uwzględnić to przy składaniu dokumentacji stypendialnej. Sposoby wykazania dochodów uzyskanych (zał. nr 21 do regulaminu) i odliczenia dochodów utraconych (zał. nr 22 do regulaminu) znajdują się
w załączniku nr 4 i 5 do niniejszego regulaminu.

Szczegółowe przepisy zawarte są w regulaminie świadczeń stypendialnych dla studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ustalonych na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 20 lipca 2018 r. poz. 1668).

 

Ponadto studenci-cudzoziemcy mogą ubiegać się o stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową lub samorządową osobą prawną.

 

Wszyscy cudzoziemcy podejmujący i odbywający w Polsce studia są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe rodzaje świadczeń stypendialnych, tj.:

 • stypendium rektora,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę
 • stypendium ministra.

 

Cudzoziemcem w rozumieniu prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie paszport polskie(obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

 

Cudzoziemcy, którzy podjęli kształcenie na mocy przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183), a rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 była prowadzona na podstawie przepisów tej ustawy, są uprawnieni do pomocy materialnej na zasadach dotychczasowych, określonych w tej ustawie, aż do momentu ukończenia danego poziomu studiów (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Uprawnienia wynikające z art. 324 KDN będą przysługiwały wyłącznie cudzoziemcom przejętym na kształcenie na podstawie przepisów nowej ustawy, tj. począwszy od roku akademickiego 2019/2020.

 

Dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej (stypendia socjalne, rektora dla studentów, zapomogi) dla studentów na I semestr 2019/2020 należy składać w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9 – sala nr 200 - I piętro w godzinach : 1 października 2019 r. od 9 - 11tej,
od 2 do 4 października 2019 r
od 9 – 14tej u pracowników ds. studenckich.

 

Wszelkie informacje w sprawach stypendialnych można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25 w godzinach przyjęć studentów tj.:

- wtorek          w godzinach od 9 – 12 tej

- środa            w godzinach od 9 – 12 tej

- czwartek                  w godzinach od 9 – 12 i 13 – 14 tej

 

 telefonicznie: 012-4302043 lub e-mailem: dss@upjp2.edu.pl

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania na stronie internetowej: www.upjp2.edu.pl zakładka studenci – pomoc materialna studenci/doktoranci lub w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25.