Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pomoc materialna - doktoranci

UWAGA DOKTORANCI

Na stronie MNiSW ukazał się komunikat dla młodych naukowców (doktoranci). Prosimy o zapozanie się z poniższym komunikatem, a osoby zainteresowane o kontakt z Działem Spraw Studenckich. Termin składania wniosków od 2.05 do 31.05.2019 r. - pierwsza edycja; grudzień 2019 - druga edycja.

 

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Od 2 maja do 31 maja 2019 r. można już składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

1. Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

 • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

2. Definicja młodego naukowca

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora,

albo

 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

 3. Warunki otrzymania stypendium

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

3. 1. Rodzaje znaczących osiągnięć w działalności naukowej

Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy*;
 3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
 4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zagraniczne zgłoszenie patentowe, udzielony patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
 5. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu;
 6. udział w międzynarodowym projekcie badawczym realizowanym z partnerem zagranicznym;
 7. odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
 8. otrzymane stypendium zagraniczne;
 9. działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie narodowym lub kulturowym w Polsce i za granicą – w przypadku dziedziny nauk humanistycznych, nauk teologicznych lub nauk społecznych;
 10. stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 6–8;
 11. działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
 12. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

* W roku 2019 jako znaczące osiągnięcie może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. dotychczasowy wykaz czasopism naukowych – część A, B i C)

3. 2. Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć w działalności naukowej

Wyżej wymienione osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

 1. stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN,  eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI;
 2. oświadczeń współautorów monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim młodego naukowca w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa;
 3. potwierdzenia złożenia za granicą zgłoszenia patentowego, udzielenia patentu lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie;
 4. programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich podmiotów;
 5. oświadczenia kierownika międzynarodowego projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez młodego naukowca w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu;
 6. potwierdzenia:
  • odbycia zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej,
  • otrzymania stypendium zagranicznego,
  • stałej współpracy z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową;
 7. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie;
 8. oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale młodego naukowca w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej.

4. Tryb składania wniosku o stypendium

4. 1. Wnioskodawca stypendium

Osobami uprawnionymi do składania wniosków o stypendium są – zgodnie z art. 360 ust. 4 ustawy:

 • rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem;
 • osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.

4. 2. Termin składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.

UWAGA! Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, a zatem złożenie wniosku po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Wnioski przesłane z uchybieniem terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Ww. termin nie podlega również przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

4. 3. Tryb składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium przesyła się na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pomocą systemu ePUAP, korzystając z zakładki e-urząd na stronie internetowej MNiSW.

Wniosek o przyznanie stypendium jest możliwy do utworzenia w systemie OSF. Przed przesłaniem wniosku wygenerowany z systemu OSF plik w formacie PDF musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny).

UWAGA! Wniosek może złożyć wyłącznie osoba wskazana w art. 360 ust. 4 ustawy albo osoba przez nią upoważniona. Wnioski złożone indywidualnie przez młodych naukowców nie podlegają rozpatrzeniu.

W przypadku, gdy wniosek złożony jest przez osobę inną niż wskazana w art. 360 ust. 4 ustawy, do wniosku dołącza się dokument upoważniający do jego złożenia.

4. 4. Załączniki do wniosku

Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium składa dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej (pkt. 3. 2. informacji).

Do wniosku dołączane jest również oświadczenie młodego naukowca potwierdzające, że informacje zawarte w części C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

UWAGA! W przypadku braku powyższych załączników, organ wystąpi o ich uzupełnienie w trybie art. 64 § 2 Kpa, tj. poprzez wezwanie wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. 5. Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie czterech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Ww. okres czterech lat może być wydłużony o czas trwania przerwy w działalności naukowej (łącznie nie dłużej niż o dwa lata) w przypadku przerwy spowodowanej urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy.

 

5. Tryb przyznawania stypendium

5. 1. Ocena wniosków

Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej.

Na podstawie wyników oceny sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.

5. 2. Kryteria przyznawania

5. 2. 1. Kryterium czasowe:

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w okresie czterech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Ww. okres czterech lat wydłuża się o czas trwania przerwy w działalności naukowej (łącznie nie dłużej niż o dwa lata) w przypadku przerwy spowodowanej urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy.

5. 2. 2. Kryterium formalne:

Stypendium można otrzymać tylko raz. Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

5. 2. 3. Kryteria oceny merytorycznej:

Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców uwzględnia się następujące kryteria:

 1. w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe:
  1. znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową, oceniane na podstawie liczby:
   • monografii naukowych lub artykułów naukowych, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2, autorstwa młodego naukowca, lub których współautorem co najmniej w 25% jest młody naukowiec, z uwzględnieniem ich rodzaju i formy, procentowego wkładu autorskiego, statusu i prestiżu wydawcy, liczby punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, Indeksu Hirscha i liczby cytowań według bazy Web of Science, z wyłączeniem autocytowań,
   • projektów badawczych o wysokim poziomie innowacyjności kierowanych przez młodego naukowca, z uwzględnieniem okresu ich realizacji i prestiżu konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
   • zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zagranicznych zgłoszeń patentowych, udzielonych patentów lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie,
   • międzynarodowych konferencji naukowych, na których młody naukowiec wygłosił referaty naukowe własnego autorstwa i ich prestiżu,
  2. znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej państwa oraz dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu lub kraju*,
  3. stopień zaangażowania w zakresie współpracy międzynarodowej, oceniany na podstawie:
   • liczby i prestiżu międzynarodowych projektów badawczych realizowanych z partnerami zagranicznymi, w których młody naukowiec brał udział, z uwzględnieniem pełnionej przez niego roli,
   • liczby i czasu trwania zagranicznych staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu zagranicznych uczelni lub zagranicznych instytucji naukowych, w których odbywał te staże lub wizyty,
   • liczby i czasu trwania staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu uczelni lub instytucji naukowych, w których odbywał staże lub wizyty studyjne w Polsce – w przypadku ukończenia studiów doktoranckich za granicą,
   • liczby i prestiżu otrzymanych stypendiów zagranicznych,
   • prestiżu zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej, z którą młody naukowiec współpracuje lub współpracował, oraz czasu trwania tej współpracy,
  4. stopień zaangażowania w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie narodowym lub kulturowym w Polsce i za granicą – w przypadku dziedziny nauk humanistycznych, nauk teologicznych lub nauk społecznych,
  5. prestiż uzyskanych nagród i wyróżnień krajowych lub zagranicznych;
 2. w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej twórczość artystyczną:
  1. poziom artystyczny prowadzonej działalności twórczej,
  2. znaczenie dorobku artystycznego i jego wpływ na rozwój kultury i sztuki,
  3. prestiż uzyskanych nagród i wyróżnień krajowych lub zagranicznych.

* Do dnia 31 grudnia 2020 r. przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów uwzględnia się znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów Krajowego Programu Badań, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

5. 3. Termin rozpatrzenia wniosku oraz decyzja w sprawie stypendium

Wnioski są rozpatrywane w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.

Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów.

Minister może przyznać maksymalnie 270 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 27 dla młodych naukowców będących doktorantami. Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej.

Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz młodych naukowców zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium. 

6. Maksymalny okres otrzymywania i wysokość stypendium

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Do tego okresu nie wlicza się przerwy w działalności naukowej związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym stypendysty, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W tym okresie wypłata stypendium jest zawieszona.

Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie.

Wysokość stypendium oraz okres otrzymywania zostaną ustalone w decyzji w sprawie przyznania stypendium – w zależności od wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie Ministra.

7. Sposób wypłacania stypendium

Podmiot prowadzący szkołę doktorską lub podmiot zatrudniający wypłaca  młodemu naukowcowi środki finansowe w ramach stypendium na podstawie umowy.

Stypendium wypłaca się młodemu naukowcowi w terminie do 10 dnia miesiąca na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

W przypadku zmiany przez młodego naukowca, któremu przyznano stypendium dla młodych naukowców, miejsca zatrudnienia albo szkoły doktorskiej w okresie pobierania tego stypendium, młody naukowiec niezwłocznie informuje ministra o podmiocie, w którym podjął odpowiednio zatrudnienie albo kształcenie w szkole doktorskiej, oraz o dacie tej zmiany.

W latach 2019–2027 osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i którym przyznano stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców w przypadku zmiany w okresie pobierania tego stypendium miejsca odbywania studiów doktoranckich lub miejsca zatrudnienia, niezwłocznie informują Ministra o podmiocie, w którym odpowiednio kontynuują studia doktoranckie lub podjęły zatrudnienie, oraz o dacie tej zmiany.

UWAGA! W roku 2019 przewiduje się również możliwość złożenia wniosków o przyznanie stypendiów w dodatkowym terminie, tj.  od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Informacja w sprawie drugiej edycji zostanie ogłoszona odrębnie na stronach MNiSW

 

UWAGA

Decyzje pozytywne i negatywne dot. stypendium socjalnego  są do odbioru w dziakanatach poszczególnych kierunków. 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA

Przypominamy o konieczności przedłużenia stypendium socjalnego na semestr letni do 15 lutego 2019 r. 

Dla doktorantów, którzy będą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w II semestrze roku akademickiego 2018/2019 termin składania dokumentów upływa 15 lutego 2019 roku.

Jeśli doktorant posiada stypendium w semestrze zimowym i sytuacja się nie zmieniła w stosunku do roku 2017 to wystarczy donieść do Działu Spraw Studenckich zał. nr 12.

Natomiast jeśli sytuacja uległa zmianie to zał. 18 oraz dokumenty potwierdzające zmianę.

Termin mija 15 lutego 2019 r.

 

 

 

UWAGA

Decyzje pozytywne dot. stypendium  dla najlepszych doktorantów oraz decyzje pozytywne  dot. stypendium socjalnego i specjalnego są do odbioru na wydziałach.

 

Osobnym komunikatem poinformujemy o odbiorze decyzji negatywnych.

 

  UWAGA

Zostały wypłacone wszystkie stypendia za październik i listopad 2018 r.  Informacja o odbiorze decyzji ukaże się w najbliższym czasie w osobnym komunikacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA - SKŁADANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

 

Dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów na I semestr 2018/2019 należy składać w  dniach:

- 1 i 5 października 2018 r. w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9 – sala nr 200 - I piętro w godzinach od 9 – 14tej,

- 4 października 2018 r. w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9 – sala nr 200 - I piętro w godzinach od 9 – 13tej, u pracowników Działu Studenckiego,

- 2, 3, 8,9,10 października 2018 r. w budynku UPJP2 w Dziale Spraw Studenckich przy ul. Kanoniczej 25 – pokój nr 10 w godzinach od 9 – 14tej.

 

 

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

2018/2019

 

 

Stosownie do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - świadczeniami pomocy materialnej dla doktorantów studiów stacjonarnych są:

 

- stypendia socjalne,

- stypendia dla najlepszych doktorantów,

- stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,

- zapomogi losowe,

- stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego wraz z wymaganymi zaświadczeniami na I semestr 2018/2019 - ustala się do dnia 10 października 2018 r.

 

Dla doktorantów, którzy będą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w II semestrze roku akademickiego 2018/2019 ustala się termin składania dokumentów do dnia 15 lutego 2019 roku. W przypadku zmiany w sytuacji materialnej w rodzinie doktoranta lub przekroczenia
tych terminów, pomoc materialna może być przyznana od miesiąca następnego po złożeniu kompletu stosownych zaświadczeń.

Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów doktoranckich kontynuuje naukę na kolejnych studiach doktoranckich, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej.

 

Nowy regulamin pomocy materialnej dla doktorantów obowiązujący od 1 października
2018 r. jest na stronie internetowej Uczelni – www.upjp2.edu.pl. – zakładka studia – regulaminy i w zakładce studenci – pomoc materialna doktoranci.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przyznawane jest od października do czerwca – semestralnie na wniosek doktoranta (załącznik nr 1) wraz ze stosownymi załącznikami do pobrania na naszej stronie internetowej. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być wyższa niż 980,00 zł netto.

Doktorant, którego dochód miesięczny na osobę w rodzinie jest niższy od minimum socjalnego (686,40 zł) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (załącznik nr 14) szczegółowo informującego, z czego rodzina się utrzymuje oraz zaświadczenia z Miejskiego bądź Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się doktorant z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie innym niż dom studencki,
jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby
lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Dopłatę może otrzymać doktorant odbywający stacjonarne studia doktoranckie.

Doktorant ubiegający się o stypendium w zwiększonej wysokości składa oświadczenie (załącznik nr 11), umowę najmu lub zaświadczenie o zamieszkiwaniu w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

Doktoranci dokumentują dochody swoje i członków rodziny za 2017 rok zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego według wzoru (załącznik nr 16), a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej według nowego wzoru (załącznik nr 17).

Z uwagi na to, iż zaświadczenia z Urzędów Skarbowych nie zawierają składki
na ubezpieczenie zdrowotne, o stosowne zaświadczenie informujące o wysokości składki zdrowotnej za 2017 rok należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
bądź KRUS-u.

Każdy doktorant powinien złożyć obowiązkowo załączniki: nr 1, 7, 11, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o składce zdrowotnej (ZUS, KRUS) – swoje i wszystkich członków rodziny( powyżej 18 roku życia). Dla rodzeństwa poniżej 18 roku życia należy przedstawić zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły bądź wyciąg aktu urodzenia (kserokopia – oryginał
do wglądu).

Posiadanie przez doktoranta lub jego rodzinę gospodarstwa rolnego należy udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Gminy o wysokości hektarów fizycznych i przeliczeniowych
(załącznik nr 8).

Prowadzenie działalności gospodarczej przez doktoranta lub przez członków jego rodziny udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego (zał. nr 16 lub zał. nr 17)
oraz oświadczeniem (załącznik nr 6).

W celu szczegółowego zapoznania się z dokumentami niezbędnymi przy składaniu wniosku o stypendium socjalne odsyłam do załączników nr 4 i 5.

Do dochodu wliczają się następujące stypendia:

 1. stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z późn. zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom
  lub studentom.

W przypadku utraty bądź uzyskania dochodu przez doktoranta lub członka jego rodziny – doktorant składa wniosek wraz z oświadczeniem o dochodzie utraconym/uzyskanym (wg zał. nr 19 i 20 – w zależności od sytuacji).

 

ZAPOMOGA

Zapomogę może otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na skutek: nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby, śmierci członka najbliższej rodziny, klęski żywiołowej na podstawie złożonych dokumentów
(np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia sądowe, policyjne itp. (załącznik nr 2).

 Zapomogę można przyznać dwa razy w ciągu roku akademickiego.

 

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne może otrzymać doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Doktorant ubiegający się o stypendium specjalne składania wniosek (załącznik nr 3) oraz stosowne orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku złożenia wniosku w trakcie semestru, stypendium przyznawane jest po złożeniu wniosku i rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

 

Wnioski o stypendium specjalne należy składać w okresie od 1 października 2018 r. do 5 października 2018 r. – w Biurze Osób Niepełnosprawnych ul. Franciszkańska 1
pokój nr 222d.

 

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant, który złożył indeks ze sprawozdaniem z przebiegu studiów doktoranckich wraz z potwierdzoną dokumentacją
za poprzedni rok akademicki do ostatniego dnia jesiennej sesji poprawkowej.

Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora. Doktorant składa wniosek (załącznik nr 10) wraz z dokumentacją do kierownika studiów doktoranckich do dnia 10 października 2017 roku albo do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego tą datę, jeśli przypada ona na dzień wolny od pracy.

Zasady oceny wniosków do stypendium dla najlepszych doktorantów określa załącznik nr 15.

 

 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

 

Zgodnie z art. 181 ust.3 w związku z art. 199 ust. ust. 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium doktorant może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

 • o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (zgodnie z art. 181, art. 184, art. 199
  oraz art. 199c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
  z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom) może ubiegać się doktorant, którzy spełnił następujące kryteria:
 • zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:
  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim
nie jest wymagane, jeśli doktorant jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim było zwolnienie z obowiązku uczestnictwa
w zajęciach udzielone w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium
nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie.

 

 

 

Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku

 1. Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września 2018 r.
 2. W przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 lipca roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2018 r.
  Przykład: Doktorant otrzymał stypendium na rok akademicki 2017/2018. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2018 r.

 Za wybitne osiągnięcia naukowe, uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w części A lub C wykazu ogłoszonego prze ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy
  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) o zasięgu międzynarodowym lub w formie książki o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
 2. znaczący udział w projektach badawczych lub grantach prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi,
 3. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
 4. referaty własne wygłoszone samodzielnie na międzynarodowych konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci, z co najmniej z pięciu państw
 5. nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli doktoranci lub naukowcy, z co najmniej z pięciu państw.

 

Za wybitne osiągnięcia artystyczne, uważa się:

 1. nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym,
  w których brali udział uczestnicy, z co najmniej pięciu państw – o wysokiej randze
  lub szczególnym nowatorstwie;
 2. autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu międzynarodowym, lub wydanych
  w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy;
 3. autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

 

Za wybitne osiągnięcia sportowe, uważa się:

 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich
  lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa
  w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), co najmniej:
  • dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
  • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  • piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
  • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
  • ww. miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie,
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Studentów.

Doktorant przedstawia wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia doktoranta w sekretariacie swojego wydziału w okresie od 3 września 2018 r.
do 7 września 2018 r.
Następnie wnioski są przedstawione radzie wydziału do zaopiniowania. Opinia nie może uwzględniać innych kryteriów niż określone powyżej.

Zaopiniowane przez Radę Wydziału wnioski należy przekazać najpóźniej
do dnia 10 października 2018 r. do Działu Spraw Studenckich, a następnie po podpisaniu
przez Rektora UPJPII zostaną przesyłane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wzory wniosków o stypendium ministra, zasady wypełniania i punktacji na stronie ministerstwa www.mnisw.gov.pl.w zakładce szkolnictwo wyższe- sprawy studentów i doktorantów – stypendia ministra.

 

INFORMACJE W SPRAWACH DOKTORANCKICH

Dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów na I semestr 2018/2019 należy składać w  dniach:

- 1 i 5 października 2018 r. w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9 – sala nr 200 - I piętro w godzinach od 9 – 14tej,

- 4 października 2018 r. w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9 – sala nr 200 - I piętro w godzinach od 9 – 13tej, u pracowników Działu Studenckiego,

- 2, 3, 8,9,10 października 2018 r. w budynku UPJP2 w Dziale Spraw Studenckich przy ul. Kanoniczej 25 – pokój nr 10 w godzinach od 9 – 14tej.

 

Wszelkich informacji udziela Dział Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25 w godzinach przyjęć studentów:

 • wtorek              w godzinach od 9 – 12 tej
 • środa                          w godzinach od 9 - 12 tej
 • czwartek                    w godzinach od 9 – 12 i 13 – 14 tej

lub telefonicznie: 012-4302043.

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania na stronie internetowej Uczelni: www.upjp2.edu.pl w zakładce studenci – pomoc materialna doktoranci lub w Dziale Spraw Studenckich.

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                              Prorektor

                                                                               ds. Studenckich i Dydaktyki

 

                                                                            Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski

 

 

 

 

Kraków, dnia 15 czerwca 2018 r.