Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Obcokrajowcy

ŚWIADCZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW ROZPOCZYNJĄCYCH STUDIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

 

O STYPENDIUM SOCJALNE mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

 1. posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi UE,
 2. posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art.186 ust. 1 pkt.3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
 3. posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 4. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.
 5. posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie polskiego pochodzenia,
 6. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP,
 7. posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust.1 art. 151B ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy lub posiadają wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wymienieni wyżej studenci cudzoziemcy mogą ubiegać się również o kredyt studencki.

Cudzoziemcy przyjęci na studia od roku akademickiego 2019/2020 na zasadach jak wyżej zgodnie
z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. z dnia 20 lipca 2018 r.) mają prawo do ubiegania się
o świadczenia socjalne dla studentów, składają takie same dokumenty jak studenci polscy, jednakże wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1222) (nie może być to tłumacz z Ukrainy lub innych państw).

Jeżeli student-cudzoziemiec (lub jego rodzic) w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski składa zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego. W przypadku gdy student nie rozliczali się z Urzędem Skarbowym, składają zaświadczenie Urzędu Skarbowego iż nie składali deklaracji podatkowej oraz zaświadczenie o dochodach od polskich pracodawców.

Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak wyżej, którzy zgodnie z ustawą mają prawo ubiegać się o świadczenia socjalne zobowiązani są złożyć następujący zestaw obowiązujących dokumentów:

 • wniosek o stypendium socjalne (załącznik nr 1);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub instytucji odpowiadającej Urzędowi Skarbowemu
  o wysokości dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, w tym dochodu z działalności gospodarczej; jeśli nie składał deklaracji podatkowej, należy złożyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt oraz zaświadczenie o wysokości dochodów (wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli student lub członek rodziny przebywał na terytorium Polski w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki
  to również z polskiego Urzędu Skarbowego;
 • dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej – podając rzeczywistą kwotę osiągniętego dochodu netto z tego źródła;
 • inne dochody, tj. dochody z gospodarstwa rolnego ilość hektarów fizycznych
  i przeliczeniowych), alimenty, dochody nieopodatkowane (zał. nr 7);
 • zaświadczenia szkolne rodzeństwa o pobieraniu nauki wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 • wyrok w sprawie o rozwód, w przypadku rozwodu studenta lub rodziców studenta
   wraz z tłumaczeniem;
 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez studenta lub członka rodziny;
 • zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec studenta jest nieznany wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza języka polskiego;
 • skrócony odpis aktu zgonu w przypadku jednego lub obojga rodziców wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza języka polskiego;

Jeżeli u studenta lub jego rodzinie nastąpiły zmiany dochodów w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku tj. dochody utracone, dochody uzyskane należy uwzględnić to przy składaniu dokumentacji stypendialnej. Sposoby wykazania dochodów uzyskanych (zał. nr 21 do regulaminu) i odliczenia dochodów utraconych (zał. nr 22 do regulaminu) znajdują się
w załączniku nr 4 i 5 do niniejszego regulaminu.

Szczegółowe przepisy zawarte są w regulaminie świadczeń stypendialnych dla studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ustalonych na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 20 lipca 2018 r. poz. 1668).

 

Ponadto studenci-cudzoziemcy mogą ubiegać się o stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową lub samorządową osobą prawną.

 

Wszyscy cudzoziemcy podejmujący i odbywający w Polsce studia są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe rodzaje świadczeń stypendialnych, tj.:

 • stypendium rektora,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę
 • stypendium ministra.

 

Cudzoziemcem w rozumieniu prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie paszport polskie(obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

 

Cudzoziemcy, którzy podjęli kształcenie na mocy przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183), a rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 była prowadzona na podstawie przepisów tej ustawy, są uprawnieni do pomocy materialnej na zasadach dotychczasowych, określonych w tej ustawie, aż do momentu ukończenia danego poziomu studiów (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Uprawnienia wynikające z art. 324 KDN będą przysługiwały wyłącznie cudzoziemcom przejętym na kształcenie na podstawie przepisów nowej ustawy, tj. począwszy od roku akademickiego 2019/2020.

 

Dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej (stypendia socjalne, rektora dla studentów, zapomogi) dla studentów na I semestr 2019/2020 należy składać w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9 – sala nr 200 - I piętro w godzinach : 1 października 2019 r. od 9 - 11tej,
od 2 do 4 października 2019 r
od 9 – 14tej u pracowników ds. studenckich.

 

Wszelkie informacje w sprawach stypendialnych można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25 w godzinach przyjęć studentów tj.:

- wtorek          w godzinach od 9 – 12 tej

- środa            w godzinach od 9 – 12 tej

- czwartek                  w godzinach od 9 – 12 i 13 – 14 tej

 

 telefonicznie: 012-4302043 lub e-mailem: dss@upjp2.edu.pl

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania na stronie internetowej: www.upjp2.edu.pl zakładka studenci – pomoc materialna studenci/doktoranci lub w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 30 lipca  2019 r.

 

 

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW

 

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r.
o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (DZ. U. z 2017 r. poz. 1530, z późn. zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział
w Programie Stypendialnym dla Polonii:

·         studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie,

·         studia drugiego stopnia.

Program stypendialny dla Polonii wpisuje się w założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” i ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie  studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowisku polonijnym. Program  oferuje możliwość odbycia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia
w języku polskim w  uczelniach podległych MNiSW ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym  stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania
w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Kandydaci do Programu mogą się starać
o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów prowadzone na uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza kierunkami filologicznymi, tj. filologiami obcymi oraz lingwistyką stosowaną, z wyjątkiem filologii polskiej i klasycznej. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA
w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce osobom, które nie kończyły szkoły średniej lub studiów pierwszego stopnia z wykładowym językiem polskim.

Uwagi:

Ogłoszony nabór na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie obejmuje również rekrutację na kierunki artystyczne w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na kierunki medyczne w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Zdrowia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Zdrowia ustalają odrębne warunki i zasady realizacji Programu w odniesieniu
do nadzorowanych przez siebie uczelni, w tym szczegółowe zasady przyjęć na te studia
 oraz wysokość stawek stypendialnych.  

 W odniesieniu do naboru do Programu na studia drugiego stopnia zwracam uwagę,
że dotyczy on również kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Osoby kończące studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2019/2020, i pragnące kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia od kolejnego semestru, tj. letniego 2019/2020, muszą aplikować w obecnym naborze. Ponowna możliwość ubiegania się o stypendium pojawi się dopiero za rok.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej NAWA www.nawa.gov.pl.

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii jest prowadzony w terminie od 11 lutego do 31 marca 2019 r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego wyłącznie
w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe.

W załączeniu regulaminy programu stypendialnego dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz II stopnia.

Uprawnieni Wnioskodawcy na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

O stypendium NAWA na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Polsce w ramach naboru do Programu w 2019 roku mogą ubiegać się osoby, które w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria:

1) posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub mają udokumentowane polskie pochodzenie (polska narodowość), o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o repatriacji. Za potwierdzenie polskiego pochodzenia uważa się w szczególności prawomocną decyzję stwierdzającą polskie pochodzenie wydaną zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające polskie pochodzenie lub zawierające wpis informujący
o narodowości polskiej;

2) nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyły wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;

3) nie posiadają zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie złożyły wniosku o uzyskanie zezwolenia na stały pobyt;

4) legitymują się świadectwem maturalnym uprawniającym do podjęcia studiów I stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich (lub zaświadczeniem o ukończeniu szkoły średniej) wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2017 r., lub w momencie składania wniosku
do Programu są uczniami ostatniego półrocza szkoły średniej;

5) nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

6) nie są studentami studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w momencie wnioskowania w naborze do Programu. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w Polsce i posiadają rekomendację rektora uczelni do przyznania stypendium NAWA z uwagi na wybitne osiągnięcia naukowe (finaliści studenckich międzynarodowych olimpiad przedmiotowych) lub bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen w dotychczasowym toku studiów 4,75 lub wyższa);

7) od 2017 roku nie wnioskowały więcej niż raz o stypendium na studia w Polsce w ramach Programu ani nie zrezygnowały z udziału w Programie po otrzymaniu kwalifikacji;

8) nie odbyły rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w Polsce, ani nie są w trakcie jego odbywania;

9) są obywatelami jednego z następujących państw:

 Albania,

 Armenia,

 Azerbejdżan,

 Białoruś,

 Bułgaria

 Czechy,

 Chorwacja,

 Estonia,

 Gruzja,

 Kazachstan,

 Kirgistan,

 Litwa,

 Łotwa,

 Macedonia,

 Mołdawia,

 Rosja,

 Rumunia,

 Serbia,

 Słowacja,

 Tadżykistan

 Turkmenistan,

 Ukraina,

 USA,

 Uzbekistan,

 Węgry

 

 Uprawnieni Wnioskodawcy na studia II stopnia

O stypendium NAWA na studia II stopnia w Polsce w ramach naboru do Programu w 2019 roku mogą ubiegać się osoby, które w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria:

1) posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub mają udokumentowane polskie pochodzenie (polska narodowość) o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o repatriacji. Za potwierdzenie polskiego pochodzenia uważa się w szczególności prawomocną decyzję stwierdzającą polskie pochodzenie wydaną zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające polskie pochodzenie lub zawierające wpis informujący
o narodowości polskiej;

2) nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyły wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;

3) nie posiadają zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie złożyły wniosku o uzyskanie zezwolenia na stały pobyt;

4) uzyskały dyplom ukończenia studiów I stopnia w kraju pochodzenia lub w Polsce nie wcześniej
niż w 2017 r. lub w momencie składania wniosku do Programu studiują na ostatnim semestrze studiów I stopnia (w przypadku siedmiosemestralnych studiów I stopnia dopuszcza się osoby studiujące
na ostatnim roku studiów);

5) nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich). Jeżeli w kraju pochodzenia kandydata nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się kandydatów, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych, uzyskany nie wcześniej niż w 2017 r. oraz kandydatów, którzy są studentami ostatniego semestru tych studiów;

6) nie są studentami studiów II stopnia w momencie wnioskowania w naborze do Programu. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób polskiego pochodzenia, które są studentami studiów II stopnia w Polsce i przyrodniczych i spełniają łącznie następujące kryteria: posiadają rekomendację rektora uczelni do przyznania stypendium NAWA oraz osiągają bardzo dobre wyniki
w nauce (średnia ocen w dotychczasowym toku studiów 4,75 lub wyższa) lub są finalistami studenckich międzynarodowych olimpiad przedmiotowych;

7) od 2017 roku nie wnioskowały więcej niż raz o stypendium na studia w Polsce w ramach Programu ani nie zrezygnowały z udziału w Programie po otrzymaniu kwalifikacji;

8) są obywatelami następujących państw:

 Albania,

 Armenia,

 Azerbejdżan,

 Białoruś,

 Bułgaria,

 Czechy,

 Chorwacja,

 Estonia,

 Gruzja,

 Kazachstan,

 Kirgistan,

 Litwa,

 Łotwa,

 Macedonia,

 Mołdawia,

 Rosja,

 Rumunia,

 Serbia,

 Słowacja

 Tadżykistan,

 Turkmenistan,

 Ukraina,

 USA,

 Uzbekistan,

 Węgry

 

oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.

Studenci, którzy spełniają wymogi zawarte w regulaminach mogą składać wnioski do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  o stypendium dla Polonii.

 Wszelkich informacji udziela Dział Spraw Studenckich UPJPII ul. Kanonicza 25.

 

                                                                                                                        Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

         Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII